obrazek

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) se podílí na realizaci opatření Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí v oblasti dalšího vzdělávání, konkrétně podporou dospělých osob prostřednictvím projektu Podpora rozvoje vzdělávání dospělých osob 50+ SENIOR (dále jen „Senior“). Na Národní akční plán pozitivního stárnutí pro období 2013 – 2017 aktuálně navazuje Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2018 – 2022, jejímž účelem je formulovat strategický přístup k přípravě společnosti na stárnutí, která je ze své podstaty agendou průřezovou a týká se různých oblastí života jedince a společnosti, a tedy i různých oblastí veřejných politik. Tento rámec by měl reagovat nejen na problémy, které se týkají dnešních seniorů, ale také formulovat opatření přípravy na stárnutí společnosti jako celku a zahrnovat tak obyvatele všech věkových kategorií. Je třeba si uvědomit, že v ČR už nyní žijí početné generace, které brzy vstoupí do seniorského věku, a že se musíme systematicky připravovat na život v dlouhověké společnosti.

 

Základním stěžejním východiskem projektu Senior je rovněž Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, ve které je kladen důraz na „podporu a rozvoj práce škol jako center celoživotního učení, která poskytují nejen počáteční vzdělávání pro žáky a studenty, ale i širokou nabídku dalšího vzdělávání  (profesního, zájmového, občanského, rekvalifikací) zaměřeného na dospělou populaci, včetně seniorů a podílejí se na systému ověřování a uznávání založeném na Národní soustavě kvalifikací pro nejrůznější skupiny dospělých“.

 

Projekt Senior je ročním projektem, který je realizován od roku 2005 NÚOV, později NÚV na základě pověření oddělení pro vzdělávání dospělých MŠMT. Cíle se modifikují s proměnou společenské situace a  s vývojem politiky stárnutí od Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 – 2007 až po současnost.    

 

S ohledem na naplňování cílů definovaných Národním akčním plánem podporujícím pozitivní stárnutí pro období 2013 – 2017,  byly v souladu s jeho strategickým cílem č. 2, který mj. stanovuje „…rozvoj programů středních škol, Univerzit třetího věku  dalších vzdělávacích aktivit pro seniory, a to jak formou kontaktní výuky, tak způsobem vhodným pro zajištění dostupnosti i v menších městech a obcích…“ vzdělávací instituce (střední odborné školy a gymnázia) podpořeny při tvorbě programů dalších vzdělávání.

Vytvořené programy byly vždy zaměřeny na jednu oblast rozvoje seniorů:

2014 - udržení a podpora duševního a fyzického zdraví

2015 - udržení a podpora samostatnosti seniorů a jejich nezávislosti

2016 - posílení a podpora sociálních kontaktů a prožívání pozitivních emocí

2017 – zvyšování ochrany fyzické a duševní bezpečnosti seniorů

2018 – umění

Anotace jednotlivých programů jsou k dispozici zde.

V letech 2013 – 2018 byly jednotlivé programy dalšího vzdělávání zaměřeny na využívání prvků mezigeneračního učení - se skupinou seniorů spolupracuje skupina žáků počátečního vzdělávání středních odborných škol/gymnázií, výukové situace vytvářejí podmínky pro sdílené učení se i vzájemné učení dvou generací. Žáci se účastní v rolích asistentů lektora či samostatného lektora skupiny i vlastního účastníka vzdělávání. Učitelé-lektoři zastávají jak role lektorů, tak supervizorů nebo mentorů v situacích, kdy výuku vedou samostatně žáci. Začlenění mezigeneračního prvku do vzdělávání je v souladu s aktivitou uskutečňování politiky aktivního stárnutí, která byla vyhlášena  roku 2012 v rámci Evropské unie jako Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

 

Cíle tvorby programů

Cílem tvorby programů bylo vytvoření v praxi realizovatelného a činnostně zaměřeného řešení kurzu občanského a zájmového vzdělávání, v jehož rámci dochází k vzájemné interakci mezi skupinami seniorů a žáků středních skol (tj. „ob generaci“). Základním cílem je, aby mladá generace předávala seniorům své poznatky a znalosti, které se tematicky vztahují k obsahu daného programu, a zároveň poskytuje příležitost pro žáky, které senioři seznamují s technikami, které byly běžné v době jejich mládí. Rovněž je kladen důraz na rozvoj sociálních kompetencí, tj. společné učení by mělo vést k prohlubování vzájemného respektu, k toleranci a k výměně zkušeností. Programy jsou rozděleny vždy na teoretickou a praktickou část. 

 

Pojetí vzdělávání a učení v programech

 

Aktivity projektu

 

V případě žádosti o poskytnutí programu DV se školy mohou obracet na adresu: tereza.halouzkova@nuv.cz

Kontakt: Tereza Halouzková, tereza.halouzkova@nuv.cz