Není to jen mouka, droždí a voda

8. 11. 2014

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž je škola, která vznikla sloučením několika škol. V současné době má škola kapacitu bezmála 800 žáků a 167 zaměstnanců.

Škola nabízí svým žákům vedle povinné výuky také zahraniční praxe prakticky po celé Evropě. Během 10 let došlo k poklesu žáků o 32% a tento trend bude pokračovat přibližně dalších 10 let, kdy by mělo dojít k mírnému nárůstu. I přes tento nárůst však naše škola hledá jiné možnosti práce pro pedagogické pracovníky a pro využití svých prostor. Jednou z možností jsou aktivity v rámci poskytování celoživotního vzdělávání, rozšíření nabídky vzdělávání dospělých a žáků, rozvoj sociálního partnerství, přenos zkušeností z dalšího vzdělávání do počátečního a v neposlední řadě publicitu a reklamu školy.

Vedení školy zapojuje pedagogické pracovníky do projektů dotovaných Evropskou unií a zájemcům z řad veřejnosti škola nabízí nové formy v rámci celoživotního vzdělávání absolvování vzdělání v rekvalifikačních kurzech a tzv. profesních kvalifikacích.

V důsledku již zmiňovaného demografického poklesu škola vypracovala strategický plán využití personální a materiální kapacity školy pro další oblast vzdělávání. Vznikla možnost zapojení pedagogických pracovníků do projektu UNIV, na kterou vedení školy zareagovalo pozitivně a do projektu se škola zapojila. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili vzdělávacích seminářů, kde byly rozvíjeny jejich vybrané profesní kompetence, zejména v oblasti vzdělávání dospělých, projektování modulových vzdělávacích programů, celoživotního kariérového poradenství a marketingu, dalšího vzdělávání, protože příprava učitele, který vyučuje v počátečním vzdělávání, je odlišná od přípravy na výuku dospělých.

Aktivní zapojení pedagogických pracovníků do projektu přineslo nové myšlenky, postoje a rozšíření znalostí, které jsou využívány v pedagogické práci i v oblasti počátečního vzdělávání. Přínosem pro pedagogické pracovníky bylo setkávání s pedagogickými pracovníky jiných škol zapojených do projektů a vzájemné konzultace a výměny zkušeností.

Do projektu profesních kvalifikací byla škola zapojena od roku 2010, kdy vznikal projekt UNIV 2 - Kraje, kde pedagogičtí pracovníci vytvořili tři programy dalšího vzdělávání (Příprava pokrmů studené kuchyně, Sadovník, Výroba chleba a běžného pečiva). V pracovních týmech pracovalo 12 pedagogů. Vzdělávací program „Výroba chleba a běžného pečiva“ byl po úspěšné tvorbě programu také pilotně ověřen.

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž je také autorizovanou právnickou osobou, která může realizovat přezkoušení a vydávat osvědčení o získání kvalifikace. Ověřování probíhá podle zákona č. 179/2006 Sb., který zcela nově pohlíží na jednotlivá povolání. Osvědčení o získání profesní kvalifikace slouží uchazečům jako doklad, že povolání nebo jeho část umí a zvládají stejně dobře jako ti, kteří získali standardní certifikát, tedy výuční list. Osvědčením se mohou uchazeči prokázat, když se ucházejí o pracovní místo, případně doložit svému stávajícímu zaměstnavateli, že splnili požadovanou kvalifikaci.

Po úspěšném vykonání předepsaných profesních kvalifikací příslušného oboru má uchazeč možnost v souladu se zákonem přistoupit k vykonání závěrečné zkoušky v oboru kuchař, číšník, cukrář, pekař a zahradník a získat tak výuční list.

Ve školním roce 2012/2013 po zkušenostech z minulých projektů škola plynule přešla do zapojení projektu UNIV 3. Byly vytvořeny dva programy dalšího vzdělávání. Vzdělávací program „Jezdec a chovatel sportovních koní“ a vzdělávací program „Výroba jemného pečiva“. Vzdělávací program „Výroba jemného pečiva“ byl úspěšně pilotně ověřen.

Účastníci vzdělávacího programu „Výroba jemného pečiva“ byli velmi různorodí, skupina mužů a žen se středním vzděláním, vysokoškolským vzděláním, zájemci se zkušenostmi v dané problematice i bez zkušeností, studující a zaměstnaní z řad dospělých účastníků. Pro teoretickou část vzdělávacího programu byly zajištěny prostory odborných učeben. Praktická část vzdělávacího programu probíhala ve školní pekárně, která má veškeré vybavení pro naplnění požadavků vzdělávacího programu. Do pilotního ověřování vzdělávacího programu se přihlásili zájemci především proto, že si chtěli udržet nebo zlepšit své pracovní místo. Od své účasti ve vzdělávacím programu si účastníci slibovali získaní nových dovedností a poznatků a možné překážky v absolvování programu viděli účastníci v tom, že měli méně času na rodinu a své zájmy a nedostatek času na přípravu do výuky doma. Účastníci programu se shodli v tom, že učivo odpovídalo jejich možnostem. Způsob výuky, kdy větší podíl měla praktická část a menší podíl byla teoretická část, vyhovoval všem účastníkům.

Rozdílný pohled na výuku dospělých měli také pedagogičtí pracovníci. Shodli se na tom, že práce s žáky v počátečním vzdělávání je pozitivní v tom, že se žáci soustavně do výuky připravují a navazují na předchozí vzdělání. Negativa u žáků vidí pedagogové ve slabé přípravě ze základní školy zvláště v manuálních zručnostech a fyzické přípravě. V některých případech také malý zájem o zvolený obor a neuvědomění si důležitosti vzdělávání. Naopak na práci s dospělými vnímají učitelé pozitiva uvědomění si důležitosti ve vzdělávání. U dospělých je velmi dobrá motivace ke studiu a zodpovědnější přístup. Ale stejně jako u žáků jsou zde i negativa - a to většinou nesourodé předchozí vzdělání, možnost uvolnění ze zaměstnání, méně času na přípravu do výuky. Nemůžeme také přehlédnout věkový a názorový rozdíl dospělých účastníků dalšího vzdělávání.

V pracovních týmech vzdělávacího programu pracovalo 6 pedagogů. V obou případech pilotního ověřování byl menší problém naplnit požadavek projektu na počet účastníku 8 – 10. Obecně se projevuje při nabízení možnosti vzdělávání dospělých nízký zájem veřejnosti a organizací, které přijímají pracovníky i bez kvalifikace a mají malý zájem na zvyšování kvalifikace a odbornosti svých zaměstnanců.

Vzdělávací program „Jezdec a chovatel sportovních koní“ pedagogičtí pracovníci školy vypracovali, ale ověřovat jej škola nemohla. Program byl vytvořen pro ideální podmínky, které tehdy naše škola nesplňovala. Nemáme prostory pro ověření programu v rámci praxe (máme školní koně, ale ne koně, které ověření potřebuje, nemáme halu, ve které by ověření mohlo prakticky probíhat).

Při tvorbě vzdělávacích programů, ale také při pilotním ověřování jednotlivých vzdělávacích programů, byli do každého programu zapojeni sociální partneři, kteří se školou a pedagogickými pracovníky úzce spolupracovali. V menší míře se sociální partneři podíleli na tvorbě vzdělávacího programu. Velkou měrou potom prováděli celkovou revizi a hodnocení příslušného vzdělávacího programu. Program byl tvořen pedagogy školy a pedagogové ho také psali na podmínky školy, ve které pracují, což naráželo částečně na nepochopení sociálních partnerů, ale hlavně zaměstnavatelů. Kompromisem obou zúčastněných stran se program uzpůsobil tak, aby byl použitelný na kterémkoliv pracovišti nebo škole.

Při tvorbě vzdělávacího programu „Jezdec a chovatel sportovních koní“ se pedagogové, kteří program vytvářeli, již zaměřili na to, aby bylo možné vzdělávací program využít ve všech školních zařízeních a na pracovištích zaměstnavatelů. Vzdělávací program nebyl školou pilotně ověřen.

Jako škola můžeme nabízet profesní kvalifikace ve vzdělávacích oblastech, ve kterých na naší škole poskytujeme sekundární vzdělání. Jedná se o profesní kvalifikace, které jsou součástí těchto úplných kvalifikací.

Cílem rozvoje dalšího vzdělávání školy jsou obory, které ještě nemáme autorizované ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací. Záměrem školy je nadále nabízet další vzdělávání pro dospělé i v dalších studijních oborech, které škola nabízí. Vedení školy si uvědomuje, že škole tato nabídka bude přínosem v oblasti zvýšení prestiže školy, zlepšení spolupráce se zaměstnavateli, efektivní využívání prostorů a zařízení školy. Škola bude více známá a zvýší se šance získat více žáků do počátečního vzdělávání.

Škola získá finanční prostředky pro nákup dalšího potřebného vybavení, případně pro obnovu stávajícího vybavení pro potřeby výuky. V neposlední řadě se zvýší možnost dalšího finančního ohodnocení pedagogických pracovníků.

Závěrem lze konstatovat, že škola má velmi dobré podmínky pro naplnění vzdělávacích programů vzdělávání dospělých. Pro zájemce je naše nabídka vzdělávacích programů široká a naše škola dokáže nabízet a realizovat všechny nabízené vzdělávací programy, ať formou rekvalifikačních kurzů nebo formou profesních kvalifikací podle Národní soustavy kvalifikací.

Zkušenosti z počátečního vzdělávání budou využívány při tvorbě programů dalšího vzdělávání. Jedná se o nové trendy v technologiích a postupech práce, které budou zakomponovány do programů a realizace dalšího vzdělávání. Stejně tak poznatky, získané při realizaci programů dalšího vzdělávání - jako jsou názory sociálních partnerů, či jiných zaměstnavatelů budou využívány při modifikaci školních vzdělávacích programů.