• Projekt UNIV 3

  UNIV 3 - Podpora procesů uznávání (The support of the recogniting procedures).
  Název operačního programu:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Název prioritní osy:                  Další vzdělávání
  Číslo oblasti podpory:              7.3.2
  Název oblasti podpory:            Podpora nabídky dalšího vzdělávání
  Stručný obsah projektu:
  Projekt UNIV 3 podporuje nabídku DV, zejména kvalifikací, a proces uznávání výsledků předchozího učení:
  a) tvorbou programů DV podle standardů NSK a vyhlášky č. 176/2009 Sb.
      vytvoří 350 modulově uspořádaných programů DV podle standardů NSK, které budou po ukončení projektu sloužit všem subjektům realizujícím 
      DV;  
      programy DV zpřehlední průběh akreditací;
      podpoří využívání procesu uznávání výsledků předchozího učení;
  b) ověřováním procesů uznávání podle zákona č. 179/2006 Sb.
      600 ověřování procesu uznávání realizovaných v projektu bude sloužit - jako zpětná vazba pro tvůrce standardů NSK (dotváření či úprava
      standardů);
      budou zkvalitněny procesy uznávání systematickou přípravou pracovníků;
      bude východiskem pro přípravu metodik pro realizaci uznávání pro ÚP;
  c) modernizací procesu akreditací rekvalifikací - vedle inovace či vytvoření metodik potřebných pro akreditaci rekvalifikačních programů a jejich
      kontrolu bude v projektu vytvořen elektronický systém pro přijímání žádostí o akreditace rekvalifikací.

Příprava modulových programů dalšího vzdělávání

Cílem této projektové aktivity bylo připravit 350 modulově koncipovaných rekvalifikačních programů dalšího vzdělávání (DV). Programy DV byly připraveny zejména podle kvalifikačních a hodnoticích standardů NSK, popř. podle potřeb oborů VOŠ  a dalšího vzdělávání MŠMT (např. programy zaměřené na rozvoj klíčových/přenositelných kompetencí, jazykových kompetencí apod.).

Uvedené programy DV jsou po ukončení projektu veřejně přístupné všem žadatelům o akreditaci a jsou využívány i pro potřeby akreditace programů dalšího vzdělávání.

Programy DV byly připraveny pracovníky vzdělávacích institucí zapojených do projektu, tedy škol a dalších vzdělávacích institucí. Byly vytvářeny tak, aby vyhovovaly oběma skupinám poskytovatelů a přitom splňovaly požadavky kladené standardy NSK a zohledňovaly i případná doporučení Úřadů práce.

 

Realizace programů DV a pilotní ověřování standardů NSK

Vzdělávacími institucemi připravené rekvalifikační programy DV byly pro potřeby projektu doplněny o úvodní informačně diagnostický modul. V praxi šlo o úvodní setkání zájemce o vzdělávání s odborníkem, který vyhodnotí potřeby, možnosti a cíle zájemce (klienta), zhodnotí jeho dosavadní, formálně či neformálně nabyté znalosti a dovednosti ve vztahu ke konkrétnímu standardu NSK.  

V tomto úvodním modulu se účastníci vzdělávání nejprve seznámili s možností ověřování výsledků svého předchozího učení. Následně byli s využitím hodnoticího standardu NSK diagnostikovány jejich kompetence vztahující se ke konkrétnímu standardu a teprve na základě této vstupní diagnostiky byli zařazováni do jednotlivých modulů připravených rekvalifikačních programů DV.

Výuky v těchto modulech se účastníci díky vstupní diagnostice účastnili tak, aby mohli celý program DV podle programem stanovených podmínek ukončit.

V rámci úvodního informačně diagnostického modulu byly ověřovány také jiné možnosti realizace vstupní diagnostiky účastníka vzdělávání (metoda portfolia) tak, aby jedním z výstupů bylo doporučení pro práci Úřadu práce.

 

Profesní kompetence pracovníků vzdělávacích institucí

Pro úspěšnou realizaci klíčových aktivit a projektových činností bylo nezbytné pracovníky škol i vzdělávacích institucí připravit. K tomu byly realizovány vzdělávací semináře.

 

Inovace systému akreditací rekvalifikačních programů DV

Cílem této aktivity bylo inovovat systém akreditací rekvalifikačních programů DV tak, aby odpovídal zvyšujícímu se zájmu o akreditace, umožňoval rychlé, přehledné a transparentní zpracování žádostí a současně vytvořil potřebné kontrolní mechanismy.

 

Propagační kampaň na podporu procesů uznávání

Významnou součástí řešení projektu byla informovanost odborné i laické veřejnosti prostřednictvím médií, jako jedna z podmínek dlouhodobé udržitelnosti principů UNIV.