1.Vytvoření sítí škol – center celoživotního učení

Na každé z 325 škol zapojených do projektu vznikne centrum celoživotního učení. Centra budou koordinovat své vzdělávací aktivity tak, aby celková nabídka programů dalšího vzdělávání odpovídala skutečně identifikovaným vzdělávacím potřebám v daném kraji. Školy se budou postupně sdružovat do sítí, které budou vytvořeny v každém ze 13 zapojených krajů. Přitom budou doplněny počty škol v již existujících sítích, tak aby bylo v průměru 25 škol v kraji. Konečný počet škol v jednotlivých krajích bude stanoven po zahájení projektu ve spolupráci s příslušnými KÚ a bude ovlivněn velikostí a lidnatostí kraje. Vytvoření sítí posílí pozici škol na vzdělávacím trhu v kraji, umožní lepší koordinaci a vzájemnou spolupráci při přípravě i realizaci programů dalšího vzdělávání.

 

2. Prohlubování profesních kompetencí pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci zapojených škol se zúčastní řady vzdělávacích seminářů, na kterých budou rozvíjeny jejich profesní kompetence (zejména v oblasti vzdělávání dospělých, přípravy modulových programů dalšího vzdělávání, celoživotního kariérového poradenství, marketingu dalšího vzdělávání apod.). Předpokládáme, že v průběhu projektu se alespoň 2 600 pedagogických pracovníků stane certifikovanými lektory dalšího vzdělávání.

 

3.Příprava modulových programů dalšího vzdělávání a jejich pilotní ověření

Každá škola připraví ve spolupráci s vhodnými sociálními partnery nejméně 3 programy dalšího vzdělávání. Předpokládáme, že zhruba čtvrtina těchto programů bude zpracována na „objednávku“ zaměstnavatelů, další čtvrtina bude určena věkové skupině 50+, třetí čtvrtina bude transformovat v počátečním vzdělávání neotevírané obory do dalšího vzdělávání. Poslední čtvrtina programů bude reagovat na místní specifika. Uvedené kategorie programů jsou pouze orientační, vzájemně se překrývají, jejich smyslem je ukázat různorodost možných programů. Programy dalšího vzdělávání budou připraveny modulově tak, aby určitá část modulů byla využitelná i v programech počátečního vzdělávání, což přispěje k propojování počátečního a dalšího vzdělávání. Programy budou obohaceny o rozvíjení klíčových kompetencí a budou zahrnovat motivační složku.   

 

4.Informační podpora dalšího vzdělávání

Síť škol v každém kraji bude mít vlastní webový systém, do kterého bude vkládat vytvořené programy dalšího vzdělávání; tyto systémy budou propojeny navzájem a budou provázány s webem nabídky dalšího vzdělávání DAT.  

 

5. Propagační kampaň – Učime se všichni a rádi!

Rozsáhlá propagační kampaň založená na myšlence, že se „Učíme všichni – a rádi!“ si kladla za cíl podpořit celoživotní vzdělávání občanů ČR, vzbudit zájem dospělých o další vzdělávání a poukázat na dosavadní neuspokojivý stav v této oblasti. Se sloganem „Rozšiřte si obzory“ se lidé v ČR setkají v televizních spotech, rozhlase, tištěných médiích, na internetu, ale nově se s ním setkávali i na úřadech či v domácím prostředí.