V roce 2016 jsme uskutečnili dotazníkové šetření ve všech školách zapojených do projektu UNIV 2 KRAJE. Nabízíme stručné shrnutí a interpretaci získaných dat.

 

Školy a realizace dalšího vzdělávání

Školy zapojené do projektu UNIV 2 KRAJE se i po jeho ukončení podílejí na realizaci dalšího vzdělávání. Podle údajů, které jsme získali tak činilo 80,2 % škol. 19,8 % uvedlo, že se v dané době dalšímu vzdělávání nevěnovalo.

Na otázku, zda je realizace dalšího vzdělávání pro školu a její pracovníky důležitá, odpovědělo 97,5 % škol kladně. Z 2,5 % škol, pro které není realizace dalšího vzdělávání důležitá, polovina na uvedenou otázku neodpověděla, druhá polovina uvedla pro své stanovisko následující důvody: „nezájem vedení školy“, „nemáme volnou kapacitu“ a „realizace dalšího vzdělávání je důležitá, ale škole se ji nedaří realizovat pro malý zájem o jednotlivé druhy vzdělávání“. Poslední výrok tedy nepopírá důležitost dalšího vzdělávání, je možné jej však chápat jako určitou rezignaci na další vzdělávání a následné potlačení jeho důležitosti (co se nám nedaří, není důležité).

U druhů dalšího vzdělávání realizovaného školami a preferencí z jejich strany se na prvním místě umístilo odborné vzdělávání podle potřeb zaměstnavatelů, druhé místo patří přípravě na vykonání zkoušky podle standardu NSK a třetí místo patří rekvalifikacím. Za nimi pak následují kurzy pro veřejnost (např. PC, cizí jazyky), další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání seniorů, ad.

 

Uchazeči o další vzdělávání

Co se týče škol a dostatku uchazečů, zda je školy mají či naopak, tak u volby z odpovědí: většinou ano zvolilo 14,9 % škol. K volbě odpovědi: spíše ano se přiklonilo 30,2 % škol. Naopak 55 % škol se potýkalo s nedostatkem účastníků pro své nabízené další vzdělávání. A jaké důvody uvedly školy u nedostatku zájemců o další vzdělávání?

Jako základní důvod malého zájmu o nabízené DV uvedly školy obecný nezájem o další vzdělávání v lokalitě, kde působí. Otázkou je, jak dalece se snaží zájem o další vzdělávání podpořit. Konstatování, že o nabízená témata není dostatečný zájem, může být východiskem k zamyšlení nad tím, která témata by zájem účastníků přilákala a motivovala je. To samé se týká vyjádření „nasytili jsme zájem v předchozích letech“; je třeba dodat – musíme se zamyslet a vymyslet nová témata. A jako poslední důvod je ten, že se školy nedokázaly dostatečně prosadit v nabídce ostatních vzdělavatelů.

 

 

Škola jako autorizovaná osoba

Ze získaných dat také vyplynulo, že 57,9 % zapojených škol je autorizovanou osobou, 67,8 % škol uvedlo, že k získání autorizace byly motivovány v průběhu projektu UNIV 2 KRAJE. V některých případech asi nebyla motivace dostatečná.

 

Přínos projektu UNIV 2 KRAJE

90,1 % zapojených škol uvedlo, že jejich vyučující využívají znalosti i dovednosti získané v průběhu projektu UNIV 2 KRAJE a 9,9 % škol naopak uvedlo, že žádné takové znalosti či dovednosti ve své práci nevyužívá.   

A v čem vidí školy přínos projektu? Např. v oblasti spolupráce se zaměstnavateli a sociálními partnery, v oblasti spolupráce s dalšími školami, v oblasti rozvoje profesních kompetencí pedagogických pracovníků školy. Na základě tohoto projektu se některé školy začaly zabývat dalším vzděláváním, rozšířily svoji nabídku modulových programů dalšího vzdělávání, získaly síť sociálních partnerů.

Z oslovených škol by znovu vstoupilo do podobného projektu 87,6 %, protože např.:

  1. každý takový projekt posouvá školu kupředu;
  2. přispívá k prestiži školy, nové zkušenosti;
  3. donutí zaměstnance inovovat obsah vzdělávání, zvyšovat odbornost;
  4. přináší další možnosti spolupráce s odborníky;
  5. byla to nejen práce, ale také nás to bavilo.

 

Sítě škol poskytující další vzdělávání

Sítě škol vytvořené v projektu existují samostatně a jejich činnost je v různých krajích odlišná. Podmínky pro práci sítí se v jednotlivých krajích liší stejně tak jako možnosti každé sítě. Neboť každá ze sítí se nachází v jiné fázi vývoje.

Činnosti sítí: