Řada kompetencí, které byly v rámci projektu rozvíjeny, prohlubovány či inovovány u PP zapojených do projektu, je využitelná i v počátečním vzdělávání, zejména při přípravě školních vzdělávacích programů. Projekt přispěl k propojování počátečního a dalšího vzdělávání, podnítil a v mnoha případech zkvalitnil spolupráci škol se sociálními partnery. Poznání skutečných potřeb světa práce má nepochybně pozitivní vliv na počáteční vzdělávání v jeho projektové i realizační fázi. Realizace DV přináší školám další prostředky, které jsou využívány i k rozvoji počátečního vzdělávání, může školám pomoci při překonávání masivního propadu dospívající populace a může napomoci zachovat obory (zejména učební), do kterých vzhledem k demografickému vývoji populace, nebudou v nejbližších letech nastupovat žáci do počátečního vzdělávání  a jejichž zachování je pro společnost potřebné.

Multiplikační potenciál projektu je poměrně vysoký, již v průběhu projektu zpracovávaly školy další programy DV (z nich pouze některé jsou zařazeny mezi výstupy projektu). Každá z připravených formalizovaných sítí škol má vlastní nabídku programů DV. Řada škol, která  před realizací projektu o  možnosti poskytovat DV neuvažovala, se přesvědčila, že tato možnost je reálná a v této činnosti pokračuje.

Materiály, které byly připraveny na podporu rozvoje DV na školách, mají školy i nadále k dispozici a mohou je využívat a využívají v další práci rozvíjející výsledky projektu.

V oblasti uznávání došlo ke schválení některých službových kvalifikací, uznávání se tedy postupně a zatím pouze pro vybrané kvalifikace stalo realitou. Každý průběh uznávání je multiplikačním efektem projektu, využívá jeho výsledků a dále je svým způsobem rozvíjí.

Inovativnost - oba komplexní cíle projektu (další vzdělávání a ověřování procesů uznávání) byly svými cíli a obsahem inovativní. Proces uznávání jako cesta k získání kvalifikace v ČR před zahájením projektu neexistovala. Jeho ověřováním, které prokázalo nosnost základních východisek, se tato nová cesta teoreticky otevřela pro širokou veřejnost.  Masivní zapojení škol do poskytování dalšího vzdělávání také dosud nebylo v ČR realizováno, realizace projektu ukazuje, že to je možné, že školy jsou schopny si s novou rolí vzdělavatele dospělých poradit. Inovativním prvkem projektu bezesporu byla i tvorba programů DV modulovým způsobem s využitím projektování založeného na kompetencích.