1. Příprava modulových programů dalšího vzdělávání

Cílem této projektové aktivity bylo připravit 350 modulově koncipovaných rekvalifikačních programů dalšího vzdělávání (DV). Programy DV byly připraveny zejména podle kvalifikačních a hodnoticích standardů NSK, popř. podle potřeb oborů VOŠ  a dalšího vzdělávání MŠMT (např. programy zaměřené na rozvoj klíčových/přenositelných kompetencí, jazykových kompetencí apod.).

Uvedené programy DV jsou od ukončení projektu veřejně přístupné všem žadatelům o akreditaci a jsou využívány i pro potřeby akreditace programů dalšího vzdělávání na MŠMT.

Programy DV byly připraveny pracovníky vzdělávacích institucí zapojených do projektu, tedy škol a dalších vzdělávacích institucí. Byly vytvářeny tak, aby vyhovovaly oběma skupinám poskytovatelů a přitom splňovaly požadavky kladené standardy NSK a zohledňovaly i případná doporučení Úřadů práce.

 

2. Realizace programů DV a pilotní ověřování standardů NSK

Vzdělávacími institucemi připravené rekvalifikační programy DV byly pro potřeby projektu doplněny o úvodní informačně diagnostický modul. V praxi šlo o úvodní setkání zájemce o vzdělávání s odborníkem, který vyhodnotil potřeby, možnosti a cíle zájemce (účastníka), zhodnotil jeho dosavadní, formálně či neformálně nabyté znalosti a dovednosti ve vztahu ke konkrétnímu standardu NSK.  

V tomto úvodním modulu se účastníci vzdělávání nejprve seznámili s možností ověřování výsledků svého předchozího učení. Následně byli s využitím hodnoticího standardu NSK diagnostikovány jejich kompetence vztahující se ke konkrétnímu standardu a teprve na základě této vstupní diagnostiky byli zařazováni do jednotlivých modulů připravených rekvalifikačních programů DV. Výuky v těchto modulech se účastníci díky vstupní diagnostice účastnili tak, aby mohli celý program DV podle programem stanovených podmínek ukončit. V rámci úvodního informačně diagnostického modulu byly ověřovány také jiné možnosti realizace vstupní diagnostiky účastníka vzdělávání (metoda portfolia) tak, aby jedním z výstupů bylo doporučení pro práci Úřadu práce.

 

3. Profesní kompetence pracovníků vzdělávacích institucí

Pro úspěšnou realizaci klíčových aktivit a projektových činností bylo nezbytné pracovníky škol i vzdělávacích institucí připravit. K tomu byly realizovány vzdělávací semináře.

 

4. Inovace systému akreditací rekvalifikačních programů DV

Cílem této aktivity bylo inovovat systém akreditací rekvalifikačních programů DV tak, aby odpovídal zvyšujícímu se zájmu o akreditace, umožňoval rychlé, přehledné a transparentní zpracování žádostí a současně vytvořil potřebné kontrolní mechanismy.

 

5. Propagační kampaň na podporu procesů uznávání

Významnou součástí řešení projektu byla informovanost odborné i laické veřejnosti prostřednictvím médií, jako jedna z podmínek dlouhodobé udržitelnosti principů UNIV.