Zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího  učení a modernizací procesu akreditací:

1.Podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů DV (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnoticího standardu a v souladu se Zákonem č. 179/2006 Sb.:

1.1 podpořit kvalitu připravovaných programů DV jednotnou metodikou tvorby;

1.2 zajistit přípravu pracovníků vzdělávacích institucí na tvorbu programů DV; 1.3 průběžně sledovat a vyhodnocovat kvalitu připravovaných programů;

1.4 zapojit do posuzování programů relevantní představitele zaměstnavatelů.

 

2. Rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení:

2.1 pilotně ověřit procesy uznávání výsledků předchozího učení pro 200 až 300 vybraných profesních kvalifikací odpovídajících vzdělávací úrovni ISCED 3C a ISCED 3A, popř. i ISCED 4 (tedy EQF 2 - 4);

2.2 rozšiřovat příklady dobré praxe z realizace uznávání výsledků předchozího učení;

2.3 zajistit kvalitu, transparentnost a objektivitu procesu uznávání přípravou a realizací systematického přípravného vzdělávání všech pracovníků  podílejících se na realizaci  projektu uznávání v roli hodnotitelů (zájemců o získání autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb.) a v roli průvodců;

2.4 spolupracovat při realizaci procesů uznávání výsledků předchozího učení s autorizujícími orgány, představiteli zaměstnavatelů a dalšími aktéry trhu práce;

2.5 podpořit rozvoj procesů uznávání tvorbou metodiky pro realizaci zkoušky s finanční podporou úřadu práce bez nutnosti absolvování rekvalifikace.

 

3. Modernizovat proces akreditací:

3.1 vytvořit elektronický systém k přijímání žádostí o akreditace, který bude zobrazovat aktuální informace o průběhu akreditace;

3.2 zkvalitnit realizaci rekvalifikací tvorbou metodik pro kontrolní činnost.

 

4. Podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagační kampaní.