1. Zahájení projektu

Cílem aktivity bylo zahájit práce na projektu UNIV a vytvořit jednotlivé stupně řízení strukturované do řídícího týmu, dílčích projektových týmů, školních týmů a poradních sborů v krajích.  Projekt byl rozsáhlý a náročný nejen z hlediska obsahu (tj. vytvoření dosud v ČR neexistujících přístupů), ale zejména z hlediska práce s lidmi. Pro zdárný průběh projektu byl vytvořen management projektu, který měl několik stupňů:

 

2.  Metodika tvorby hodnoticích standardů

Cílem aktivity bylo vytvořit Metodiku pro tvorbu hodnoticích standardů pro vybrané obory vzdělání, kde budou jednoznačně a konkrétně definovány výsledky vzdělávání, a to v podobě kompetencí, kterých mají uchazeči dosáhnout. Metodická příručka Tvorba hodnoticích standardů pro úplné a dílčí kvalifikace byla vytvořena ve spolupráci s projektem NSK a vytištěna jako metodický materiál pro tvůrce hodnoticích standardů

  

3. Tvorba hodnoticích standardů

Cílem aktivity bylo připravit hodnoticí standardy pro 20 oborů vzdělání, resp. jejich části, které budou obsahovat vymezení cílových a dílčích kompetencí, vytvoří kritéria hodnocení pro každou cílovou, resp. dílčí kompetenci, podle nichž bude možné hodnotit míru úspěšnosti dosažení příslušných kompetencí. Byl vytvořen studijní materiál Uznávání výsledků předchozího učení jako podklad pro realizaci 8 seminářů pro ředitele škol, učitele odborného výcviku a učitele odborných předmětů týkající se uznávání výsledků předchozího učení.  Do procesu posuzování prvních verzí kvalifikačních standardů i do procesu tvorby hodnoticích standardů byli zapojeni sociální partneři (především velkých a silných firem, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy). Školy se vyjadřovaly ke standardům - posuzovaly vhodnosti kompetencí k navrženým dílčích kvalifikacím.

 

4. Hodnocení vzdělávacích podmínek škol vzhledem k předpokládanému  zapojení do systému uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení a rozvoji dalšího vzdělávání

Cílem aktivity bylo zhodnotit reálné podmínky škol zapojených do projektu vzhledem k jejich očekávané participaci na poskytování vzdělávacích služeb pro dospělé a vytvoření sítě spolupracujících škol. Byla vytvořena Metodika zpracování sebehodnoticí zprávy školy – MCCV (Místního centra celoživotního učení) a  vytvořen materiál Legislativní rámec celoživotního vzdělávání. K podpoře DV škol se uskutečnila jednání s náměstky hejtmanů a radními krajů pro školství. Na základě hodnoticích zpráv ředitelů škol byly realizovány hodnoticí návštěvy na všech zúčastněných školách (66).   

 

5. Příprava obecné koncepce systému uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

Cílem aktivity byl popis základních mechanismů procesů uznávání. Uskutečněná pracovní jednání,  diskuse s expertními pracovníky projektu, vytvoření koncepčního materiálu Uznávání výsledků předchozího učení vedlo k zahájení široké diskuse jak se sociálními partnery, tak pedagogickou veřejností.

 

6. Rozvoj vybraných profesních kompetencí pedagogických pracovníků (PP)

Cílem aktivity byl rozvoj profesních kompetencí PP a tvořil z hlediska objemu činnosti nejrozsáhlejší aktivitu projektu.  Odpovídající připravenost PP na nové činnosti byla základní podmínkou úspěšné realizace projektu. Aktivita byla vzhledem ke své rozsáhlosti strukturována do následujících subaktivit: pedagogické projektování; vzdělávání dospělých; distanční vzdělávání a e-learning; příprava managementu sítí na realizaci pedagogických činností; příprava průvodců a hodnotitelů pro systém UNIV; příprava PP škol sítě na využívání systému UNIV.

Byly realizovány semináře pro lektory k pedagogickému projektování, semináře pro lektory vzdělávání průvodců a hodnotitelů, semináře Pedagogické projektování vzdělávacích programů DV modulovým způsobem, byl vytvořen metodický text Metodika tvorby vzdělávacích programů.

Pro pedagogy byly uskutečněny vzdělávací semináře:

 

7. Tvorba nástrojů potřebných pro ověřování výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

Cílem aktivity bylo vytvořit pro každý hodnoticí standard soubor nástrojů a postupů vhodných k ověření cílových a dílčích kompetencí. Postupy a nástroje vhodné pro ověření dosažených kompetencí by měly tvořit samostatnou součást hodnoticího standardu; pro potřeby UNIV bylo však nutné je specifikovat, a to vzhledem k odlišnosti situace ověřování kompetencí získaných v různém čase, v různých činnostech a podmínkách. Byla uskutečněna pracovní jednání s dodavateli, odborné konzultace s projektem NSK, vytvořen Hodnoticí formulář pro 11 dílčích kvalifikací, vytvořena Konkrétní zadání pro 11 dílčích kvalifikací, vytvořen Protokol o uznávání.

 

8. Rozvoj spolupráce se sociálními partnery

Cílem aktivity byl rozvoj spolupráce se sociálními partnery, zajištění tvorby profesních profilů a zajištění prvotní evaluace vzdělávacích programů. Bylo nutné navázat spolupráci, motivovat ke spolupráci a získat zástupce sociálních partnerů do poradních sborů každého kraje. Pro každý předpokládaný vzdělávací program vytvořit profesní profil jako jedno z východisek pro vlastní tvorbu programu. Posoudit kvalitu připravovaných programů a ověřit relevanci vzdělávacích programů vzhledem k potřebám trhu práce.

Ředitelé škol byli připraveni na spolupráci k navázání kontaktů s klíčovými sociálními partnery v krajích a postupně byly vytvářeny sítě spolupracujících sociálních partnerů. Projektové týmy škol s nimi zahájily spolupráci, stejně tak i s Úřady práce v krajích, se zástupci Krajských a Okresních hospodářských komor - získávání zpětné vazby trhu práce. Byla zabezpečena účast sociálních partnerů na řadě jednání týkajících se realizace projektu v jednotlivých krajích a na prezentačních aktivitách, např. konference krajů apod., vytipovány oblasti, ve kterých bylo důležité poskytnout vzdělávací příležitosti a vytvářet  zpětné vazby trhu práce. Došlo k zapojení sociálních partnerů do tvorby hodnoticích standardů a byl vytvořen materiál Hodnocení programů dalšího vzdělávání sociálními partnery. Sociální partneři byli zapojeni do evaluace programů dalšího vzdělávání a do realizace ověřování procesu uznávání.

 

9. Příprava vzdělávací nabídky

Cílem aktivity byla koordinace vzdělávací nabídky každé připravované sítě; příprava vzdělávací nabídky 1. verze vzdělávacích programů; evaluace vytvořených vzdělávacích programů, která zajistí odpovídající kvalitu vzdělávací nabídky a tvorba jejich definitivní verze. Školy zjištovaly konkrétní potřeby trhu práce a trhu vzdělávání v krajích, diskutovaly k návrhu vzdělávací nabídky a zapojily sociální partnery do tvorby profesních profilů programů DV.  Byly sestaveny definitivní projektové týmy škol k práci na tvorbě vzdělávacích programů. Po postupných odborných konzultacích poskytovaných projektovým týmům škol byly vytvořeny první verze programů dalšího vzdělávání, prvotně hodnocena vzdělávací nabídka, hodnoceny programy dalšího vzdělávání sociálním partnerem a předloženy ke schválení finální verze vzdělávacích programů.

 

10. Pilotní ověřování systému UNIV a jeho vyhodnocení

Cílem aktivity bylo ověřit funkčnost a reálnost návrhu procesu uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení. Pro pilotní ověřování procesu uznávání byli získáni klienti (dobrovolníci). Pilotní ověřování procesů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení se uskutečnilo ve vybraných kvalifikacích:

PEKAŘ: DK Výroba chleba a běžného pečiva; DK Výroba jemného pečiva; DK  Výroba perníků; DK Výroba trvanlivého pečiva.

CUKRÁŘ:  DK Výroba restauračních moučníků; DK Výroba zákusků a dortů; DK  Řemeslná výroba perníků; DK Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty.

PRODAVAČ:  DK Práce na pokladně a pokladních systémech.

KADEŘNÍK: DK Holič; DK Asistent kadeřníka.

KUCHAŘ:  DK Příprava teplých pokrmů; DK Příprava minutek, DK Příprava pokrmů studené kuchyně.

ČÍŠNÍK: DK Jednoduchá obsluha hostů; DK Barman; DK Sommeliér; DK Složitá obsluha hostů.

 

11. Příprava poradenského a informačního centra

Cílem aktivity bylo vytvořit funkční informační centrum v síti škol každého kraje a návrh na vytvoření centra kariérového poradenství pro dospělé v síti škol každého kraje. Aktivita má 2 části, přípravu poradenského centra a přípravu informačního centra.

Kariérové poradenství pro dospělé – byl vytvořen systém vzdělávání pracovníků poradenství, vč. jejich informační a metodické podpory a organizační příprava seminářů;

Byla vytvořena obsahová náplň prezenčních seminářů připravených k realizaci vč. plánu jejich realizace a připraveny studijní materiály pro poradenské pracovníky k elementárním otázkám poradenské práce v kariérovém poradenství, který doplnila informace elearningového studia E-kariera - Kariérové poradenství v praxi Místních center celoživotního vzdělávání. Byl vytvořen koncepční materiál Centra kariérového poradenství,  realizováno e-learningové studium pro účastníky seminářů a zahájeno kariérové poradenství pro dospělé v sítích škol.

Informační centrum - dodavatel ve smluvně stanovené době zpracoval kompletní model tvorby IS UNIV. Zabezpečil v HW a SW provozu IS UNIV a zprovoznil ve změnovém režimu závěrečnou verzi vlastního aplikačního informačního systému IS UNIV. 

 

12. Rozvoj sítí škol

Cílem aktivity je rozvoj vytvořených sítí škol v krajích a zahájení jejich činnosti.

Vytvoření všech materiálů potřebných ke vzniku sítí škol, přijetí návrhu organizační struktury, zabezpečení kvality institucí, vzdělávacích programů a poskytovaného vzdělávání nemůže být pouze teoretickou záležitostí. Měla-li síť škol skutečně zahájit svoji činnost fungující a pokračovat v ní i po ukončení projektu, bylo nezbytně nutné již během projektu věnovat mimořádnou pozornost její samostatnosti, kvalitě a rozvoji. Sítím škol bylo poskytnuto právní poradenství. Podporou byl i vytvořený materiál - Statut krajského centra celoživotního vzdělávání. Vznikly právní formy sítě škol s názvem Centrum uznávání a celoživotního učení kraje (např. CUOK) v 5 krajích ČR, v 1 kraji byla pověřena škola vedením sítě škol. Koordinační centra v krajích byla personálně obsazena vedoucími pracovníky (řediteli CU kraje). Byly připraveny www stránky CU kraje, jejich napojení na www.univcz.cz a informovanost byla doplněna publikací - Katalog vzdělávací nabídky (rozšířená nabídka vzdělávacích programů DV škol). Byly zahájeny práce koordinačních center sítí škol v krajích.

 

13. Implementace uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

Cílem aktivity bylo připravit uvedené sítě škol na využívání systému uznávání. Byla vytvořena databáze zájemců o uznávání pro 17 kvalifikací, ke kterým směřovaly semináře pro průvodce a hodnotitele-zájemce o získání autorizace. Bylo realizováno pilotní ověřování procesů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení  ve vybraných dílčích kvalifikacích níže uvedených úplných kvalifikací:        

CUKRÁŘ: DK Výroba restauračních moučníků; DK Výroba zákusků a dortů; DK  Řemeslná výroba perníků; DK Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty.

ELEKTRIKÁŘ: DK Elektrikář silnoproud; DK Montér elektrických zařízení.

KADEŘNÍK: DK Asistent kadeřníka (DK vytvořená v rámci projektu UNIV).

KUCHAŘ:   DK Příprava teplých pokrmů; DK Příprava minutek; DK Příprava pokrmů studené kuchyně.

MECHANIZÁTOR LESNÍ VÝROBY: DK Pěstební činnost a ochrana lesa; DK Těžební činnost; DK Doprava dříví; DK Údržba lesních cest; Výroba sazenic v lesních školkách.

MANIPULANT POŠTOVNÍHO PROVOZU: DK Poštovní doručovatel.

OBRÁBĚČ KOVŮ: DK Obsluha CNC obráběcích strojů; DK Základní kovoobráběčské práce.

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ: DK Manipulace se zbožím a materiálem.

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ: DK Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin;

DK Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat; DK Opravář malé zemědělské mechanizace.

PODLAHÁŘ: DK Podlahář plovoucích podlah.

RYBÁŘ: DK Líhňař; DK Zpracovatel ryb.

ŘEZNÍK UZENÁŘ: DK Bourání masa.

SLÉVAČ: DK Výroba slévárenských forem a jader.

STROJNÍ MECHANIK: DK zámečník.

TISKAŘ: DK Tiskař na ofsetových archových strojích.

ZEDNÍK: DK Základní činnosti; DK Omítkář; DK Obkladač-základní činnosti.

ŽELEZNIČÁŘ: DK Obsluha dopravní cesty; DK Obsluha nákladní dopravy; DK Obsluha osobní dopravy.

 

14.  Hodnoticí a prezentační aktivity

Cílem aktivity bylo průběžné hodnocení realizace jednotlivých aktivit projektu a informování odborné i laické veřejnosti  o jeho realizaci.

Hodnoticí aktivity: Hodnoticí zprávy ředitelů škol, uskutečněné hodnoticí návštěvy škol, konference projektu 7 (6 krajských a 1 závěrečná), závěrečná hodnoticí porada ředitelů škol, hodnocení uskutečněných vzdělávacích seminářů, vytvořené hodnoticí zprávy za 12 čtvrtletí, vytvořená závěrečná zpráva.

Prezentační aktivity: Vytvoření komunikační strategie projektu UNIV, vytvoření grafického manuálu UNIV; vytvoření webové stránky pro veřejnost www.univcz.cz;

Realizované prezentace v odborném tisku, v celostátních denících, v krajských denících.  Realizované prezentace v ČR, realizované mezinárodní prezentace, odborný seminář v Senátu ČR, televizní vysílání o projektu UNIV, rozhlasové vysílání o projektu UNIV, vydání tiskových zpráv o projektu UNIV, vytvořený spot projektu UNIV, vytištění a zakoupení propagačních materiálů.

 

15. Management projektu

Cílem aktivity bylo zajistit a koordinovat realizaci všech dílčích aktivit projektu.

V rámci aktivity byla zabezpečována celková organizace, návaznost a koordinace  aktivit projektu, řízena a koordinována práce jednotlivých manažerů a projektových  týmů, regulovány  informační toky mezi projektovými týmy, monitorována realizace projektu; zajišťována spolupráce s KÚ, s radami pro rozvoj lidských zdrojů, výbory pro vzdělávání apod. v jednotlivých krajích a poradním sborem pro UNIV, rozvíjena spolupráce se sociálními partnery projektu; zajištěna realizace hodnoticích a prezentačních  aktivit projektu; prováděno vyhodnocování zpětnovazebních informací a průběžné monitorování projektu.