Pohledem těch, kteří Vás učí

11. 11. 2014

Střední škola živnostenská Sokolov vychovává a vzdělává žáky, kteří získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem v 15 oborech vzdělání. Je jednou z největších škol v Karlovarském kraji a v současné době ji navštěvuje kolem 850 žáků. Škola má budovy ve 3 městech - Sokolově, Kynšperku nad Ohří a Kraslicích. Také má dlouholetou tradici v oblasti celoživotního vzdělávání. Škola vznikla v roce 2007 a je nástupnickou organizací Střední odborné školy Kynšperk, která má dlouholetou tradici sahající až do roku 1873. Škola realizuje různé rekvalifikační kurzy, které úspěšně absolvovalo již několik stovek účastníků. 

V roce 2006 bylo ve škole zřízeno centrum celoživotního vzdělávání, které významným způsobem zkvalitnilo a rozšířilo nabídku v této oblasti. Dříve rekvalifikační kurzy probíhaly převážně ve spolupráci s Úřadem práce Sokolova, to na základě účasti školy ve veřejných soutěžích na dodávku vzdělávacích služeb. Od září 2010 se začaly provádět rekvalifikační kurzy zakončené osvědčením o uznání dříve dílčí, nyní profesní kvalifikace. Mimo rekvalifikační kurzy škola provádí i přípravné kurzy k získání profesních kvalifikací a vlastní přezkoušení zájemců k získání profesní kvalifikace. 

Rekvalifikační kurzy proběhly i formou ověřování vzdělávacích programů v rámci projektů UNIV, UNIV 2 KRAJE, UNIV 3, kde škola některé programy dalšího vzdělávání sama tvořila i pilotně ověřovala. Jedním z posledních programů, které Střední škola živnostenská Sokolov pilotně ověřovala, a který proběhl velice úspěšně, byl program Výroba restauračních moučníků.

Navštěvovalo jej celkem 9 účastníků. S nabídkou absolvovat bezplatně tento kurz jsme oslovili v první řadě úřad práce v Sokolově. Z řad uchazečů o zaměstnání se přihlásily dvě kandidátky. Dále jsme pak oslovili školní jídelny a vývařovny (např. Nemos Sokolov), nabídku jsme také zveřejnili na našich webových stránkách. Ze školních jídelen se přihlásili 3 kandidáti (z toho jedna vedoucí školní jídelny a 2 pracovnice Nemos Sokolov), na upozornění na webových stránkách pak 2 naši bývalí absolventi učebního oboru kuchař. Poslední 2 kandidátky byly naše zaměstnankyně. Jedna již v rámci UNIV 3 absolvovala program Práce v ubytovacím zařízení, se kterým měla výbornou zkušenost, jedna je učitelkou odborných předmětů, která je však vyučena v oboru kuchař, a chtěla si oživit své znalosti a dovednosti, které tehdy příliš nevyužívala. 

Před samotným začátkem výuky, v rámci informačně diagnostického modulu proběhly pohovory se všemi účastníky. V úvodu jim průvodce a lektor IDM vysvětlil proces uznávání výsledků předchozího učení, aby zájemci byli motivováni k účasti na programu. Spolu s průvodcem pak vyplnili přihlášku a s lektorem IDM portfolio osobních kompetencí, aby bylo možné rozhodnout, bude-li nutné vyučovat ve všech modulech všechny účastníky. Na žádost samotných účastníků jsme se rozhodli, že to bude nutné. Životopisy vyplnili účastníci většinou sami, protože neznali všechny potřebné informace zpaměti (např. data vzdělávání nebo průběhu zaměstnání). Dotazy byly zodpovězeny. V průběhu ověřování průvodce pravidelně navštěvoval výuku a odpovídal (případně zprostředkoval odpovědi) na dotazy týkající se kurzu a výuky. Atmosféra na pracovišti byla velmi přátelská, přesto však účastníci vítali péči, kterou jim takto program dopřál.

Kurz se skládal z 5 modulů, všichni účastníci absolvovali všechny tyto moduly. Výuka probíhala dle časového harmonogramu v odpoledních hodinách, na pracovišti odborného výcviku oboru cukrář. Účastníkům byla k dispozici učebna pro teoretickou výuku, byl jim připraven studijní materiál, který si po ukončení kurzu mohli ponechat. Odborné pracoviště pro praktickou výuku je plně vybaveno a umožnilo účastníkům seznámit se se standardním cukrářským provozem. Výuku zajišťovali 4 lektoři, učitelé odborného výcviku cukrář, kteří se v jednotlivých modulech střídali.

Účastníci si prakticky vyzkoušeli obsluhu a péči o cukrárenské stroje, bylo jim k dispozici dáno veškeré vybavení pracoviště, vyzkoušeli si i novinky v oboru (např. práci se silikonovými formami, plnění těst do ráfků a moderní technologie v přípravě ozdob apod.) Kromě receptur, obsažených v pilotovaném programu, měli účastníci možnost seznámit se s přípravou dalších receptur, které jsou běžně na pracovišti vyráběny a účastníci o ně projevili zájem.

Celková hodinová dotace kurzu byla 100 hodin, z toho 20 hodin teorie, 67 praxe a 13 hodin samostudia, které byly převedeny na hodiny praxe po domluvě s koordinátorem kraje. Tento krok účastníci uvítali a ukázalo se, že rozhodnutí bylo správné. Nejnáročnější byl pro většinu účastníků modul TEPO - technologické postupy. Tento modul je však zároveň modulem s největší hodinovou dotací, proto bylo učivo v pořádku zvládnuto. Moduly SUNOSZ - Příjem surovin, normování a obsluha strojů, provozní evidence a HYG - hygienicko-sanitační činnost, byly zakončeny písemným závěrečným testem. Teoretická výuka probíhala v učebně na pracovišti odborného výcviku, byla však průběžně doplňována i během praktické výuky, protože lektoři se snažili o propojení teoretických znalostí s praxí. Účastníci pracovali ve dvou-tříčlenných skupinách, každý měl možnost nejméně jednou každé zadání zkusit připravit.

Závěrečná zkouška proběhla 28. 4. 2014 od 13,00 hod. Zadání si účastníci losovali. Zadání 1 si vylosovali 3 účastníci, zadání 2-3 vždy po dvou účastnících. První část zkoušky byla písemná, zaměřená na zvládnutí normování a vyplnění provozní evidence, následovala praktická část - příprava zadaných restauračních moučníků. Každé zadání bylo nakombinováno tak, aby bylo možné v průběhu přípravy ověřit všechna hodnotící kritéria. Hodnotitelé během přípravy kladli účastníkům doplňující otázky. Průběžně byly také zaznamenávány časy, kdy jednotliví účastníci dosáhli uzlových bodů. Tyto časy jsou zaznamenány v Protokolech o zkoušce. Po ukončení činností porovnali hodnotitelé své záznamy o průběhu zkoušky a shodli se, že všichni účastníci kritéria hodnocení splnili. Mentor pak seznámil účastníky s výsledky písemné i praktické části zkoušky, následně byla předána osvědčení o úspěšném zvládnutí programu.

Ze závěrečného shrnutí a hodnocení kurzu s jeho absolventy i vyhodnocených anonymních dotazníků po skončení vzdělávání jsme zjistili, že jej hodnotí jako velice zdařilý a v projektu UNIV 3 viděli smysl. Někteří zaměstnanci Nemos Sokolov díky těmto kurzům získali lepší pracovní pozici ve stravovacím provozu a velmi kladně ocenilo vedení nemocnice snahu zaměstnance reagovat na potřeby provozu a pacientům rozšířit nabídku stravy o moučníky. Rádi pak tyto zaměstnance uvolnili na další kurz v rámci UNIV 3. Toto zjištění se nám potvrdilo znovu v dalším kurzu, kdy jsme všem nabídli účast v pilotním ověřování dalšího programu dílčí kvalifikace Cukrář v restauračním provozu. Všichni tuto nabídku bez váhání přijali.