Střední průmyslová škola chemická Pardubice – škola s dlouholetou tradicí, poskytující vzdělávání na vysoké úrovni

12. 11. 2014

Střední průmyslová škola chemická byla založena na popud chemických společností sídlících v Pardubicích již v únoru 1946. Nejprve fungovala jako dvouletá, poté jako čtyřletá škola a v roce 1953 se zde konaly první maturity.

Do roku 1953 byla chemická průmyslovka pod jedním ředitelstvím se Školou potravinářské technologie, v roce 1953 se osamostatnila. Protože neměla vlastní budovu, byly třídy umístěny v budovách v různých částech města. Tehdejší Ministerstvo školství se z těchto důvodů dokonce rozhodlo v roce 1955 Průmyslovou školu chemickou v Pardubicích zrušit, což ovšem mezi veřejností vyvolalo vlnu nevole. Přes řadu komplikací byly nakonec v červnu 1960 škole přiděleny potřebné prostory v budově bývalého Okresního národního výboru v ulici Na Třísle. V nich pak byla po nutné rekonstrukci zahájena 1. září 1960 výuka.
Nejprve bylo v nové školní budově zřízeno 11 učeben, laboratoř fyzikální chemie, kabinety fyziky, chemie a technologie, knihovna a tři administrativní místnosti. Souběžně s průmyslovou školou sídlila v budově Na Třísle také dvě učiliště a teprve po jejich odstěhování začátkem 90. let získala SPŠCH pro výuku celou budovu. Byly vybudovány nové třídy, specializované učebny pro výuku cizích jazyků a výpočetní techniky, laboratoře, nová knihovna a tělocvična. V ulici Na Třísle sídlila chemická průmyslovka dlouhých 51 let.
V červenci a srpnu 2011 došlo k přestěhování SPŠCH do budovy v Poděbradské ulici a zároveň do bezprostřední blízkosti areálu Chemicko – technologické fakulty Univerzity Pardubice. Středoškolské a vysokoškolské chemické vzdělávání v Pardubicích se tak téměř propojilo.

Naše škola nyní sídlí ve zrekonstruovaných prostorách. Největší změnou prošla budova laboratoří, které byly nově vybudovány, a dnes zcela pokrývají rostoucí zájem o chemické studijní i učební obory a splňují tak požadavky na kvalitní vyučování. Po prvním školním roce v nové budově  došlo také k rozšíření nabízených studijních a učebních oborů. Spolu s tradičními obory chemie nabízí SPŠCH také vzdělávání v oborech Požární ochrana, Bezpečnostně právní činnost, Kosmetické služby a Kadeřník. Poslední dva jmenované obory byly ke Střední průmyslové škole chemické přiřazeny na základě optimalizace středoškolského vzdělávání v Pardubickém kraji.

Od roku 2007 se škola aktivně podílí na tvorbě a realizaci programů, které jsou zaměřeny na další vzdělávání pracovníků. K tomuto zapojení došlo na základě vzájemné spolupráce mezi „chemickou průmyslovkou“ a sociálními partnery. Škola již dlouhodobě spolupracuje mimo jiné se společnostmi Synthesia, a. s., Paramo, a. s., Lučební závody, a. s. Kolín, Explosia, a. s. a další.

Další vzdělávání pracovníků se stalo novinkou a tím, s čím doposud pedagogičtí pracovníci neměli žádné zkušenosti. Cílovou skupinou se stali zaměstnanci, jejichž věkový průměr zdaleka převyšoval věkový průměr vyučujících, na což doposud nikdo nebyl zvyklý. Proto většina vyučujících prošla řadou školení, jak s touto cílovou skupinou pracovat.

Prvním projektem dalšího vzdělávání, do kterého byla škola aktivně zapojena, byl projekt Síť škol Pardubického kraje pro poskytování dalších kvalifikací. Do tohoto projektu byla škola zapojena od roku 2007. 

Celkem byly vytvořeny a následně zrealizovány 2 programy: Kurz chemického minima a Kurz řízení procesů při nakládání s chemickými látkami s využitím ICT.

Od října roku 2010 se škola aktivně zapojila do projektu UNIV2 Kraje, přičemž v rámci tohoto projektu byly vytvořeny a následně pilotně ověřeny tři programy.
Pro velký zájem z řad sociálních partnerů a na základě zkušeností s cílovou skupinou byla SPŠCH Pardubice aktivním účastníkem proběhlého projektu UNIV3. Zaměstnanci školy se podíleli na tvorbě programů, zadání ke zkouškám a také pilotním ověřování programů dalšího vzdělávání dle NSK.
    
Účastníky pilotního ověřování byli především zaměstnanci sociálních partnerů (Synthesia a. s., Paramo a. s.) a to různých pracovních pozic. Při pohovorech před pilotním ověřováním účastníci uvedli, že důvod, proč chtěli absolvovat daný program, bylo zdokonalení se v daném oboru a rozšíření kvalifikace, což se jim dařilo. Přibližně 95% účastníků, kteří se přihlásili k pilotnímu ověřování, úspěšně dokončilo a složilo závěrečnou zkoušku.

Pilotní ověřování probíhalo v moderních laboratořích a odborných učebnách „chemické průmyslovky“ a také v provozních prostorách sociálních partnerů.
Na škole byla zřízena pozice garanta dalšího vzdělávání, jehož pracovní náplní bylo vzájemnou spoluprací se sociálními partnery a úřady práce podporovat a realizovat další vzdělávání pracovníků. Škola má vytvořený dlouhodobý plán dalšího vzdělávání, který je jedním z Cílů kvality, který si škola stanovuje v souvislosti s certifikací.