Závazek vzdělávat a předávat nabyté znalosti

14. 11. 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace vznikla v roce 2009 sloučením SŠ oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba a SŠ obchodní, Ostrava-Přívoz. Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj a sídlo má škola v Ostravě-Porubě.

Škola navázala na bohaté tradice související se vzděláváním ve službových, oděvních a obchodních oborech, které se datují do druhé poloviny 20. století. Výuka je členěna na dvě části – teoretické vyučování a praktické vyučování. Praktické vyučování probíhá formou odborného výcviku na odloučených pracovištích školy. Obchodní obory mají zajištěn odborný výcvik v obchodních řetězcích – Kaufland, Tesco. 

V současné době se na škole vyučují jak tříleté obory zakončené výučním listem a čtyřleté zakončené maturitní zkouškou, tak i nástavbové studium. Kromě poskytování vzdělání zakončeného výučním listem nebo maturitním vysvědčením škola zajišťuje celoživotní vzdělávání formou rekvalifikačních kurzů v oborech kadeřník, kosmetické služby. Také byla v roce 2011 zapojena do projektu UNIV2–Kraje a nakonec také v projektu UNIV3. 

Celoživotní vzdělávání má v rámci školy velmi významné postavení. Již od roku 2001 jsou pořádány rekvalifikační kurzy oborů kadeřník, kosmetička. V těchto kurzech je v plánu pokračovat i do budoucna. Zájemci jsou buď samoplátci, nebo je jejich studium hrazeno přes úřad práce. Škola také spolupracuje s Vazební věznicí v Ostravě, kde již delší dobu zajišťuje rekvalifikační kurz „Pánský kadeřník“. 

První program dalšího vzdělávání v rámci UNIV2-Kraje byl program Prodlužování vlasů, který zpracovali a realizovali pedagogičtí pracovníci oboru kadeřník. Proběhl v měsících březen až duben 2012 a jednalo se o pilotní program. Pak následoval další program Anglicky v obchodech, který byl vytvořen pro zájemce z řad pracovníků obchodních řetězců a obchodů, avšak pro nezájem ze strany zaměstnavatelů se neuskutečnil.

Další program připravili a zpracovali pedagogičtí pracovníci oboru Masér sportovní a rekondiční s názvem „Sportovní masáž“. Kurz byl rovněž realizován jako pilotní program v měsících duben – červen 2012. Ve všech těchto programech získali absolventi Certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu. 

Po zkušenostech s UNIV2-kraje se škola zapojila do projektu UNIV3, poté co byla oslovena krajskou metodičkou. V rámci projektu UNIV 3 byl v roce 2013 realizován revidovaný pilotní vzdělávací program „Sportovní masáž“. Dvanáct účastníků absolvovalo zkoušku k získání Certifikátu o absolvování vzdělávacího programu. Šest účastníků se přihlásilo a úspěšně absolvovalo zkoušku k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Sportovní masáž. 

V srpnu 2013 se uskutečnil revidovaný pilotní vzdělávací program Zhotovování sukní, halenek a šatů, který byl ukončen v prosinci 2013. Je potěšující, že po absolvování tohoto programu se rozhodly frekventantky pokračovat v navazujícím programu Zhotovování dámských kostýmů a plášťů, který byl rovněž pilotní a začal počátkem ledna 2014. 

Od ledna do dubna probíhal revidovaný pilotní vzdělávací program Fotoreportér a od března začal revidovaný pilotní vzdělávací program Šička interiérového vybavení. Pedagogičtí pracovníci školy se rovněž podíleli na tvůrčím zadání programu Vizážistka a zároveň tento pilotní program ověřovaly od druhé poloviny měsíce února 2014. 

Zapojení do projektu UNIV3 využila škola při její propagaci na webových stránkách školy, dnech otevřených dveří, či na výstavě Učeň, středoškolák a vysokoškolák, která se již po několik let pořádá v prosinci na výstavišti Černá louka v Ostravě, kde škola představuje kromě vzdělávacího programu také program vzdělávání dospělých. 

Nemělo by se zapomenout i na další složky - zejména personální, kdy lektoři dostali finanční ohodnocení z projektových peněz, ale také si rozšířili obzor svých vědomostí, dovedností. Významná je i složka materiální, kdy škola získala v případě pilotních programů finanční prostředky na materiál, který mohla použít ve výuce daných oborů.

Vzdělávací portfolio školy je zaměřené na službové obory (v minulosti i na oděvní obory, které v důsledku nezájmu žáků musely skončit) a pro jednotlivé programy byly hodně využívány bohaté zkušenosti odborných učitelů, kteří v těchto programech působili ve funkcích metodik – lektor, hodnotitel, vedoucí týmu, průvodce, lektor IDM. Tím byla zajištěna provázanost na počáteční vzdělávání. 

Důležitá je pro školu zpětná vazba absolventů formou dotazníků. Ve svých odpovědích vesměs velmi kladně hodnotí daný program, jeho organizaci, způsob vedení z hlediska vyučovacího procesu lektory. Tyto odpovědi jsou pro vyučující závazkem - aby v celoživotním vzdělávání pokračovali i nadále. 

Střední škola služeb a podnikání má velmi dobré postavení v rámci středních škol Moravskoslezského kraje a získala si i velmi dobré jméno v oblasti dalšího vzdělávání dospělých, které chce i v budoucnosti prohlubovat.