Kurz Základní kovoobráběčské práce byl přínosem jak pro školu, tak i pro zaměstnavatele

11. 6. 2015

V posledních letech se začíná v praxi projevovat nedostatek kvalifikovaných odborníků, především v technických oborech. Zástupci strojírenských podniků na nedostatek kvalifikovaných odborníků upozorňují již delší dobu. Mezi nejvyhledávanější pracovníky patří konstruktéři a technologové, poptávka je po řemeslnících, kteří by obsluhovali CNC stroje. Chybějí všude a nedostatek brání rozvoji podnikání. 

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou nabízí všeobecné i odborné vzdělání v maturitních, učebních oborech, v denním i dálkovém studiu, a také vyšší odborné vzdělání. V technických oborech vzdělává střední odborná škola, mezi maturitní obory patří obor Strojírenství a obor Informační technologie. Absolventi oboru Strojírenství se mohou v praxi uplatnit jako konstruktéři, projektanti, technologové, apod. Součástí výuky strojírenství je programování CNC strojů. Informační technologie jsou zaměřeny na reklamu a webdesign a nově na veřejnosprávní činnost. Na základě požadavků zaměstnavatelů v regionu Ledečsko škola vyučuje od školního roku 2014 - 2015 obor Mechanik seřizovač se zaměřením na programování CNC strojů. Poptávka na trhu práce po absolventech tohoto oboru je vysoká, protože se mohou uplatnit jako seřizovači, operátoři nebo programátoři CNC obráběcích strojů a linek. Absolventi učebního oboru Logistik - operátor(ka) skladování se mohou na trhu práce velmi dobře uplatnit ve skladovém hospodářství jako operátor skladování v logistických centrech nebo ve výrobním podniku. Učební obory Strojní mechanik a Nástrojař reagují na poptávku zaměstnavatelů po technických absolventech se zaměřením na programování CNC strojů. Dálkové nástavbové studium probíhá v oborech Provozní technika a Podnikání. Studium na vyšší odborné škole v programu Ekonomika a management podniku je určeno pro absolventy maturitních oborů, ve druhém a třetím ročníku se studenti profilují prostřednictvím povinných modulů na zaměření ekonomické nebo strojírenské. Program Ekonomika a management podniku je nabízen také v kombinované formě studia. 

Spolupráce se zaměstnavateli v projektu UNIV navazovala na dosavadní tradiční vazby školy s podniky v regionu. Při vyhledávání sociálních partnerů se naše škola orientovala i na strojírenské podniky, které zaměstnávají naše absolventy. Při vytváření sociálních partnerství klademe největší důraz na osobní kontakt se zaměstnavateli. Spolupráce mezi školou a podniky se rozvíjí již v době studia žáků, protože zaměstnavatelé většinou požadují od absolventů odbornou praxi. Sociální partnery škola kontaktuje s nabídkou vzdělávacích programů. Podle potřeb sociálních partnerů probíhá příprava a zavádění nových vzdělávacích programů, zástupci podniků spolupracují i při tvorbě a inovaci školních vzdělávacích programů. Do výuky jsou promítány nejnovější trendy z praxe, probíhají osobní jednání s vybranými zaměstnavateli, kteří jsou sociálními partnery školy.

Sociální partneři se aktivně zapojili i do projektu, zaměřeného na implementaci programování do výuky technických předmětů na střední odborné škole. Jedním z výstupů projektu bylo upevnění spolupráce se sociálními partnery a na základě požadavků zaměstnavatelů byly inovovány školní vzdělávací programy, které byly zaměřeny na programování CNC. Zároveň byl zaveden nový obor Mechanik seřizovač. Předsedové předmětových komisí odborných předmětů a výpočetních technologií jednali se zástupci sociálních partnerů.

Podniky se podílejí na zajišťování odborné praxe, předvádění nových technologií, besedy s odbornými zaměstnanci podniku. Podniky mají ve škole nástěnky, kde propagují své výrobní programy a nabízí volná místa našim absolventům. Škola organizuje v rámci výuky odborné exkurze do podniků s cílem rozšířit vědomosti žáků a zvyšovat jejich povědomí o současné situaci na trhu práce a pracovních možnostech v regionu. Odborné znalosti jsou žákům předávány na odborných přednáškách zaměstnavatelů na určité odborné téma, navazující na školní vzdělávací programy. Škola posílila informační akce pro žáky základních škol a jejich rodiče s cílem vstupu žáků do perspektivních oborů strojírenství.

V rámci dne otevřených dveří školy se na pozvání účastní i zaměstnavatelé, kteří prezentují své podniky a vysvětlují žákům a jejich rodičům perspektivu budoucího uplatnění. Na základě informace od úřadu práce tyto strojírenské profese mají velmi nízkou míru nezaměstnanosti. Většina našich absolventů má možnost v regionu zaměřeném na strojírenství nalézt uplatnění ihned po absolvování školy. Zástupci strojírenských podniků se každoročně účastní ústních závěrečných zkoušek na naší škole a poté nabízí žákům volná místa ve svém podniku. Zájem žáků základních škol o tyto obory je však nedostatečný. Spolupráce probíhá i v oblasti informovanosti o nabídce volných míst. Podnik školu informuje o nabídce volných míst vhodných pro absolventy a zároveň škola informuje podnik o absolventech střední odborné školy, kteří by měli zájem pracovat v podniku. Sami zaměstnavatelé spolupráci se školou vyhledávají, protože si uvědomují nedostatek pracovníků v technických oblastech.

Při realizaci projektu UNIV 2 jsme oslovili zaměstnavatele na Ledečsku a nabídli jim spolupráci a zapojení do tohoto projektu. V projektu UNIV 2 byly vytvořeny vzdělávací programy Účetnictví a jeho aplikace na PC, Zpracování dokumentace na PC, Pracovník ve strojírenství. Škola spolupracovala s podniky již při tvorbě vzdělávacích programů, které byly při tvorbě projednávány se zástupci podniků. Každý vzdělávací program byl evaluován zástupcem podniku.

První zaměstnavatel, se kterým škola začala v projektu UNIV 2 spolupracovat, byla akciová společnost GALATEK, a. s. Ledeč nad Sázavou. GALATEK, a. s. se zabývá poskytováním služeb v oboru technologií pro povrchové úpravy. Dodává kompletní provozy, lakovny a linky povrchových úprav s vlastní výrobou strojů a zařízení při dodržování evropské kvality. Podnik vyrábí stroje a zařízení pro přípravu povrchu, kabiny a lakovací linky pro nanášení nátěrových hmot a práškových plastů. Zástupce podniku GALATEK, a. s. zpracoval hodnocení vzdělávacího programu Pracovník ve strojírenství jako mentor evaluace programů. Připravený program posuzoval z odborného hlediska v souladu s metodikou k posuzování programu DV sociálním partnerem. U hodnoceného vzdělávacího programu byl hodnocen název programu DV, profil absolventa programu DV, organizace výuky, vstupní předpoklady, učební plán, jednotlivé moduly. U jednotlivých modulů se zaměřoval na obsah modulů, zda předpokládané výsledky odpovídají požadavkům praxe a zda způsoby hodnocení skutečně ověřují předpokládané výsledky uvedené v modulu. Závěrem uvedl klady a nedostatky programu. V závěrečném hodnocení doporučil program DV k realizaci. Škola úspěšně pilotně ověřovala programy Účetnictví a aplikace na PC, Zpracování dokumentace na PC.

Při jednáních s podniky a jednání na Úřadech práce byl vznesen požadavek na pilotní ověřování technického vzdělávacího programu Pracovník ve strojírenství. Předností tohoto programu bylo zařazení problematiky programování CNC strojů a základů výpočetní techniky, které zahrnovaly zpracování tabulek v MS Excel a textů v MS Word do obsahu již na začátku, kdy tento vzdělávacího program zaměstnanci školy zpracovávali. Nabídka tohoto kurzu byla zveřejněna v novinách, na webových stránkách i formou inzerátu, který byl rozeslán podnikům v Mikroregionu Ledečsko. Do jednání o pilotním ověřování tohoto programu se zapojila personální pracovnice podniku Wikov Sázavan, Zruč nad Sázavou, která doporučovala svým zaměstnancům zapojení do kurzu Pracovník ve strojírenství. Wikov je tradičním výrobcem ozubených kol a mechanických převodovek, Wikov Sázavan ve Zruči nad Sázavou je výrobní závod specializující se na výrobu strojních celků a precizní obrábění jejich komponent. Podnik požaduje zaměstnance se znalostí programování CNC strojů. Kurz úspěšně absolvovali dva zaměstnanci tohoto podniku.

V rámci projektu UNIV 3 proběhly dvě pilotní ověřování podle kvalifikačních a hodnoticích standardů NSK - Asistent/ka, sekretář/ka a Dělník ve strojírenské výrobě. Rekvalifikační kurz pro dospělé Asistent/ka, sekretář/ka skončil v září 2013 a úspěšně ho absolvovalo 18 účastníků. Druhá rekvalifikace Dělník ve strojírenské výrobě probíhala od dubna do listopadu 2013. Absolvent tohoto programu se uplatní při vykonávání činností v rámci povolání Dělník ve strojírenské výrobě nebo Pomocný pracovník ve strojírenství. Na základě účasti v pilotním ověřování Dělník ve strojírenské výrobě jeden účastník začal pracovat ve strojírenském podniku GALATEK, a. s. Ledeč jako dělník. 

Po předcházejících zkušenostech se škola neváhala zapojit do pilotního ověřování dílčí kvalifikace Základní kovoobráběčské práce (23-021-E). Nabídka programu byla zveřejněna na stránkách www.gvi.cz, v článku v Ledečských novinách a inzerátem v novinách Pro Vysočinu. Ve městě a jeho okolí byly vyvěšeny letáky. Mile nás překvapil zájem zástupců podniku RIVETEC, s. r. o. Albrechtice nad Vltavou na základě inzerátu zveřejněného v novinách Pro Vysočinu. Probíhala jednání mezi metodikem programu DV a personálním pracovníkem tohoto podniku. Firma RIVETEC s. r. o. se zabývá vývojem, výrobou a prodejem profesionálního nýtovacího nářadí s kontrolou a vyhodnocením nýtovacího procesu, profesionálního nýtovacího nářadí ručního, pneumaticko-hydraulického, elektro-hydraulického, ručního i AKU pro všechny typy nýtů a do všech provozů, jednoúčelových automatizovaných strojů a výrobních linek podle individuálních požadavků zákazníka. Po jednáních podnik doporučil 3 účastníky, které podporoval po celou dobu studia. Protože dojíždění účastníků bylo časově náročné, kurzy se konaly v pátek odpoledne a v sobotu. Účastníci využili nabídky na ubytování na internátě školy. Účastníci vzdělávacího programu pracují v podniku jako operátoři CNC strojů a neměli odborné strojírenské vzdělání. Jeden účastník vystudoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni obor Propagační grafika a výtvarnictví, druhý účastník absolvoval Střední lesnickou školu v Písku obor Lesnictví, třetí účastník vystudoval Střední průmyslovou školu v Písku, obor Slaboproudá elektrotechnika. Další z účastníků se přihlásil k rekvalifikaci na Základní kovoobráběčské práce, protože absolvoval Střední odborné učiliště v Humpolci, obor Obchodník – prodavač. Nyní pracuje jako servisní technik ve společnosti ATF, která se zabývá výrobou a dodávkami zařízení pro povrchové úpravy – galvanické, lakovací linky a zneškodňovací stanice. 

V pátek 23. května 2014 byl zahájen pro všechny zájemce vstupní rozhovor, při kterém byly zjištěny kompetence jednotlivých účastníků. Kurz byl pro účastníky časově náročný. Hodinová dotace kurzu byla stanovena na 157 hodin, 51 hodin probíhala teoretická výuka v budově školy v Koželské ulici a 106 hodin probíhala praktická výuka ve školních dílnách v Poštovní ulici 405 v Ledči nad Sázavou. V sobotu 29. listopadu 2014 kurz skončil závěrečnou zkouškou v rámci projektu UNIV 3.

V listopadu Ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo naší škole autorizaci pro profesní kvalifikaci Základní kovoobráběčské práce. Závěrečné zkoušky v rozsahu 10 hodin začaly písemnou částí před zkušební komisí. 

Praktické ověření probíhalo ve školních dílnách. V rámci zkoušky účastníci prokazovali kompetence, které jsou stanovené v hodnotícím standardu pro tuto kvalifikaci. Účastníci vyráběli součástku pro ruční a strojní obrábění, při které prokázali mj. odbornou způsobilost pro ruční obrábění a výrobu součástí na obráběcích strojích. Po ukončení absolventi obdrželi certifikát o úspěšném ukončení této kvalifikace. Závěrečnou zkoušku v této profesní kvalifikaci úspěšně vykonalo 5 účastníků. Postoj účastníků kurzu byl pozitivní, přestože výuka probíhala v pátek odpoledne nebo v sobotu podle potřeb účastníků. Účastníci byli spokojeni se způsobem a organizací výuky, kladně byla hodnocena odbornost lektorů a materiální vybavení školních dílen. Účastníci získali nové poznatky a nové dovednosti z obrábění a zpracování kovových materiálů, vyráběli součásti na obráběcích strojích. Realizace kurzu Základní kovoobráběčské práce byla přínosem, protože poptávka po absolventech strojírenských kvalifikací je v našem regionu vysoká. Zaměstnavatelé pozitivně hodnotí další vzdělávání na školách z důvodu odborných kompetencí lektorů, materiálního vybavenosti a organizace vzdělávání, která je v odpoledních hodinách nebo v sobotu tj. po pracovní době zaměstnanců. 

V současné době se spolupráce naší školy se zaměstnavateli z řad strojírenských podniků prolíná v dalším i počátečním vzdělávání.