Pro vzdělávací instituci Gradua-CEGOS je zapojení do projektu UNIV 3 velkou výzvou

10. 6. 2015

Gradua-CEGOS s.r.o. je jednou z největších vzdělávacích institucí v ČR, s širokou nabídkou otevřených i firemních kurzů v oblasti soft skills i odborných znalostí a dovedností, v oblasti služeb, ale především v oblasti výroby.  Dlouhodobě se naše společnost zabývá i oblastí profesního vzdělávání, včetně rekvalifikačních programů. V minulých letech jsme na základě získaných certifikátů nabízeli a realizovali mnoho rekvalifikačních kurzů pro oblast výroby, logistiky a práce s PC., ve spolupráci se zaměstnavateli a s úřady práce.

Zájem společnosti Gradua-CEGOS o profesní vzdělávání a tím i o Národní soustavu kvalifikací (NSK) v posledních letech ještě vzrostl, naše společnost si aktuálně mapuje trh a požadavky zaměstnavatelů na kvalifikované zaměstnance, aby jim nabídla profese, které potřebují. Pro vybrané profese jsme se stali, nebo se chceme stát autorizovanou osobou v rámci NSK. Průběžně spolupracujeme se zaměstnavateli v celé ČR, naší cílovou skupinou jsou různé skupiny zaměstnanců, od dělnických profesí, přes specialisty, THP pracovníky a řídící pracovníky.

Když naši společnost oslovila koordinátorka Plzeňského kraje, byla to pro nás výzva. Přínosy v zapojení do projektu jsme viděli v možnosti si reálně vyzkoušet, co znamená příprava na zkoušku ve vybraných kvalifikacích a vlastní zkoušení podle hodnotícího standardu dané kvalifikace. Co bylo rozhodující, bylo nadšení lektorů pro zapojení do pilotního programu, stálo jim to i za cenu svého osobního času při absolvování vstupních školení, aby mohli nejen lektorovat, ale také být hodnotiteli v programu Personalista.

U profesní kvalifikace Personalista jsme neváhali, personalisté jsou naši klienti a věřili jsme, že o pilotní program bude zájem. Líbilo se nám, že jde o ucelený dlouhodobý program, který nás doslova donutí zabývat se tématy, která jsme dříve personalistům nenabízeli. Lákalo nás zjistit, jak na některá témata budou účastníci, personalisté a manažeři reagovat. Některé věci se pak ukázali pro účastníky nepřekonatelné, např. délka programu. Opět jsme od začátku vstupovali do projektu s vědomím, že chceme jako společnost být autorizovanou osobou pro tuto profesi a nabídnout personalistům nejen přípravu, ale i možnost zkoušky v rámci NSK.

Pilotní ověřování vzdělávacího programu Personalista realizovala v Plzeňském kraji vzdělávací instituce Gradua-CEGOS s.r.o. Časová dotace programu byla 130 hodin. Program byl zahájen 1. září 2013 a skončil 28. února 2014. Cílovou skupinu účastníků tvořilo celkem 10 osob (Personalisté především soukromých firem, zájemci o získání profesní kvalifikace, zájemci o rozšíření kvalifikace v oboru personalistika a vedoucí pracovníci, kteří měli zájem o znalosti spojené s profesí personalisty.), ale nakonec celý program absolvovali pouze 3 účastníci. Realizaci programu neprovázely žádné komplikace, ačkoliv se jednalo o rozsáhlé vzdělávání, v rámci něhož se ověřovalo hodně kritérií.

Vzdělávací program byl ucelený, celková hodinová dotace odpovídá míře probíraného učiva pokud je nadstavbovým, nebo rozšiřujícím programem pro lidi, kteří mají s problematikou HR již praktické zkušenosti. U některých kompetencí by se dala zvážit nižší časová dotace, např. u kompetence Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě, není třeba vědět v takové šíři o oblasti BOZP. Vlastní výuka probíhala u některých témat výkladově, u jiných lektoři preferovali práci s názornými a praktickými příklady. Závěrečná zkouška pro každého účastníka trvala 4h, z toho 3h byly vyčleněny na písemnou přípravu a zpracování případové studie, na které navazovala ústní a praktická část. Při ověřování všech požadovaných hodnotících kritérií podle standardu byla časová dotace dostatečná v případě, že prezentace pro praktické ověřování nebyly vytvářeny s použitím PC, což je časově náročné a znamenalo by to neúměrné prodloužení zkoušky. Zkouška se konala v jednom termínu, účastníky zkoušeli 3 hodnotitelé. Všichni účastníci i lektoři považovali realizaci programu za úspěšnou, přínosnou a užitečnou.

Mezi zaměstnavateli byl o pilotní program Personalista poměrně zájem, i když menší, než u vzdělávacích programů pro specialisty. Důvodem byla délka pilotního programu, který byl rozprostřen do cca 5 měsíců. Daleko důležitější, jak se ukázalo, byl zájem přímých nadřízených účastníků a jejich podpora.

Naše organizace se připravovala na autorizaci profese Personalista v rámci NSK. Vzhledem k širokému portfoliu kurzů, které společnost Gradua-CEGOS nabízí pro personalisty, můžeme nabídnout sestavení modulů, které by zájemce o zkoušku podle NSK na tuto profesi připravily, resp. zájemce o získání znalostí si může v rámci našich nabízených kurzů vybrat právě ty, kde mu znalosti chybí. Proto se naše společnost chce jako autorizovaná osoba do budoucna soustředit na zkoušku na profesi Personalista v rámci NSK a připravoval se přípravný kurz ke zkoušce v rozsahu 3 dnů.