Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

12. 6. 2015

Společnost Gradua-CEGOS, s.r.o., se pohybuje na poli vzdělávání dospělých už přes 10 let a je u odborné veřejnosti známou vzdělávacích institucí v ČR, s širokou nabídkou otevřených i firemních kurzů. Nabízí mnohé odborné kurzy i kurzy v oblasti soft skills. Jednou z největších oblastí, kterou neustále rozvíjí, je oblast řízení lidských zdrojů, kde nabízí kurzy jak pro HR manažery, tak pro personalisty specialisty. I pro ty, kteří jsou zodpovědní ve firmě za vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Pro dobrou spolupráci je vzdělávání těchto klientů rozhodně přínosem. Společnost pro ně pořádá i různá setkání, kde se mohou seznámit s novinkami nebo si vyměnit zkušenosti.

Tato společnost se zajímá o profesní vzdělávání, a tím i o Národní soustavu kvalifikací (NSK), je to jedna z věcí, v nichž klientům, a často jsou to právě specialisté vzdělávání, přináší aktuální informace. Snaží se jim pomoci se orientovat a vnímat NSK jako důležitý nástroj pro získání kvalifikovaných zaměstnanců.

Protože v rozvoji zaměstnanců nejde jen o školení, je tu návaznost na předchozí personální procesy, jako je hodnocení, nabízí společnost Gradua-CEGOS ucelené několikadenní vzdělávací programy, jako je Efektivní vzdělávání zaměstnanců, cyklus právě pro specialisty vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Z toho důvodu ji tato profese velmi zajímá a zapojení do pilotního programu NSK pro tuto profesi bylo prioritou. Společnost si chtěla odzkoušet, jaký je rozsah přípravy na tuto kvalifikaci a jak bude v reálu vypadat zkouška pro zájemce o rekvalifikaci.

Společnost Gradua-CEGOS se připravovala na to být autorizovanou osobou pro profesi Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v rámci NSK. A dalším cílem bylo nabídnout přípravný kurz, ovšem ne tak širokém rozsahu, jako byl program pilotní.

Charakteristika vzdělávacího programu 

Pilotní ověřování vzdělávacího programu Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců realizovala v Plzeňském kraji vzdělávací instituce Gradua-CEGOS, s.r.o. Časová dotace programu byla 50 hodin. Program byl zahájen 1. listopadu 2013 a skončil 31. prosince 2013. 

Cílovou skupinu účastníků tvořilo celkem 6 osob (personalisté a pracovníci s HR zkušenostmi) a stejný počet účastníků také celý program absolvoval. Realizaci programu neprovázely žádné komplikace, neboť časová dotace programu byla pro účastníky optimální. Lektoři vzdělávacího programu měli připomínky k hodinové dotaci některých výukových částí, neboť jim přišly časově nadhodnocené. Tato situace možná byla ovlivněna skutečností, že skupina účastníků byla v dané problematice zkušená, neboť se jednalo o lidi s HR praxí. 

Vzdělávací program byl ucelený a prakticky použitelný. Celková hodinová dotace odpovídá míře probíraného učiva, pokud je nadstavbovým nebo rozšiřujícím programem pro lidi, kteří mají s problematikou HR již praktické zkušenosti. Pro některé účastníky byla však trochu dlouhá a časově náročná vzhledem k jejich pracovním povinnostem. 

Výuka probíhala interaktivně, byla zařazována cvičení, řešení úloh, modelové situace a případové studie, lektoři využívali zkušeností účastníků. Je ale nutné, aby obsah výukové části byl v některých případech doplněn o důraz na příklady z praxe a nebyl pouze teoreticky zaměřen. Proto byly také nejlépe hodnoceny části se zaměřením na diskuzi a přenos příkladů dobré praxe. Účastníci hodnotili výuku jako praktickou se samozřejmými teoretickými prvky a velmi si pochvalovali přátelský přístup lektorů a velký důraz na praxi. 

Časová dotace závěrečné zkoušky byla odpovídající a z hlediska hodnotitelů byla bezproblémová. Standardizované hodnoticí formuláře umožňovaly dobré posuzování práce kandidáta u zkoušky a přinesly celkový a objektivní přehled o kompetencích, schopnostech, znalostech a dovednostech jednotlivých účastníků. Všichni účastníci i lektoři považovali realizaci programu za úspěšnou, přínosnou a užitečnou.

Rozhovory s účastníky programu 

Paní Eliška, 29 let, personální referentka: 

Co vás nejvíce motivovalo k účasti na vzdělávacím programu Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců?: „Touha po získání nových vědomostí a výměna praktických zkušeností s kolegy.“

Měla jste již někdy v minulosti zkušenosti s činností specialisty vzdělávání?: „Ano, vykonávala jsem ho ve svém tehdejším zaměstnání.“

Bylo pro vás přínosné setkání s průvodcem v pilotním ověřování, který s vámi detailně probíral detaily a organizaci vzdělávacího programu?: „Ano určitě, paní lektorka byla vynikající.“

Jak byste zhodnotila vzdělávací program z hlediska jeho organizace a časové náročnosti?: „Z mého pohledu byla v některých tématech zbytečně veliká časová kapacita.“ 

Byly pro vás získané poznatky využitelné v praxi?: „Právě využitelnost v praxi jsem nejvíce docenila. V tomto ohledu byl kurz opravdu vynikající.“

A co náročnost závěrečné zkoušky?: „Zkouška byla přijatelně těžká. Dala se zvládnout, při řádné přípravě. Neviděla jsem v tom žádný problém.“

Byla jste spokojená se způsobem výuky a se spoluprací s lektory?: „Spolupráce s lektory byla excelentní, lze je jen pochválit, vytknout se nedá nic. V tomto ohledu jsem byla skutečně velmi spokojená. Oceňuji zvláště zaměřenost výuky na praktické poznatky, které se velmi snadno dají využít při běžné práci. Takové téma a tímto způsobem ale mohou učit pouze lidé, kteří nejsou teoretici.“

A jak se vám ve skupině spolupracovalo s ostatními účastníky?: „Byli jsme sice malá, ale dobrá skupinka. Několik z nás chodilo ještě do dalšího kurzu, takže jsme se alespoň lépe poznali.“

Vyzkoušela jste si v praxi už práci specialisty po absolvování kurzu?: „Ano, mnoho poznatků využívám běžně v každodenním životě.“

 

Paní Klára, 25 let, personální asistentka

Co vás nejvíce motivovalo k účasti na vzdělávacím programu specialista vzdělávání?: „Upevnění a rozšíření si znalostí v této oblasti, sdílení zkušeností s ostatními účastníky a lektorem.“

Měla jste již někdy v minulosti zkušenosti s činností specialisty vzdělávání?: „Ne, neměla.“

Bylo pro vás přínosné setkání s průvodcem v pilotním ověřování, který s vámi detailně probíral detaily a organizaci vzdělávacího programu?: „Ano, dozvěděla jsem se, co přesně bude obsahem kurzů.“

Jak byste zhodnotila vzdělávací program z hlediska jeho organizace a časové náročnosti?: „Přiměřeně časově náročný, možná u některých bodů by bylo vhodné prodloužit časový rozsah z důvodu obsáhlosti tématu a u některých naopak zkrátit.“ 

Byly pro vás získané poznatky využitelné v praxi?: „Bohužel jsem zatím neměla možnost si získané znalosti ozkoušet v praxi, ale myslím si, že získané poznatky a postupy jsou v praxi dobře využitelné.“

A co náročnost závěrečné zkoušky?: „Přiměřeně náročná, závěrečná zkouška odpovídala svou náročností rozsahu kurzu.“

Vyzkoušela jste si v praxi už práci specialisty vzdělávání po absolvování kurzu?: „Bohužel jsem zatím neměla příležitost s ohledem na dění ve společnosti, ve které působím.“
 

Rozhovory s lektory vzdělávacího programu 

Ing. Kateřina Štěpánová

Co vás nejvíce motivovalo k zapojení do realizačního týmu vzdělávacího programu Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců?: „Možnost podílet se na testování pilotního projektu v praxi, protože se jednalo o něco nového. Samozřejmě nesmím zapomenout také na to, že mám ráda přímý kontakt se skupinou účastníků, a pak také velmi ráda lektoruji.“

Jak byste zpětně zhodnotila vzdělávací program z hlediska jeho organizace a časové náročnosti?: „Program byl časově náročný a organizačně zvládnutelný, přestože organizátoři byli zavaleni administrativou, která mi v mnoha ohledech připadala až nadbytečná. Myslím, že o něco menší akcent na administrativu by se pozitivně odrazil v samotné kvalitě vzdělávání. Tak to obvykle bývá.“

A co si myslíte o praktickém využití poznatků z kurzu?: „Program byl sestaven tak, aby absolventi nalezli dobré uplatnění v praxi a měli znalosti odpovídající požadavkům trhu. Společně s dalšími lektory jsme se snažili maximalizovat množství zkušeností z praxe a omezit čistou teorii na minimální množství. Účastníci byli lidé z podniků, kteří většinou měli zkušenosti s obdobným typem práce, ale samozřejmě se chtěli dozvědět něco nového, nebo získat větší jistotu v tom, že to, co dělají, dělají dobře.“

Domníváte se, že byla závěrečná zkouška pro účastníky náročná?: „Závěrečnou zkouškou z mého pohledu projde každý, kdo se bude účastnit školení a aktivně v něm pracovat - naslouchat, čerpat ze zkušeností kolegů, atd.“

Myslíte si, že se vám podařilo účastníky dobře připravit na práci specialisty vzdělávání?: „Doufám, že ano.“

Víte o některém účastníkovi, že se této profesi věnuje?: „Ano, s několika z nich jsem v občasném kontaktu, takže mám přehled o tom, co dělají.“

 

Mgr. Eliška Purkarová

Co vás nejvíce motivovalo k zapojení do realizačního týmu vzdělávacího programu Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců?: „Vzdělávání je moje profese, vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze a 15 let jsem učila. Pak jsem přešla na vzdělávání dospělých a jsem u toho dodnes. Chtěla jsem si ověřit, jak znám školskou soustavu. Člověka to donutí aktualizovat znalosti.“

Jak byste zpětně zhodnotila vzdělávací program z hlediska jeho organizace a časové náročnosti?: „Jako lektor jsem učila jen jedno téma, které bylo časově spíše naddimenzované. K organizaci nemám žádné připomínky.“

A co si myslíte o praktickém využití poznatků z kurzu?: „V zásadě bylo učivo prakticky použitelné, snad až na téma školské soustavy, které s největší pravděpodobností personalisté z řad zaměstnavatelů nebudou mít možnost prakticky využívat, získali ale přece jen nějaké povědomí.“

Domníváte se, že byla závěrečná zkouška pro účastníky náročná?: „Náročná určitě byla, některými tématy se účastníci totiž zabývali poprvé.“

A jak se vám vlastně s účastníky pracovalo?: „Spíš to byl workshop, bohužel u mého tématu nebyla přílišná aktivita ani možná. Což byla docela škoda.“

Myslíte si, že se vám je podařilo dobře připravit na práci specialisty vzdělávání?: „Doufám, že ano, ale moje téma nebylo úplně nosné.“

Víte o některém účastníkovi, že se této profesi věnuje?: „Většina účastníků programu nebyli čistě specialisté vzdělávání a rozvoje, to se děje jen ve větších firmách. Ale měli minimálně na starosti vzdělávání. Buď organizačně zajišťovali různá školení, nebo byli v pozici HR manažerů. A tito pak pracovali koncepčně, připravovali rozvojový plán školení, většinou na základě předchozího hodnocení a rozhodovali, která školení se pro zaměstnance budou realizovat.“

 

Rozhovor se zástupcem vzdělávací organizace 

Mgr. Eliška Purkarová

Jak zpětně hodnotíte vzdělávací program z hlediska organizace a časové náročnosti?: „Při přípravě programu jsme už měli zkušenosti s realizací předchozího pilotního ověřování, což nám výrazně usnadňovalo naši práci. Vždy šlo o to najít termíny ve spolupráci s lektory, vlastní organizace pak už nebyla tak časově náročná. Osvědčilo se vědět termíny celého programu už na začátku.“  

Jak byste hodnotila vzdělávací program z hlediska praktického využití poznatků?: „Jak to chodívá při jakémkoliv vzdělávání, některá témata jsou zásadní pro určitou profesi a výkon povolání, některá jsou okrajová, doplňující a mají spíše informativní charakter. Celkově šlo o ucelený vzdělávací program, většina poznatků je pro praxi specialisty vzdělávání a rozvoje zaměstnanců důležitá.“ 

Byla podle vás závěrečná zkouška náročná?: „Určitě záleželo na dosavadní praxi účastníka pilotního programu. Nicméně, kdo se připravil málo a podcenil náročnost zkoušky, byl překvapen, a pak se mu zkouška zdála těžká. Ale to byl jen jeden, možná dva případy. Kdo se připravoval, neměl problémy.“

Jak se díváte na spolupráci s lektory a s účastníky při realizaci pilotáže?: „Lektoři byli zkušení, dokázali si poradit, byli vstřícní a spolupráce probíhala hladce. Účastníci měli občas problémy s uvolněním z práce a nemohli pak absolvovat celý program. Pak jsme jim alespoň předávali materiály ke školení, aby je měli všichni kompletní. V případě potřeby si s lektory mohli sjednat také krátkou konzultaci.“

 

Spolupráce vzdělávací organizace se zaměstnavateli a začlenění pilotovaného programu do portfolia kurzů vzdělávací organizace

O pilotní program Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců byl velký zájem mezi zaměstnavateli z regionu. Nakonec bylo nutno zájemce odmítat. Vzdělávací organizace nepovažovala za vhodné výrazně překročit počet 10 účastníků pilotního programu, šlo jí především o kvalitu výuky, aby mohla proběhnout interaktivně a pro účastníky byla přínosem. 

Opět se potvrdil největší problém s docházkou. Ačkoliv nešlo o příliš dlouhý pilotní program, ukázalo se, že pracovní vytížení občas nedovolovalo účastníkům pilotního programu zúčastnit se. Samozřejmě byly školící materiály dodány i těm, kteří nemohli přijít, a lektoři nabídli i konzultace. Program, včetně závěrečné zkoušky, nakonec ukončila většina účastníků.

Protože šlo pro vzdělávací organizaci o extrémně zajímavou skupinu pracovníků, a to i v rámci personálních oddělení, budou některé kapitoly zařazeny do stávajících kurzů pro specialisty vzdělávání. V přípravě byl kurz, který poskytne zájemcům chybějící znalosti a dovednosti, aby úspěšně prošli zkouškou na tuto profesi v rámci NSK.