Skvělá spolupráce školy a firmy

1. 12. 2014

Pan Jiří, účastník pilotního ověřování vzdělávacího programu pro profesní kvalifikaci Skladník, se o možnosti účastnit se vzdělávání v tomto programu dověděl od svého otce, který pracuje ve škole, která tento program pilotovala, jako nepedagogický pracovník. Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště v Kadani spolupracovala při výběru účastníků rovněž s Úřadem práce, pracoviště Chomutov, a neformální cestou prostřednictvím svých pedagogů a dalších zaměstnanců informovala o přípravě tohoto kurzu své okolí.

Protože byl pan Jiří již delší dobu nezaměstnaný, a s touto skutečností se nechtěl smířit, přihlásil se do programu. Od kurzu si sliboval možnost získání nových znalostí a dovedností a tím také větší konkurenceschopnost na trhu práce a perspektivy získání zaměstnání. Motivací byl i příslib Úřadu práce, že úspěšní absolventi tohoto vzdělávacího programu dostanou následně možnost zařazení do bezplatného kurzu Řízení vysokozdvižného vozíku.

Nebyla to první vzdělávací aktivita, do které se pan Jiří ve snaze získat zaměstnání zapojil, ale při uplatnění nabytých dovedností stále u firem narážel na problém požadované praxe. Kromě nových teoretických poznatků, a hlavně praktických dovedností z oblasti, ale očekával také vymanění se z každodenního stereotypu života bez zaměstnání a setkání s novými lidmi – jak vyučujícími, tak spolužáky v kurzu. Vzhledem k delší době od ukončení počátečního vzdělávání měl mírné obavy z náročnosti teoretické výuky, a to hlavně z výpočtů.

u tabule

Celý kurz se panu Koreckému podařilo úspěšně zvládnout. Během teoretické výuky, která probíhala v prostorách školy, si kromě nových odborných poznatků z obchodního provozu a zbožíznalství zopakoval také základy matematiky. Praktická část se konala v reálném prostředí supermarketu BAUMAX ČR, pobočka Otvice. Účastníci pracovali s doklady spojenými s objednáváním, přejímkou, skladováním i vyskladněním zboží, přijímali fyzické dodávky zboží na sklad, připravovali zboží pro zákazníky, prováděli inventuru zboží a další skladové operace, vyřizovali reklamace. Kromě náplně vlastního kurzu mohli poznat v praxi konkrétní práci zaměstnanců obchodu, a tak získat představu o práci skladníka v obchodní jednotce a základní dovednosti pro její výkon.

Úspěšným zvládnutím závěrečné zkoušky si pan Jiří potvrdil svoji schopnost stále se učit, motivovat se k výkonu a zvládat stres. Znalosti a dovednosti, které tvořily náplň kurzu, hodnotil na základě pozorování v průběhu praktické části za odpovídající potřebám výkonu profese skladníka nejenom v obchodním provozu, ale také v jiných firmách, které sklady provozují.

Za velice důležitou považoval pan Jiří skutečnost, že díky delší spolupráci školy s firmou BAUMAX ČR praktická výuka kurzu probíhala v konkrétním obchodním provozu, kde se setkal se studovanou problematikou v reálném prostředí, a ne pouze ve školním prostředí.

V teoretické výuce pracovali účastníci vzdělávacího programu samostatně s osobními počítači, které se při praktické výuce naučili ovládat, a po proškolení o bezpečnosti práci používali mechanizační prostředky skladu (tradiční, jako např. paletizační vozíky, i moderní skenery sloužící k označení zboží a dokladů apod.).

Po přihlášení do vzdělávacího programu následoval kontakt pana Koreckého s průvodkyní kurzem, která mu představila cíle a náplň vzdělávání a popsala podobu závěrečné zkoušky. Byla účastníkům k dispozici v celém průběhu kurzu i v průběhu zkoušky.

Po úvodním informačně-diagnostickém modulu následovala samotná výuka. Protože pan Jiří nikdy ve skladu nepracoval, absolvoval kompletní vzdělávací program. Přístup všech lektorek výuky byl podle jeho hodnocení profesionální a bylo na první pohled patrné, že jsou ve vyučovaném oboru odbornicemi. Jejich přístup k účastníkům kurzu byl velice zdvořilý a vstřícný, ale přiměřeně náročný. Dokázaly účastníky zbavit počátečního ostychu a pochybností o schopnosti zvládnout učivo. Celý plánovaný časový harmonogram výuky byl beze zbytku splněn, lektorky byly ochotné odpovídat na otázky účastníků a poskytnout konzultace i po skončení vyučování.

Vzhledem k celkové délce kurzu (100 vyučovacích hodin) a organizaci výuky (5 vyučovacích hodin denně v dopoledních hodinách po dobu 4 týdnů) nebyl kurz pro jeho účastníky časově náročný, protože všichni byli v té době nezaměstnaní. Organizace vyučovacích dní a režim přestávek byl vyhovující. Požadavky na domácí přípravu také nebyly omezující.

V průběhu kurzu pana Koreckého podporovala jeho rodina – rodiče a sestra, se kterými probíral průběh kurzu, své dojmy a poznatky. Důležitá byla i příznivá atmosféra ve skupině účastníků a jejich dobré vzájemné vztahy a spolupráce. Pan Jiří byl velice kladně hodnocen nejenom lektorkami kurzu, ale také vedením supermarketu BAUMAX ČR. Na závěr kurzu úspěšně vykonal předepsanou závěrečnou zkoušku. Podle příslibu Úřadu práce následně úspěšně absolvoval i kurz pro získání oprávnění pro obsluhu vysokozdvižného vozíku.

Znalosti a dovednosti nabyté v pilotním ověřování vzdělávacího programu Skladník (66-002-H) zúročil také složením akreditované zkoušky a získal osvědčení o příslušné o profesní kvalifikaci.

Jak už bylo zmíněno, při hledání zaměstnání narážel pan Jiří, který má kromě výučního listu ze svého počátečního vzdělávání i několik dalších osvědčení o absolvování různých kurzů, na požadavek firem na praxi uchazečů. Vyslovil proto myšlenku, že by bylo velice dobré, kdyby po skončení kurzu mohli absolventi alespoň na měsíc pracovat u zaměstnavatele z oboru, aby mohli dokázat svoji erudici a případně získat zaměstnání.

V období od ukončení pilotního ověřování vzdělávacího programu se panu Koreckému prozatím nepodařilo získat zaměstnání, pro které ho kurz připravoval, ale jeho absolvování by vzhledem k zaměření a obsahu kurzu, jeho organizaci a přístupu všech zainteresovaných pedagogů ze SOŠS a SOU Kadaň svým známým doporučil.

Přípravou a realizací pilotního ověřování tohoto vzdělávacího programu si i škola ověřila odborné a organizační schopnosti svých pedagogických a dalších zaměstnanců v oblasti vzdělávání dospělých. I nadále chce pokračovat v dobré praxi spolupráce s Úřadem práce a zaměstnavateli v regionu.