Tvrdá práce ve škole Třineckých železáren

28. 11. 2014
obrazek

Škola byla založena 3. února 1936 jako Závodní škola Třineckých železáren. V průběhu let měnila názvy a zřizovatele, ale stále byla zaměřena zejména na technické obory pro potřeby zaměstnavatelů v regionu, hlavně Třineckých železáren. Od 1. 9. 2009 se zřizovatelem školy staly opět Třinecké železárny, a.s.

V této souvislosti se škola cíleně zaměřuje na rozvoj pro potřeby zřizovatele školy - Třinecké železárny, firem ve skupině Třinecké železárny – Moravia Steel (Strojírny a stavby Třinec, Slévárny Třinec, Energetika Třinec, TRIALFA, Třinecké gastroslužby) a ostatních výrobních firem v regionu.

I když je školou soukromou, studium je bezplatné (zdarma). Žáky technických oborů se tu navíc snaží podporovat pomocí příspěvků na školní pomůcky, sportovní nebo společenské aktivity. Největším argumentem pro studium technických oborů na škole je garance zaměstnání ve skupině Třinecké železárny – Moravia Steel.

Střední odborná škola Třineckých železáren aktivně provádí několik náborových akcí pro děti ze základních škol, jako je například Den otevřených dveří, kde mají možnost si projít „Cestu řemesel“ a získat Čestný výuční list. Díky tomu se zblízka seznámí s nabídkou jednotlivých oborů.

Škola začala v roce 2012 organizovat akci nazvanou Mezinárodní hry řemesel. Dvoudenní akce zahrnuje soutěže ve čtyřech základních technických disciplínách (elektrotechnik, hutník, mechanik, instalatér) a několika doprovodných disciplínách. Akce se účastní žáci základních i středních škol. Součástí akce je také prezentace technických oborů a propagace řemesel v Moravskoslezském kraji. Hry řemesel nabízejí žákům možnost rozšířit teoretické i praktické dovednosti, porovnat své stávající schopnosti s konkurencí, pobavit se a utvořit si vztah k řemeslům. V roce 2013 proběhl 2. ročník her.

Díky zmiňovaným aktivitám Střední odbornou školu Třineckých železáren navštěvuje 700 žáků. V technických oborech jejich počet, oproti školám v regionu, v posledních letech narůstá. Zatímco v roce 2009 jich škola měla zhruba 500, ve školním roce 2013/2014 je to 570 studentů.

Celoživotní vzdělávání

V souvislosti se změnou zřizovatele školy na Třinecké železárny, a.s., v roce 2009 nabízela škola vzdělávací kurzy pro firmy i soukromé osoby v těchto oblastech:

  • profesní příprava: plynová zařízení, zdvihací zařízení, dopravní, apod.,
  • systém jakosti a EMS: legislativa QMS a EMS, metrologie, FMEA, apod.,
  • počítačová příprava: MS Office - Excel, Word, Power Point (základní i nadstavbové),
  • kurzy svařování (provozuje svářečskou školu),
  • kurzy na zakázku (na míru),
  • zprostředkování externích kurzů: certifikovaná příprava, konference, semináře.

Tuto doplňkovou činnost školy zajišťuje útvar Celoživotní vzdělání s pěti kmenovými zaměstnanci. Výuku zajišťuje cca 50 smluvních lektorů na dohodu o provedení práce nebo smlouvu o lektorské činnosti (živnostenský list). Roční počet účastníků školení je cca 6500 osob. Nejčastější kurzy jsou kurzy svařování, obsluha jeřábů, vázání břemen, obsluha plynových zařízení, řízení motorových manipulačních vozíků, práce ve výškách a přezkoušení podle vyhlášky č.50/1978 Sb. (elektro profese).

Útvar Celoživotní vzdělávání se snaží reagovat na každý podnět. Když nemá potřebného odborníka, snaží se ho sehnat, aby bylo možno, pokud je to ekonomicky efektivní, udělat školení v regionu. Je zde snaha udělat výhodnou cenovou nabídku a obsadit tento segment v regionu.

V oblasti využití možnosti zákona č. 179/2006 Sb.  nabízí škola rekvalifikačních kurzy k získání požadované kvalifikace na základě poptávky firem nebo úřadů práce.

Zapojení do projektu UNIV 3 – podpora procesů uznávání

Návazně na účast v projektu UNIV 2 KRAJE – proměna škol v centra celoživotního učení (tvorba a pilotáž vzdělávacích programů profesních kvalifikací z oborů: Hutník valcíř kovů, Elektrikář a Slévač) škola využila možnost být součástí projektu UNIV 3. Mezi hlavními motivy zapojení se do projektu patřily možnosti rozšíření současné nabídky kurzů, zvýšení prestiže u sociálních partnerů a rozvoj znalostí a dovedností lektorů.

Školní realizace v rámci projektu obsahovala tvorbu programů a zadání a následné ověření (pilotáž) programů: Hutník přípravář vsázky aglomerace (21-002-H), Hutník vysokopecař (21-005-H) a Tavič (21-011-H). Připravovala se také pilotáž programu Hutník valcíř kovů (21-008-H), který vytvořila jiná škola.

Zapojení se do projektu pomohlo prohloubit spolupráci se sociálními partnery (Třinecké železárny, Slévárny Třinec a KOVO Třinec) v oblasti profesních kvalifikací. Realizace vzdělávacích programů rozvíjela znalosti a dovednosti učitelů odborné výuky a obohacovala o zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých. Tyto aktivity se odrážely též do pozitivního image školy.

Realizace programu podporovala směr optimalizace požadavků firem do plánů přípravy žáků (tvorbu plánů výuky odborných předmětů a odborného výcviku). Zkušenosti učitelů získané v rámci ověřování vzdělávacích programů projektu se promítají do výuky v rámci počátečního vzdělávání.

Hlavními zákazníky školy v rámci celoživotního vzdělávání jsou zaměstnanci firem výrobního zaměření, v menší míře uchazeči o zaměstnání vedení na Úřadu práce a fyzické osoby (samoplátci). V rámci projektu UNIV 3 byli účastníky zaměstnanci firem. Vzhledem k tomu, že škola dlouhodobě sleduje potřeby vzdělávání svých zákazníků, neměla zásadní problém s obsazením pilotáže.

Lektoři pilotního ověřování museli pružně zareagovat na skutečnost, že nejsou k dispozici učební materiály přímo pro profesní kvalifikace. Účastníci pilotáže byli většinou zaměstnanci, kteří vykonávají danou profesní kvalifikaci, ale neměli potřebné vzdělání v oboru. Dosavadní znalosti a dovednosti získali výkonem tohoto povolání, resp. praxí. Většina účastníků si absolvováním školení chce udržet nebo zlepšit své pracovní uplatnění u současného zaměstnavatele.

Dosavadní zkušenosti jsou většinou pozitivní. Potěšující je zpětná vazba - účastníci si program pochvalovali, přestože 150 hodin výuky, to už je značný zásah do soukromého života i do pracovních povinností. Svědčilo to o vysoké motivovanosti účastníků i v dospělém věku.

Škola se chce prioritně zaměřovat na potřeby trhu práce a zřizovatele v rámci přípravy žáků v technických oborech v počátečním vzdělávání. Součástí aktivní strategie školy je být také úspěšným vzdělavatelem dospělých. Zapojením se do projektu rozšířila nabídku celoživotního vzdělávání o vytvořené a ověřené vzdělávací programy.

Z hlediska celkových tržeb útvaru Celoživotního vzdělávání není současná poptávka po uznávání kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb. významná ze strany firem, Úřadu práce ani fyzických osob. Nicméně každý rok škola realizuje kurzy na komerční bázi v této oblasti. Připravuje kurzy i na objednávku, tj. nikoli dle Národní soustavy kvalifikaci. Ne všechny firmy potřebují, aby měl pracovník doklad o kvalifikaci, ale stačí jim, aby byl proškolen a získal požadované vědomosti a dovednosti v rozsahu, který je pro jejich práci žádoucí.

Do budoucna škola předpokládá zvýšení zájmu o kurzy v oblasti profesních kvalifikací.