Střední odborná škola Otrokovice

30. 11. -0001

Střední odborná škola v Otrokovicích se řadí mezi největší státní školy Zlínského kraje a disponuje velmi širokou nabídkou vzdělávacích programů, což jí umožňuje pružně a rychle reagovat na požadavky trhu práce. Poskytuje komplexní vzdělání v oborech jak maturitních, výučních, tak i v dvouletých nástavbových oborech (elektro), které jsou ukončeny maturitní zkouškou. Vzdělávací portfolio školy je rozděleno do celkem čtyř hlavních směrů – strojírenský, stavební, elektro a služby. V září roku 2013 se škola slučovala se Střední průmyslovou školou Otrokovice a ponese v budoucnu tento název.


V oblasti celoživotního vzdělávání není škola již žádným nováčkem. Díky rozmanitosti svých oborů a vysoce zkušenému pedagogickému sboru navázala partnerství s mnoha významnými společnostmi jako např. Barum či Microsoft, který prostřednictvím své celosvětové iniciativy „Partners in Learning“ zpřístupnil škole výpočetní techniku, pomohl se zaváděním ICT do výuky a podílel se na zvýšení informační gramotnosti. V rámci spolupráce se sociálními partnery také škola vzdělávala zaměstnance firem, a to především v strojařské a elektrikářské oblasti.

O možnosti zapojení do projektu UNIV 2 KRAJE se škola dozvěděla díky oslovení ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje a následně se vedení školy zúčastnilo porady ředitelů, na základě čehož se rozhodla do projektu vstoupit. Hlavním motivem byla skutečnost, že škola má již díky rozvinutým partnerským sítím značné zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých a pomocí projektu je mohla nadále prohlubovat a zdokonalovat. Filozofií vedení školy je, že by škola neměla fungovat pouze jako instituce poskytující počáteční vzdělávání, ale měla by sloužit 24 hodin denně. Zároveň také vyzdvihuje fakt, že díky rozvoji celoživotního vzdělávání získali i pedagogičtí pracovníci nové poznatky a zkušenosti, díky kterým se stali konkurenceschopnějšími na trhu práce, než kdyby poskytovali pouze počáteční vzdělávání. Učitelé tuto možnost velmi ocenili a získali novou motivaci a možnost rozšířit si díky spolupráci s dospělými i své vlastní dovednosti, které jsou nyní schopni aplikovat i do vzdělávání primárního. Nemalou roli zde hrála i finanční motivace a možnost další seberealizace.

V rámci projektu UNIV 2 KRAJE škola vytvořila několik vzdělávacích programů, a to: Nové trendy v gastronomii, Podvozkové a komfortní systému a Elektroinstalace rodinných domů. Všechny tyto programy zároveň i pilotně ověřovala. Pří získávání možných účastníků škola spoléhala na kontakty mezi pedagogy a představiteli firem, kam mj. chodí i žáci v primárním vzdělávání na odborné praxe. Důležitou roli zde hrálo i doporučení a zájem ze strany účastníka dále na sobě pracovat. Pro firmu jsou tyto kurzy přínosem především z důvodu, že si jejich zaměstnanci mohou tímto způsobem doplnit kvalifikaci a také se dozvědět něco nového, co by následně mohli aplikovat i ve svém zaměstnání.

Hlavním přínosem zapojení do projektu UNIV 2 KRAJE byla pro školu možnost rozvíjet schopnosti svých pedagogických pracovníků a také oceňuje, že se díky tomu zvýšila i samotná prestiž školy v rámci kraje, což se projevuje i nárůstem počtu žáku v počátečním vzdělávání.

Programy, které škola vytvořila a ověřila v rámci projektu, budou nadále nabízeny jak firmám, tak i zájemcům z řad široké veřejnosti, avšak bez finančního zázemí, které projekt umožnil, bude složitější účastníky získávat. Pedagogičtí pracovníci oceňují i modulové vytváření programů, které je pro případné zájemce atraktivní. Z tohoto důvodu škola věří, že by tyto vzdělávací aktivity měly být v budoucnu podpořeny i dalšími institucemi jakými jsou kupříkladu Úřady práce.