Střední škola obchodní a technická Dačice

30. 11. -0001

Střední škola obchodní a technická v Dačicích je školou, která se pyšní více než stoletou historií, čímž si mimo jiné získala značnou reputaci v příhraničním regionu Dačicko, kde se postupně vyprofilovala v instituci nabízející nejen tradiční vzdělávání, ale i široké spektrum oborů v oblasti celoživotního vzdělávání jak pro své absolventy, tak i pro zájemce z řad široké veřejnosti. Zahrnuje střední odbornou školu, střední odborné učiliště a v rámci projektu UNIV 2 Kraje se stala centrem celoživotního vzdělávání.

Zásadním zlomem pro rozvoj dalšího vzdělávání na škole bylo především navázání spolupráce s významnými zaměstnavateli v regionu, především potom se strojírenskou společností TRW – DAS a. s. Dačice. Počátky partnerství s touto významnou nadnárodní firmou se datují do roku 2006. Kromě sociálních partnerů také škola intenzivně spolupracuje i s Úřady práce.

O možnosti zapojení se do projektu UNIV 2 Kraje se škola dozvěděla na závěrečné konferenci projektu UNIV, kdy byla oslovena představiteli Krajského úřadu Jihočeského kraje, aby se do projektu přihlásila. Vzhledem ke svým dosavadním bohatým zkušenostem a kvalifikovanému pedagogickému personálu především ve strojírenských oborech, škola této možnosti využila. Mezi hlavními motivy zapojení se do projektu patřilo přesvědčení vedení školy, že celková filozofie projektu dokáže škole výrazně pomoci i do budoucnosti tím, že do svého dosavadního vzdělávacího portfolia zapojí další aktivity, nové programy a účastníky, a to vše i díky finančním prostředkům, které škola zapojením do projektu získá.

Během celého trvání projektu vytvořila škola celkem tři programy, a to Opravář strojů a zařízení, Aranžérské a dekorativní dovednosti a Manažer prodeje. První jmenovaný program škola pilotně ověřovala, čímž si rozšířila portfolio nabízených vzdělávacích služeb. Vzhledem k potřebě vyrovnat demografický pokles a zároveň se vypořádat i s nedostatkem kvalifikovaných strojařů, kdy mnoho z nich odchází do důchodu, vnímá škola možnost rozvoje celoživotního vzdělávání v této oblasti jako jeden z předpokladů pro úspěšnou generační výměnu v oboru. Klíčem pro získání účastníků nebyla mohutná marketingová kampaň, nýbrž především využití dlouhodobě dobrých vztahů se sociálními partnery a s místním Úřadem práce. V oblasti strojírenství byli účastníky často dělníci zaměstnaní společnosti TRW –DAS a. s., kteří doposud neměli potřebnou kvalifikaci. Vedení firmy vytvořilo pro tyto zaměstnance určitý „motivační program“, který například spočíval v tom, že se vzdělávání a návštěvě kurzu mohli věnovat i v rámci své pracovní doby. Pokud program úspěšně dokončili, získali ve firmě finanční odměnu. Zde byl veliký rozdíl v získávání účastníků u technických oborů, jakým je strojírenství, na rozdíl od oborů v sektoru služeb, kterým byl v tomto případě Manažer prodeje, kam se hlásili hlavně lidé z řad široké veřejnosti.

Zkušenosti se vzděláváním dospělé populace má škola velmi pozitivní, protože dospělého dokáže navést k efektivitě a motivaci a zároveň obohacuje i pedagogy, kteří získají od účastníků z praxe mnohé poznatky. Pedagogičtí pracovníci oceňují i možnost získání nových zkušeností v práci s dospělými, která je diametrálně odlišná od vzdělávání žáků SOŠ a SOU. Rozšíření celoživotního vzdělávání na škole je vnímáno vesměs velmi pozitivně, avšak zároveň by nemělo fungovat na úkor vzdělávání počátečního – oba druhy vzdělávání je potřeba efektivně skloubit.

Díky zkušenostem, které si škola z projektu UNIV 2 KRAJE odnesla, chce především tyto poznatky využít prohloubením spolupráce se sociálními partnery. Filozofie projektu bude na škole dále existovat, ale vlastní cestou. V oblasti celoživotního vzdělávání vidí veliký potenciál, avšak zároveň je třeba dodat, že tento potenciál je možné naplnit pouze za předpokladu, že je realizace hlavně specializovaného technického oboru zastřešena firmou, která svým zaměstnancům umožní absolvování kurzu jako součást jejich motivace a vidiny udržení si stávajícího pracovního místa či zlepšení svého finančního ohodnocení. V případě, že účastníkům dá zaměstnavatel perspektivu, tak jsou kurzy prakticky ihned naplněné. Tyto skutečnosti však platí i u počátečního vzdělávání, kdy se škola aktivně snaží, aby děti absolvovaly odborné praxe přímo ve firmách.

V budoucnosti se chce škola zaměřit především na vytváření programů pro zaměstnavatele na míru a chce se prezentovat jak přímou cestou formou oslovování současných i potencionálních partnerů, tak i cestou dalších případných projektů Ministerstva školství. Ze svých dosavadních zkušeností škola poukazuje na to, že vybudovat si dobré jméno u firmy je velmi náročné, proto je potřeba tyto vztahy neustále rozvíjet a budovat na bázi vzájemného respektu a dlouhodobé perspektivy. K zvýšení i tak vysoké prestiže školy nejen u účastníků, ale i u sociálních partnerů, UNIV 2 KRAJE jednoznačně přispěl. Samotný projekt je školou hodnocen jako velmi povedený, protože i za poměrně krátkou dobu svého trvání dosáhl svého cíle a škola na zkušenostech, které díky němu získala, hodlá i nadále stavět. Programy, které v rámci projektu vytvořila, budou školou v případě trvající poptávky nadále nabízeny, jejich obsah bude s ohledem na budoucí vývoj v oboru průběžně doplňován a aktualizován. Škola usilovala o získání akreditace v oboru strojírenství. Cestou školy je tedy pokračovat v „UNIVU bez UNIVU“.