Dřevěná radost

16. 4. 2015

Pan Jan vstoupil do dalšího vzdělávání jako samoplátce. Absolvoval vzdělávací program Truhlář-nábytkář. Určité zkušenosti s výrobou nábytku získal v rámci zájmové činnosti - do svého nově postaveného domu si vyráběl některé typy nábytku, především z masivního dřeva. 
Prvotní informaci o možnosti dalšího vzdělávání dle zákona 179/2006 Sb. získal od známého, který mu doporučil obrátit se na školu v okolí, která obor, který chce studovat, vyučuje v počátečním vzdělávání. Na webových stránkách školy nalezl potřebné informace a po osobním jednání s metodičkou školy se rozhodl vstoupit do dalšího vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že měl Jan při vstupu do dalšího vzdělávání znalosti a dovednosti v oboru na poměrně vysoké úrovni a s ohledem na jeho vysokoškolské vzdělání (schopnost učit se) byla stanovena hodinová dotace vzdělávacího programu v části teoretické v rozsahu deseti konzultačních hodin a v části praktické v rozsahu dvaceti čtyř hodin odborné praxe, která byla soustředěna do dnů sobotní výuky. Zkouška profesní kvalifikace byla v rozsahu 8 hodin. V průběhu vzdělávání se dohodl lektor s účastníkem vzdělávání na nutnosti doplnění hodinové dotace odborného výcviku o dalších šest hodin. Tím se zvýšila hodinová dotace praktické části vzdělávacího programu na třicet hodin.

 

Po úspěšném absolvování první profesní kvalifikace byla Janovi nabídnuta možnost účastnit se pilotáže v rámci projektu UNIV3 v profesní kvalifikaci Stavební truhlář. Vzhledem k předchozímu absolvování profesní kvalifikace Truhlář nábytkář mu byly uznány některé moduly z teoretické části vzdělávacího programu. Na jeho žádost byl zařazen do všech vzdělávacích modulů. Vysvětlením byla skutečnost, že měl zájem si prohloubit i stávající znalosti s ohledem na konání závěrečné zkoušky dle JZZZ v červnu 2013.
Po absolvování pilotáže vzdělávacího programu a úspěšném složení zkoušky profesní kvalifikace podal Jan žádost řediteli školy o umožnění konání závěrečné zkoušky úplné kvalifikace 33-56-H/01 Truhlář v řádném termínu spolu s žáky počátečního vzdělávání.
Na základě rozhodnutí ředitele školy byl zařazen k závěrečné zkoušce v červnu 2013 a zkoušku úspěšně vykonal s hodnocením praktická výborný, písemná a ústní část zkoušky chvalitebný.
V současné době učí Jan mimo všeobecně vzdělávacích předmětů i praktické vyučování žáků druhého stupně ZŠ.