Jana a přínosný kurz Asistentka

14. 6. 2015

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou je jedinou střední školou v mikroregionu Ledečsko. Jak je patrno již z názvu, škola poskytuje střední vzdělávání v široké oblasti, počínaje všeobecným gymnaziálním vzděláváním přes odborné učňovské školství (obory Strojní mechanik, Nástrojař a Logistik – operátor/ka skladování), až po střední odborné vzdělávání zakončené maturitní zkouškou (obor Strojírenství se zaměřením na 3D modelování nebo programování CNC strojů, obor Mechanik seřizovač a obor Informační technologie se zaměřením na reklamu a webdesign nebo asistent/ka, sekretář/ka). Všechny tyto obory jsou doplňovány dálkovým tříletým studiem pro získání maturitní zkoušky v oborech Podnikání a Provozní technika.

Jak je patrné z výčtu oborů, škola se snaží přizpůsobit trhu práce, aby absolventi měli možnost najít relativně rychle dobrou a odpovídající práci ve svém oboru. V blízkosti Ledče nad Sázavou a v nejbližších městech funguje poměrně velké množství strojírenských podniků, které každoročně oslovují školu, aby jí předaly nabídky zaměstnání ve strojařských oborech. Tyto firmy ale také potřebují zaměstnance na technickohospodářských pozicích, kde se bez problémů uplatní absolventi s maturitní zkouškou či absolutoriem. Přesto vedení školy neusíná na vavřínech a hledá nové možnosti, jak v regionu, kde klesá populace, zaujmout žáky základních škol, aby se rozhodli pro studium na této škole.

Jednou z takových posledních změn, které nastaly, bylo otevření nového zaměření oboru Informační technologie se specializací Asistent/ka, sekretář/ka. Jak k tomu došlo? Škola měla možnost během roku 2013 pilotovat kurz k dosažení profesní kvalifikace Asistent/ka, sekretář/ka v rámci projektu UNIV 3. Po zveřejnění nabídky kurzu ukončeného zkouškou ověřující dosažení této kvalifikace na webových stránkách školy a v místním tisku přišlo během týdne více než 40 přihlášek.

Mezi zájemci o studium, které bylo ztíženo tím, že probíhalo i během letních měsíců a v poměrně rychlém tempu, se našli lidé různých profesí, rozdílného vzdělání, odlišného věku i pohlaví. Konečný počet frekventantů kurzu byl stanoven na 18 osob. Tito lidé pak byli přijati podle času došlých přihlášek a ostatní (včetně zhruba dalších 10 osob, které posílaly své přihlášky i po termínu) museli být bohužel odmítnuti.

Mezi přihlášenými byla i paní Jana (36 let), která se dověděla o kurzu od své kamarádky. Paní Jana je typickou představitelkou své generace. Po ukončení základní školy se vyučila na středním odborném učilišti textilním. Je ještě z generace, kdy na odborná učiliště chodili žáci s dvojkami a trojkami na vysvědčení. Po ukončení učiliště se věnovala své profesi, avšak zanedlouho otěhotněla. Když se po mateřské dovolené rozhlížela co dál, naskytla se jí možnost pracovat v informačním středisku na dopravním terminálu.

Na svém současném pracovišti je velmi spokojená, a také proto se snaží co nejvíce zdokonalovat v jednotlivých činnostech, které jí zaměstnání přináší.  Navíc pochází z regionu, kde je sice aktuální míra nezaměstnanosti v porovnání s ostatními okresy průměrná, ale zároveň zde na jedno volné pracovní místo čeká na úřadě práce více než 50 uchazečů o práci, což je druhý nejhorší výsledek v celé České republice.

Pro absolvování kurzu svědčila nejen dobrá zkušenost kamarádky, která na škole absolvovala dálkové maturitní studium, ale také možnost rozšířit si kvalifikaci s možností získat zde certifikát profesní kvalifikace Asistent/ka, sekretář/ka, který přinese perspektivu v hledání jiného zaměstnání, ale především v udržení si zaměstnání stávajícího.

Kurz probíhal od poloviny června 2013 do začátku září 2013. V sobotu byla výuka osmihodinová, ale to nestačilo pokrýt osmdesátihodinovou dotaci přednášek a praktického vyučování, které musely být zařazeny i do několika odpolední běžných pracovních dnů.

V kombinaci s letními prázdninami to nebylo jednoduché nejen pro paní Janu, ale také pro ostatní účastníky. Přesto paní Jana dokázala zkombinovat svoje zaměstnání s péčí o děti a domácnost s výukou v prázdninovém termínu a nechyběla ani na jedné vyučovací hodině.

Mezi její prvotní očekávání patřilo zdokonalení se v práci s počítačem, především pak v administrativních programech typu Excel a Word. Jak se ukázalo v dotazníkovém šetření mezi účastníky kurzu, někteří byli s hodinovou dotací tohoto modulu spokojeni, ale většina by uvítala více hodin věnovaných praktickému procvičování dovedností v těchto kancelářských programech. K této skupině patřila i paní Jana.

Ostatní očekávání ohledně kurzu nebyla až tak velká. Z osnovy, která se dostala do rukou všem frekventantům kurzu před zahájením kurzu, paní Jana dle svých slov netušila, že toho bude tolik. Ale zároveň dodává: „Bylo to tak zajímavé, poučné i přínosné! Nejdříve jsem se i bála, o čem to bude, jak vše budu stíhat, jestli budu schopná se vše naučit. Ale řekla jsem si, že to zkusím a uvidím. Vždy přece můžu skončit. Ale neskončila jsem, a to jsem velmi ráda. Kurz jsem dokončila úspěšně, včetně složení zkoušky.“

V práci zatím nevyužívá vše, co se naučila a prakticky si vyzkoušela, ale přiznává, že už jí nové znalosti s prací na počítači několikrát pomohly a že se snaží využívat i dovednosti asertivních technik, které byly procvičovány během kurzu, ale také byly součástí závěrečné zkoušky. Nepříjemní lidé se najdou všude a v zaměstnání, kde je komunikace s cizími lidmi prvotní náplní práce, se tyto dovednosti určitě hodí. Paní Jana ještě dodává: „V zaměstnání využívám kromě zmíněného Excelu a Wordu také psaní obchodních dopisů (to využiji i doma) a zásady slušného chování i správného asertivního vystupování se také neztratí.“

Paní Jana si také velmi pochvalovala přístup lektorů. Všichni lektoři byli podle ní dobře připraveni na jednotlivé hodiny.  Velmi také uvítala (jako většina jejích kolegů a kolegyň), že se během kurzu rozdávaly studijní materiály. Ale asi nejvíce příjemné jí bylo, že si lektoři vždy našli čas na skupinovou i individuální diskuzi, ve které byly rozebírány vlastní zkušenosti jednotlivých účastníků, a při vzniku problému se hledalo společné řešení či se předávaly zkušenosti, jak by se daná situace mohla obrátit k lepšímu. Tyto diskuze probíhaly ve všech modulech.

Na otázku, zda něco bylo náročné, odpověděla paní Jana takto: „Bohužel ano, a to čas. Především pak ve všedních dnech, protože chodím do práce na dvě různé směny.  Soboty jsem si přizpůsobila kurzu. Ale jelikož jsem dojížděla 32 kilometrů, tak i cesta navýšila každé „vyučování“ o dvakrát 45 minut.“ 

Svému zaměstnavateli se paní Jana nesvěřila, že chce absolvovat tento kurz, a tak si musela ve dnech, kdy dojížděla za vzděláním, brát dovolenou. Velkou oporu však našla ve svém manželovi i zbytku celé rodiny. A také jí velmi pomohla kamarádka Eva, od které se o kurzu dověděla a se kterou kurz rovněž společně navštěvovala.

Paní Jany jsme se také zeptali, zda by něco na kurzu změnila. A dostali jsme tuto odpověď: „Určitě bych z mého hlediska změnila časové rozložení kurzu. Místo několika málohodinového odpoledního vyučování ve všedních dnech bych volila raději jednu celou sobotu navíc. Pak bych také podle možností věnovala více času práce na PC. Doma jsem bohužel neměla stejný program, a tak jsem si tam nemohla některé věci procvičit, a zbýval na to jen čas ve škole.“

Kurz ukončila úspěšně, jako většina absolventů kurzu, závěrečnou zkouškou. Dnes má paní Jana doma i osvědčení potvrzující dosažení kvalifikace Asistent/ka, sekretář/ka. A na to je patřičně hrdá.  

Po ukončení kurzu se paní Jana přihlásila na škole k dálkovému maturitnímu studiu, v jehož prvním ročníku právě studuje. Doufejme, že bude mít po skončení tohoto typu studia stejně dobré výsledky a stejná slova chvály jako po skončení kurzu Asistent/ka, sekretář/ka, a že od ní uslyšíme podobná slova. „Kromě toho, že jsem se vzdělala, tak jsem také potkala spoustu nových lidí. Bylo to vybočení z běžného života, zároveň i zpestření a pobavení. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací, o kterých jsme pak diskutovali i doma. Do budoucna je to pro mne určitě velkým přínosem.“

Pro velký úspěch daného kurzu a povzbudivé a pochvalné informace, které se do školy dostávaly z okolí i od lidí, kteří se kurzu přímo nezúčastnili, ale byli o jeho průběhu informování jeho účastníky, se škola rozhodla zavést nové zaměření oboru, který je zde dlouhodobě vyučován. Pro školy může být povzbudivým signálem, že vzdělávání mladých lidí může být inspirováno vzděláváním dospělých, kteří přece jenom lépe vidí do situace na trhu práce. A zároveň je povzbudivé, že se škola ještě více otevřela vzdělávání všech věkových skupin, které učitele mohou výrazně inspirovat ke změnám výuky náctiletých.