Mzdové účetnictví mají v rodině

9. 5. 2015

Pro Janu Chrtkovou je její maminka nejdražším člověkem, ale také pracovním vzorem. Pracovním vzorem z důvodu, že skoro celé své pracovní období pracovala jako účetní v největším podniku svého města. Již jako malá Jana Chrtková snila, že bude jednou pracovat jako její maminka na úseku mzdového účetnictví, čímž založí rodinnou tradici. Tento životní sen se jí ale do letošního roku nedařilo realizovat.
Jako hvězda z nebe spadla k Janě Chrtkové informace, že na Soukromé střední škole podnikatelské - ALTMAN, s.r.o., v Jičíně bude realizován pilotní kurz mzdová účetní v rámci projektu UNIV 3. Zaměstnavatel Jany podpořil možnost navštěvovat tento kurz, dohodli se na úpravě pracovní doby v době jeho konání. 
Kladný přístup zaměstnavatele k absolvování kurzu vycházel ze skutečností, že Jana pracuje jako administrativní pracovník s velmi dobrými odbornými znalostmi, kladným přístupem k plnění pracovních úkolů a se zájmem o sebevzdělání. Zaměstnavatel si byl plně vědom, že pokud Janě umožní absolvovat kurz účetní, získá pracovníka, kterému se zvýší kvalifikace a získá nové odborné znalosti, které bude moci plně využít v budoucnu při své pracovní činnosti. Jana si uvědomila, že se tím může naplnit její životní sen: získá nové odborné znalosti, které plně využije při své pracovní činnosti, a v neposlední řadě se jí naskytne pracovní postup a lepší finanční ohodnocení.
Bezprostředně po podání přihlášky byla Jana kontaktována pracovníky realizačního týmu kurzu, kde se jí dostalo velmi příjemného a profesionálního přivítání, seznámení s průběhem, obsahem a cílem kurzu. Za podpory zaměstnavatele, spolupracovníků, rodičů a přátel po několikaleté odmlce opětovně usedla do školní lavice. Při prvním vstupu do učebny byla v očekávání, jak bude přijata kolektivem spolužáků, jak na ni bude působit prostředí školy, kontakt s vyučujícími a jak bude zvládat nově získávané informace.
Prostředí školy a učeben na ni mile zapůsobilo. Jednalo se o opak v její mysli utkvělého strohého a studeného prostředí z doby studií na gymnáziu. Kolektiv deseti spolužáků rozdílného věku s převahou žen byl velice komunikativní a natěšený k získání nových odborných a praktických vědomostí. Jednalo se o spolužáky, kteří měli středoškolské vzdělání se zaměřením na ekonomiku, spisovou a administrativní službu, a někteří již měli základní vědomosti z vedení účetnictví, které získali při své podnikatelské činnosti nebo pracovním zařazení.
Janě a její spolužákům se bezprostředně po prvních vyučovacích hodinách rozptýlily obavy z celkového přístupu vyučujících. Jednalo se o vyučující, kteří přednášenou problematiku plně teoreticky a prakticky ovládají a svým přístupem nenásilně vtáhli účastníky do problému látky.
Učební plán byl postaven na 160 hodin výuky a rozdělen do sedmi modulů. Po prvních hodinách výuky odcházela Jana domů s přesvědčením, že před ní leží nelehký úkol. Rozsah přednášené látky je objemný, plně se váže na legislativní předpisy s nutností znalosti pracovně-právních a mzdových předpisů, ze kterých vychází pracovní náplň mzdového účetního za plné aplikace mzdových programů s využitím výpočetní techniky. Plně dala na rady přednášejících, jakým způsobem má po uskutečněných přednáškách přistupovat k samostudiu, skloubit získané vědomosti s orientací v právních normách a vše přenést do vzorových situací, které v běžném pracovním dni musí řešit každý mzdový účetní.
Janě pomohl v průběhu kurzu zvládat učební nároky kolektiv spolužáků a přednášejících, kteří po skončených přednáškách nadále setrvávali v učebně a společně konzultovali přednesené učivo. Velkým pomocníkem a konzultantem při samostudiu byla Janě její maminka, která jí vždy dokázala poradit a daný problém vysvětlit. 
Standardem k získání kvalifikace mzdové účetní byla zkouška, která se skládala z jednotlivých částí v návaznosti na obsahy jednotlivých modulů. Probíhala před zkušební komisí za účasti pozorovatelů z řad odborné veřejnosti, kteří se následně vyjadřovali k otázce, zda předmětný kurz v daném rozsahu plní a splnil požadované cíle, zda budou moci úspěšní absolventi získat certifikaci k provádění činnosti mzdové účetní.
Jana Chrtková, která úspěšně zvládla závěrečnou zkoušku, otevřeně a upřímně zhodnotila průběh svého studia i přínos, který mělo absolvování daného kurzu pro její pracovní činnost a další život:
„Dokázala jsem si, že nikdy v životě není pozdě na sebevzdělání na splnění svých životních cílů. Za podpory rodiny, přátel, zaměstnavatele, spolupracovníků, spolužáků a v neposlední řadě vyučujících jsem rozsah jednotlivých modulů zvládla. Na základě získaných vlastních zkušeností z průběhu studia mohu říci, že se jedná o značný rozsah odborné učební látky. Pouhých 160 hodin výuky je dle mého názoru minimální hodinová dotace k získání potřebných vědomostí. Účastník kurzu by již měl mít základní znalosti z oboru účetnictví, ekonomiky a práva. Děkuji všem vyučujícím za předání teoretických a praktických vědomosti potřebných pro výkon mzdové účetní.“
Jana si splnila absolvováním pilotního kurzu Mzdová účetní v rámci projektu UNIV 3 životní cíl. Získala potřebné znalosti pro výkon funkce mzdové účetní. Je si ale plně vědoma, že absolvováním daného kurzu pro ni nekončí sebevzdělávání, studium ani získávání dalších odborných vědomostí.