Není poradce jako poradce aneb Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

21. 4. 2015

Do společnosti zabývající se stavební činností jsem nastoupila jako referentka personálního úseku před osmi lety. Tři roky jsem na této pozici zpracovávala osobní data zaměstnanců naší společnosti, účastnila se pod vedením mé mentorky výběrových řízení a pohovorů s novými uchazeči o volná pracovní místa v naší společnosti. 
Po třech letech na pozici referentky personálního oddělení jsem byla pověřena sestavením popisů pracovních pozic ve společnosti, a to pro stavební kvalifikace. Vedení společnosti mi poskytlo maximální podporu pro vytvoření komplexního popisu těchto pracovních pozic. 
Díky tomuto pracovnímu úkolu jsem 6 měsíců navštěvovala místa výkonu práce (stavby) vybraných zaměstnanců na vytipovaných pracovních pozicích, zaznamenávala pracovní činnosti a zařazovala je do vytvořených šablon. Vznikl tak soubor popisů pracovních činností pro stavební kvalifikace v naší společnosti.
Na základě této zkušenosti jsem si doplnila vzdělání v rámci stavebně-technické činnosti a pochopila, jaké jsou teoretické i praktické nároky na výkon pracovních pozic v naší společnosti v praxi. Do dnešního dne trvá i můj zájem o zvyšování povědomí v oblasti rozvoje stavebně-technických dovedností a znalostí.
Od roku 2011 jsem ve společnosti zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů. Mou náplní práce je výběr vhodných zaměstnanců pro školení za účelem zvýšení odborné kvalifikace a dalšího vzdělávání ve stavebnictví, asistence při výběrových řízeních a přijímacích pohovorech s novými uchazeči o pracovní místo ve společnosti.
Ředitel naší společnosti mi umožnil účast v projektu UNIV3 - Pilotní ověřování profesní kvalifikace: Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu. V té době jsem již pro výkon své pracovní činnosti používala Národní soustavu kvalifikací, avšak tuto profesní kvalifikaci jsem v NSK nenašla. 
Váhala jsem, zda se této aktivity zúčastnit. Po zvážení všech pro a proti a po seznámení se s budoucí lektorkou a materiály, se kterými jsme během výuky pracovali, jsem se rozhodla vyplnit přihlášku a zúčastnit se pilotního ověřování. Během výuky jsem měla možnost seznámit se s novými nástroji pro  profesní i kariérové poradenství, včetně dalších prvků pro vyhodnocování způsobilosti k výkonu povolání .
Sestavovala jsem a prováděla korekci CV, motivačních dopisů, vč. inzerátů. Při výuce mne nejvíce zaujala tvorba osobního plánu klienta v návaznosti na výběr vhodné metody Kariérového poradenství. Jednou z mnoha nově nabytých vědomostí byl v mém případě Poradenský rozhovor, včetně metodiky jeho vedení. Po absolvování výuky jsem stála před závěrečnou zkouškou. Při skládání této zkoušky jsem byla velice nervózní, ale u zkoušky jsem obstála. 
Účast v pilotním ověřování PK Kariérový poradce mi přinesl nové vědomosti a znalosti jak z oblasti skupinového, tak kariérového poradenství. Nabyté znalosti využiji pro svůj profesní růst i pro společnost, ve které pracuji.
Projekt UNIV 3 je dobrým nástrojem pro získání, rozvoj a osvojení dalších znalostí a dovedností v rámci dalšího vzdělávání.
Petra Slepitschková