Pan Mlčoch se učil pro druhé: zpracovatel včelích produktů

23. 4. 2015

Od května do července 2014 proběhlo v rámci projektu UNIV 3 pilotní ověřování profesní kvalifikace Zpracovatel včelích produktů (41-036-H). 
Pilotního ověřování této kvalifikace se ujali pracovníci Vzdělávacího institutu Středočeského kraje (VISK). Vzdělávací institut Středočeského kraje je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem. Jeho hlavní náplní je poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých a dalšího profesního vzdělávání především na území Středočeského kraje. V současnosti se věnuje dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), dalšímu vzdělávání veřejné správy (DVVS), dalšímu vzdělávání v sociálních službách (DVSS) a vzdělávání seniorů v rámci Akademie třetího věku. Nezanedbatelnou součástí jeho činnosti je i bohatá projektová činnost. Své aktivity zajišťuje VISK prostřednictvím jedenácti regionálních pracovišť sídlících v okresních městech Středočeského kraje a v Praze.
Kurz Zpracovatel včelích produktů (41-036-H) byl realizován s časovou dotací 120 hodin, která byla dostatečná pro získání pracovních návyků. Většina účastníků však konstatovala, že výuka probíhající o víkendech je pro ně značně zatěžující. Proto bude třeba při výběru budoucích adeptů vybírat takové, kteří budou mít silný důvod kurz dokončit nebo jej naplánovat v pracovních dnech.
Kurz byl veden s velkou profesionalitou dvou lektorů, Mgr. Jitky Hřebecké a Mgr. Miroslava Hřebeckého. Organizace dvou základních pracovišť kladla velké nároky na logistické zabezpečení (přeprava velkého množství technického zázemí). Účastníci oceňovali možnost seznámit se s různými stanovišti včelnic, s různými typy vybavení a kvalitním technickým zabezpečením (nářadí pro včelaře, přístroje, nástroje a pomůcky pro zpracování včelích produktů, dostatek ochranných prostředků a počítačové zázemí, internet…).
Vlastní zpracování předmětných produktů probíhalo na nových mechanizmech (pouze sluneční tavidlo bylo již staršího data, což naopak bylo vzorem pro dodržování tradic) a celková náplň byla zcela vyčerpávající pro zaměření kurzu. Celý tematický obsah kurzu je kvalifikovaným podkladem pro další rozvoj osobnosti posluchače jako kvalifikovaného zpracovatele včelích produktů. Byly probírány nejen kompletně včelí produkty, ale i ekonomika, výtěžnost, náklady, legislativa…
K veškeré probírané látce byly předány odborné texty, které byly dále diskutovány na dalších schůzkách, byla zajištěna komentovaná fotodokumentace. Kvalitně bylo zajištěno i sociální zázemí.

Včelaři s hendikepem 
Do kurzu nastoupilo 9 účastníků, 4 ženy a 5 mužů, jedna účastnice z důvodu nemoci z kurzu odstoupila. Jedním z účastníků kurzu byl i Mgr. Josef Mlčoch. Informaci o možnosti vstoupit jako účastník do kurzu Zpracovatel včelích produktů (41-036-H) získal jako externí spolupracovník - lektor Vzdělávacího institutu Středočeského kraje. Lektoruje kurzy pro zaměstnance pracující v sociálních službách.
Je ředitelem příspěvkové organizace Středočeského kraje poskytující sociální služby (domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení), kde cílovou skupinou jsou osoby s převažujícím mentálním hendikepem. Průběžně se spolu se svými spolupracovníky snaží zajistit pro své uživatele ergoterapeutické aktivity, které rozvíjí sociálně interaktivní kompetence uživatelů a posilují jejich pracovní návyky. 
Pracovní aktivity související s profesí Zpracovatel včelích produktů vidí pan Mlčoch jako velmi zajímavou možnost realizace potřeb uživatelů. Domov se výsledky těchto aktivit může kvalitně prezentovat na veřejnosti. 
Od kurzu očekával pan Mlčoch primárně dva zásadní okruhy informací: Nové trendy ekologického chovu včel (se včelařením má již zkušenosti) a možnost zpracování včelích produktů osobami se zdravotním postižením. Kurz dle jeho vyjádření naplnil beze zbytku toto očekávání: 
„Chov včel v současné době prodělává významné změny nejen hledáním nových možností ve vlastní praxi, ale i v legislativě. Tímto kurzem jsem získal objektivnější náhled na včelaři mnoho diskutovaných témat,“ říká pan Mlčoch a pokračuje: „Vlastní zpracování včelích produktů v průběhu kurzu mi dalo jasnou kladnou odpověď na otázku, zda je možné realizovat myšlenku zpracování těchto produktů osobami se zdravotním postižením.“ 
Současně dodává, že absolvovaný kurz mu pomohl opět rozšířit vědomosti o okolním světě. Poznal mnoho zajímavých lidí, kteří se zabývají obdobnými tématy, jako on sám. Tato kvalifikace mu ukázala další možnosti rozvoje zabezpečení kvalitního poskytování sociálních služeb směrem k návratu uživatelů sociálních služeb do běžného života, kam práce, odpovědnost i odměna za vykonanou práci jistě patří.
Pan Mlčoch je přesvědčen, že dovednosti, které prakticky v kurzu získal při zpracování včelích produktů, využije při přípravě pracovních aktivit pro uživatele – osoby s mentálním postižením. Dále se dá předpokládat, že chovem včel i v amatérských podmínkách se dají do budoucna zajistit celkem zajímavé finanční prostředky. Další velkou devizou včelaření je společenské uplatnění a v neposlední řadě i návrat k přírodě a zajímavá oddechová aktivita.
Absolvování kurzu bylo při jeho pracovním vytížení časově náročné, vzhledem k předem inzerovanému obsahu se tato náročnost dala předpokládat. Lektoři, zkušení pedagogové, jednali kvalifikovaně, pragmaticky, s nadhledem. Jejich praktické vědomosti a dovednosti zcela korespondovaly s vykládanou teorií. V přístupu k jednotlivým posluchačům bylo zřejmé, že jako učitelé upřednostňují individuální přístup. V rámci projektu nebylo nikdy problémem dodržování konce času při výkladech a v případě potřeby byl výklad jinou formou znovu odprezentován i přes časovou náročnost.

Úspěšný kurz  
Na základě průběžného vyhodnocování zpětné vazby od účastníků zhodnotila průběh a přínos kurzu i Ing. Agáta Kočí, metodik DV VISK: 
„Vzdělávací program Zpracovatel včelích produktů (41-036-H) byl druhý program, který realizoval VISK v rámci pilotního ověřování profesních kvalifikaci projektu UNIV3. Tuto profesní kvalifikaci jsme si vybrali z nabízených programů proto, že odpovídala našemu přání realizovat kurzy, které jsou zaměřené na oblasti pro společnost nepostradatelné nebo alespoň velmi potřebné. Profesní kvalifikace Zpracovatel včelích produktů, vzhledem ke kritické situaci s chovem včel u nás, tuto podmínku stejně jako před tím realizovaný program Hrobník naprosto splňovala.
Přesto, že jsme si uvědomovali problémy, které s chovem včel v ČR souvisejí, tj. zdravotní situace včelstev, stárnoucí včelařská komunita i nedostatek mladých lidí se zájmem o tuto problematiku, nás velmi mile překvapil zájem o účast na pilotním ověřování této profesní kvalifikace. Na kurz se přihlásili zástupci obou pohlaví, s různým vzděláním, zaměstnáním, i ti, kteří v daném období byli v evidenci Úřadu práce. 
Kurzu se zúčastnili zájemci, kteří již s chovem včel i zpracováním včelích produktů měli nějaké zkušenosti, i ti, kteří nevěděli o dané problematice vůbec nic, pouze disponovali obrovskou touhou v průběhu kurzu získat maximální množství informaci, zkušeností a dovedností.“
Velmi dobře připravená teoretická část byla na každém dílčím kroku podpořena jednak zpětnou vazbou a řešením doplňujících dotazů, jednak praktickou částí, ve které si posluchači ověřovali získané teoretické poznatky ve vlastní praxi v kuchyni, v dílně, na včelnici. Praktická činnost byla řádně dokumentována a následně byla předána všem posluchačům kurzu jako podpůrný studijní materiál.
Důležitá byla i role průvodce, který se stal nedílnou součástí kurzu. Před vlastním začátkem kvalifikovaně oslovil účastníky a dál je provázel celým kurzem, kdy jeho činnost spočívala především v logistické podpoře a řešení případných aktuálních bodů (např. doladění stravování, úroveň ubytování…). Dále se aktivně podílel na tvorbě fotodokumentace a internetové komunikaci. 
„Také velmi oceňuji, že všichni účastníci splnili docházku a aktivně spolupracovali jak s organizačním zázemím kurzu, tak s lektorem a spoluúčastníky kurzu. Toho, že účastníci svědomitě splnili docházku, si obzvláště ceníme, výuka i praxe se uskutečňovala převážně na konci pracovního týdne a o víkendech, a to by bylo bezesporu náročné, pokud by účastníky kurzu nepodpořily jejich rodiny. Absolventům kurzu Zpracovatel včelích produktů byla nabídnuta možnost zkoušky před certifikovanou osobou.
Dá se říct, že vzhledem k těmto skutečnostem i vzhledem k obrovskému nasazení oslovených lektorů se tento kurz podařilo splnit podle našich představ. Absolutně nelitujeme, že jsme se pro pilotní ověřování této profesní kvalifikace rozhodli a rádi budeme tento kurz v budoucnu znovu realizovat,“ pokračuje Ing. A. Kočí.
Podle zpětné vazby od účastníků veskrze hodnotili kurz pozitivně. Doporučili by ho dalším zájemcům – jak těm, kteří chtějí získat novou profesi, tak i těm, kteří si chtějí doplnit a aktualizovat stávající znalosti.