Paní Eva by chtěla být knihovnicí

20. 4. 2015

„Být knihovníkem, to není jen půjčovat detektivky a zamilované romány zpoza pultu, vyhledávat neexistující články v novinách, dělat čtenářské besedy o Babičce Boženy Němcové pro znuděné páťáky, zakládat (ještě za starých časů) knižní lístky do obálek, děsit se stěhování skladů a malování čítáren, to není jen s tužkou v ruce piplat se s revizí knižních fondů, vědět o čem je Sinuhet, o čem Exuperyho Citadela a o čem Světlé Kříž u potoka - to je hlavně s knihou v ruce potkat se s druhým člověkem,“ říká písničkář Jaromír Nohavica, který v knihovnách pracoval 9 let.
Knihovníci, jakožto kvalifikovaní pracovníci knihovny, musí provádět základní knihovnické práce a zajišťovat tak chod knihovny. Úkolem knihovníka je zajišťovat služby, provoz a informační systém v knihovnách a informačních střediscích. Knihovník podle zájmu čtenářů nakupuje knihy, časopisy a další publikace pro knihovnu, zpracovává a vede katalogy bibliografických záznamů o jednotlivých dokumentech podle standardů a stanovených metodik, reviduje knihovní sbírky, poskytuje poradenské služby na základě požadavku čtenáře, poskytuje výpůjční služby, zpracovává rešerše apod. Jeho nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou výpočetní technika, katalogy, kopírky a mluvené slovo.
Jaký by měl být a co by měl znát knihovník?
Vhodným předpokladem pro výkon povolání je úplné střední vzdělání s maturitou, schopnost systematické práce, rychlost úsudku, schopnost učit se, dobrá paměť, kultivovaný zjev a vystupování, umění jednat s lidmi. Pro kvalitní vykonávání této pracovní pozice jsou samozřejmě potřebné odborné vědomosti a znalosti. V posledních letech stále více do práce knihovníka vstupují také informační a komunikační technologie, jejichž ovládání patří mezi klíčové kompetence nejen knihovníků.
Mgr. Eva Vlčková vystudovala obor Studia občanského sektoru – teorie občanské společnosti, ekonomika, marketing a právo neziskového sektoru na Univerzitě Karlově v Praze. Po škole pracovala u firmy Desso Czech Republic, s. r. o., jako Country manager Czech republic & Slovakia. Byla odpovědná za fungování a výsledky firmy na území České republiky a Slovenska. Její náplní práce byla péče o distribuční síť, zprostředkování komunikace mezi zákazníky a firmou, akvizice a organizace společenských akcí. Nyní je na rodičovské dovolené a v obecní knihovně Sázavka pracuje jako neprofesionální knihovník. Zároveň se zde podílí na projektu Virtuální Univerzity třetího věku. Proto uvítala informaci o pilotním ověřování vzdělávacího programu „Knihovník v přímých službách“ od pracovnic Krajské knihovny.
Hlavním důvodem k přihlášení do kurzu pro ni byl zájem o knihovnictví a tuto profesi. Po skončení rodičovské dovolené by ráda nastoupila do některé knihovny v okolí, nejraději do dětského oddělení. Jak sama říká: „Očekávala jsem, že v kurzu načerpám potřebné informace a získám nové dovednosti pro výkon práce knihovnice. Také jsem se těšila, že během praxe více poznám prostředí krajské knihovny a její vnitřní fungování, které je pro běžného čtenáře skryté. Zároveň jsem kurz vnímala jako důležitý pro to, abych v budoucnu získala práci jako knihovnice.“

Kurz naplnil očekávání
Výuka probíhala 2x týdně po 5 hodinách v celkové délce 120 hodin ve Školním studijním a informačním centru Obchodní akademie a Hotelové školy. Praktické zkušenosti získaly účastnice kurzu také během exkurzí a deseti hodin praxe v jednotlivých odděleních Krajské knihovny Vysočiny o sobotách. Výukové materiály byly účastnicím poskytovány v tištěné podobě i pomocí sdílených dokumentů na internetu. Úroveň znalostí a pochopení probírané látky byly v průběhu kurzu prověřovány písemnými testy a praktickým cvičením. 
A do jaké míry splnil kurz očekávání a cíle, které si Eva stanovila? „Kurz splnil maximálně moje očekávání.  Oceňuji, že jsme se naučily pracovat se spoustou informačních zdrojů a že jsme se seznámily s chodem krajské knihovny. Navíc se z nás, účastnic kurzu, stala dobrá parta, a myslím, že i ostatní se na každou výuku velmi těšily,“ uvedla. 
Pak doplnila: „Zatím nedokážu posoudit, jak kurz pomohl k mému profesnímu rozvoji, ale věřím, že spolu s mými dalšími praktickými zkušenostmi (práce v obecní knihovně a práce s dětmi) bude přínosem při žádání o práci v knihovně.  Pro obec, kde pracuji jako knihovnice, bylo přínosem, že jsem se dozvěděla o digitalizaci regionálních dokumentů a obec si díky tomu nechá zdigitalizovat svoje kroniky. Ale i teď, při práci v naší malé obecní knihovně, mi kurz pomohl. Umím lépe vyhledávat informace pro čtenáře, vím, jak funguje meziknihovní výpůjční služba, dozvěděla jsem se o digitalizaci, atd.“

V kurzu si Eva nejvíce cenila získání informací o širokém spektru vyhledávacích nástrojů a odborných knihovnických portálů, a dále informací o procesech v knihovně. Také exkurze do digitalizačního oddělení pro ni byla velmi zajímavá. Na druhou stranu považuje za neadekvátní příliš do podrobností probírané téma katalogizace. Uvádí: „Tyto informace nejsou pro knihovníka v přímých službách v takové míře potřebné a navíc není možné se tolik poznatků během krátké doby pořádně naučit.“
Přístup průvodce a lektorek hodnotí jako velice kladný a přínosný. Konkrétně říká: „Přístup hodnotím jako velmi příjemný a lidský. Jako účastnice jsme měly prostor na dotazy a individuální konzultace. Času bylo dostatek a díky tomu, že nás učili lidé z praxe, jsme se dozvěděly spoustu užitečných informací. Pokud nám něco nebylo jasné, nebo bylo potřeba více procvičit, lektorky nám vždy vyhověly. Organizace byla bezchybná.“
Vzhledem k tomu, že je na rodičovské dovolené a v tomto období neměla moc práce, nebyl pro ni kurz časově náročný. Naopak to bylo příjemné zpestření. Všichni její přátelé jí fandili a dostalo se jí podpory i od zastupitelů z obecního úřadu, kteří ocenili, že kurz absolvuje. Díky návrhu jedné ze zastupitelek jí bylo nabídnuto hrazení jízdného, což pro ni bylo velmi příjemné překvapení. Velkou podporu měla i v rodině, kdy manžel a rodiče hlídali malého syna v době, kdy byla na kurzu nebo se potřebovala učit.
Její slovo na závěr: „Oceňuji jasnou a přehlednou organizaci, lidský a vstřícný přístup, spoustu zajímavých informací a spojení s praxí. Kromě už zmíněné zbytečně detailní katalogizace bych v kurzu nic neměnila. Pokud bych získala zaměstnání v knihovně, kde by po mě zkouška z profesní kvalifikace byla požadována, neměla bych obavy ji absolvovat. Určitě bych doporučila tento kurz známému.“