Získá zaměstnání díky profesní kvalifikaci?

8. 6. 2015

Střední škola technických oborů v Havířově – Šumberku vychovává a vzdělává žáky za účelem získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo středního vzdělání s výučním listem v 17 oborech vzdělání. Je jednou z největších škol v Moravskoslezském kraji a v současné době ji navštěvuje kolem jednoho tisíce žáků.

Škola disponuje vlastní svářečskou školou a má také dlouholetou tradici v oblasti celoživotního vzdělávání. Od roku 1997 provádí rekvalifikační kurzy, které úspěšně absolvovalo již několik stovek účastníků. V roce 2010 byl ve škole zřízen samostatný úsek celoživotního vzdělávání, který významným způsobem zkvalitnil a rozšířil nabídku v této oblasti.

Dříve rekvalifikační kurzy probíhaly převážně ve spolupráci s Úřadem práce Karviná, a to na základě účasti školy ve veřejných soutěžích na dodávku vzdělávacích služeb. Od září 2010 se začaly provádět rekvalifikační kurzy zakončené osvědčením o uznání dříve dílčí, nyní profesní kvalifikace. Mimo rekvalifikační kurzy škola provádí i přípravné kurzy k získání profesních kvalifikací a vlastní přezkoušení zájemců k získání profesní kvalifikace.

Pro zájemce s praxí v oboru škola organizuje zkoušky ze znalostí hodnotícího standardu různých profesních kvalifikací. Navíc se může pracovník po získání osvědčení požadovaných profesních kvalifikací přihlásit k závěrečné zkoušce úplné kvalifikace daného oboru, aniž by musel navštěvovat školu předepsanou dobu pro daný obor, obvykle tři roky.

V roce 2012 došlo ke změnám v organizačním uspořádání úřadů práce i ke změnám v poptávce po těchto službách. Škola proto nabízí rekvalifikační kurzy samostatně a v poslední době, se zavedením zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, do praxe, roste počet zájemců o další vzdělávání zejména z řad podnikatelských subjektů v regionu. Doposud byla navázána spolupráce s 16 zaměstnavateli na základě uzavřených dohod.

Zaměstnavatelům je pravidelně zasílána nabídka připravovaných rekvalifikačních kurzů pro jejich vlastní zaměstnance a informace o počtu žáků školy dle ročníků a studovaných oborech. Taktéž žákům je zprostředkována poptávka zaměstnavatelů po absolventech. Tato činnost má za cíl zvýšit uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce. Ke zkvalitnění práce na tomto úseku přispěla i rozvíjená činnost Agentury zprostředkování práce a kariérního poradenství, zahájená v lednu 2013.

Rekvalifikační kurzy proběhly i formou ověřování vzdělávacích programů v rámci projektu UNIV, kde uvedené ověřování škola zabezpečuje. Škola také pilotně ověřovala a ověřuje vzdělávacích programy vytvořené v rámci projektu UNIV 2 KRAJE, resp. UNIV 3, kterého se zúčastnil pan Rudolf.

Panu Rudolfovi je 49 let a pochází z Karvinska. Momentálně je nezaměstnaný. Na jaře roku 2013 se v rámci projektu UNIV 3 rozhodl zapojit do pilotního ověřování vzdělávacího programu Truhlář nábytkář, v jehož průběhu mu bylo sděleno, že program ověřování bude pokračovat ve škole ještě v oboru Stavební truhlář. Po získání osvědčení v uvedených profesních kvalifikací pak může získat živnostenský list nebo se přihlásit k závěrečné zkoušce profesní kvalifikace Truhlář s cílem získat výuční list. Průběžně byl v kontaktu se školou a informaci o zahájení a zařazení kurzu pak obdržel od pracovníků úřadu práce.

Jak uvedl u pohovoru s průvodcem pilotního ověřování, hlavním důvodem jeho účasti v kurzu byla možnost být více konkurenceschopným na trhu práce, dále zisk certifikátu a především možnost získat zaměstnání s větší perspektivou. Také se chtěl naučit vědomostem a dovednostem dané profesní kvalifikace s perspektivou získání úplné kvalifikace.

Před vstupem do kurzu měl již částečné znalosti v uvedeném oboru, což se v informativním diagnostickém modulu potvrdilo. Během absolvování kurzu získal všechny vědomosti a dovednosti, které byly obsahem kvalifikačního a hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace, což bylo následně ověřeno závěrečnou zkouškou.

Pan Rudolf předpokládá, že zcela určitě tyto znalosti využije v budoucím zaměstnání, které, jak doufá, brzy získá. O podnikání v oboru v nejbližší době neuvažuje, hlavně z důvodu malé praxe. Po získání dostatečné praxe by se samostatně výdělečné činnosti nebránil.

Po absolvování kurzu nejvýše hodnotil praktické vyučování v kurzu, zejména odbornost lektorů, materiální a technické zabezpečení výuky. Nedokázal jednoznačně stanovit, která část výuky byla nejméně užitečná, protože i teoretická část pilotního ověřování byla potřebná. Uvedl, že by se snad teoretická výuka dala trochu zkrátit a praktická část navýšit. Uznává ale, že je to názor ryze subjektivní a jiní respondenti mohou mít opačný.

Byl spokojen jak s prostorovým, tak s technickomateriálním vybavením dílen a učeben pro výuku. Dílny pro praktické vyučování prostorově zcela vyhovovaly.

Vysoce hodnotil spolupráci s průvodcem. Průvodce byl podrobně seznámen s problematikou a poskytl dostatečné informace k průběhu kurzu, zkoušce a snažil se účastníky pilotního ověřování motivovat k učení s perspektivou dalšího vzdělávání v oboru.

Lektory hodnotil jako odborníky na vysoké úrovni, a to jak v teoretickém, tak v praktickém vyučování. Jednalo se vesměs o zkušené odborníky s bohatou pedagogickou praxí, kteří dokázali předat své zkušenosti a během výuky se věnovali každému dostatečně individuálně, aby měl každý účastník kurzu možnost problematiku pochopit a naučit se ji.

Jak již bylo uvedeno, pan Rudolf je v současné době v evidenci Úřadu práce, tudíž byl rád i za skutečnost, že mohl během absolvování kurzu pobírat podporu v nezaměstnanosti a finančně náročný kurz v rámci projektu absolvovat bezplatně. Kladně hodnotí i podporu svého nejbližšího okolí, zejména manželky. Předpokládá, že se mu brzy podaří sehnat zaměstnání v oboru, který absolvoval.