Získaných vědomostí si účetní Šárka považuje

20. 5. 2015

V roce 2013 paní Šárka Gorecká pracovala na ekonomickém odboru Vězeňské služby v Karviné jako záskok za pracovnici, která v té době čerpala rodičovskou dovolenou. Dělala, co bylo zrovna potřeba, nešlo však o samostatnou odbornou práci. Tato její pracovní činnost skončila dne 30. 6. 2013. V té době již věděla o možnosti účastnit se výběrového řízení na pracovní místo v ekonomickém odboru Vězeňské služby Vazební věznice v Ostravě. 
Protože měla o tuto práci vážný zájem, zvolila si rekvalifikaci Mzdové účetnictví (září 2013) jako nástroj rozšiřující její odbornost a zvyšující její zaměstnatelnost na trhu práce. Poněvadž v té době již byla nezaměstnaná, danou rekvalifikaci jí hradil příslušný Úřad práce. 
V průběhu kurzu Mzdové účetnictví paní Šárka získala informace o možnosti absolvovat profesní kvalifikaci Ekonom práce, která vhodně navazuje na její zvolenou rekvalifikaci Mzdové účetnictví. Informace o výše uvedené profesní kvalifikaci jí poskytla organizační pracovnice vzdělávací společnosti POE EDUCO, s r.o., paní Andrea Plecháčková, která v profesní kvalifikaci Ekonom práce pracovala na pozici průvodce. Další informace si už paní Šárka vyhledala sama na webových stránkách projektu UNIV 3 a Národní soustavy kvalifikací.
Rozhodla se tedy tuto šanci využít, i když zpočátku to pro ni bylo hodně náročné, neboť navštěvovala v jednom dni obě vzdělávací aktivity: ráno rekvalifikaci mzdové účetnictví,  odpoledne profesní kvalifikaci Ekonom práce. Poněvadž byla vdaná a měla děti, bez podpory rodiny, zejména manžela, by nemohla všechno zvládnout. Navíc účast v obou vzdělávacích aktivitách brala jako osobní výzvu, zda to dokáže. Když už úspěšně ukončila rekvalifikaci, objevila se jí zase možnost krátkodobé brigády ve Vězeňské službě v Karviné, neboť paní, která se vrátila zpět na své pracovní místo z rodičovské dovolené, onemocněla. A tak opakovaně pro paní Šárku nastal vícesměnný režim, dopoledne v práci, odpoledne ve vzdělávacím procesu a večer péče o rodinu a domácnost. Den po závěrečné zkoušce profesní kvalifikace Ekonom práce skončila i její šestitýdenní brigáda v Karviné a během prosince už dojížděla do Ostravy k potencionálnímu zaměstnavateli.
Je pravdou, že se paní Šárka svým zájmem dále se vzdělávat poněkud vymyká běžnému vzorku naší populace. Touha pracovat na sobě, rozšířit si znalosti, získat větší konkurenceschopnost na otevřeném trhu práce a najít si uplatnění ve zvoleném  ekonomickém oboru byla hlavním motivem účasti paní Šárky v profesní kvalifikaci. Získané formální vzdělání na gymnáziu ani předchozí praxe neposkytovaly dostatečné záruky a perspektivu jejího úspěšného uplatnění na pracovním trhu. Důležité pro ni také bylo, že tuto profesní kvalifikaci zajišťovala společnost POE EDUCO, s jejíž lektorkou měla ty nejlepší předchozí zkušenosti a měla k ní naprostou důvěru.
V současné době, po předchozím zkušebním zapracování, se paní Šárce podařilo získat práci na dobu určitou s výhledem, že pokud s ní bude zaměstnavatel spokojen, získá na práci na dobu neurčitou. Paní Šárka pracuje na ekonomickém oddělení, kde účtuje dodavatelské faktury. Takovou odbornou práci předtím nikdy nedělala. Při výkonu práce si pochvaluje získaný odborný přehled a také zvýšení vlastního sebevědomí tím, že zvládla náplň profesní kvalifikace a úspěšně složila zkoušku.
Účast v kurzu pro ni znamenala naplnění stanoveného cíle  - rozšíření a prohloubení dosavadních znalostí a dovedností. Nejvíce ji zajímala ustanovení zákoníku práce v návaznosti na odměňování zaměstnanců, plánování lidských zdrojů, včetně nákladové stránky lidských zdrojů. Můžeme tedy říct, že v podstatě ekonomika práce jako taková. Tento její cíl byl absolvováním profesní kvalifikace zcela naplněn.
Získané kompetence, které v rámci své práce už využívá, má zájem si nejenom udržet, ale především dále rozšiřovat. Začíná zvažovat další odborné studium formou dálkového vysokoškolského studia.
Na otázku, co se ji na kurzu líbilo nejméně, odpověděla, že to bylo počáteční vyplňování vstupních formulářů. Nebyla nadšena ani z představy skládání zkoušky před vícečlennou a pro ni neznámou komisi. Naopak nejvíce nadšená byla z přístupu lektorky, paní Mgr. Nadi Andělové, která dovedla aktivizovat celou studijní skupinu a předávat jí své nadšení a zaujetí pro věc. Líbil se jí způsob výuky zaměřený na praktické aplikace a celková atmosféra spolupráce, která se na kurzu vytvořila. Díky tomu se už nemusela tolik doma připravovat na další výuku, i když pro náročnost studia by to bez částečné domácí přípravy nešlo.
Vzhledem k množství informací a značnému záběru problematiky paní Šárce připadá kurz profesní kvalifikace příliš krátký, preferovala by více hodin výuky. Její výhodou bylo předchozí absolvování rekvalifikace Mzdového účetnictví a částečně i předchozí pracovní zkušenost. 
Pochvaluje si, že na výuce měla po celou dobu k dispozici osobní počítač, na kterém průběžně pracovala (vyhledávání informací, zpracování zadání úkolů, výpočty mezd, pracovní smlouvy, mzdové předpisy), a také velmi dobrou spolupráci s průvodcem, který se velmi často účastnil části výuky a byl vždy připraven poradit a pomoci dle potřeby. Obzvláště oceňuje jeho podporu před zkouškou, z níž měli všichni účastníci určitou obavu.
Je ráda, že se jím nechala motivovat k účasti v kurzu. Oceňuje také to, že ji zaměstnavatel v rámci její brigádní činnosti umožnil čerpání náhradního volna. A i když neobdržela žádnou finanční podporu, ani nedostala příslib kariérního postupu, vnímá účast na kurzu jako svůj osobní rozvoj. Líbilo se jí, že se kolektiv vzájemně podporoval a vytvořil skvělou pracovní atmosféru. Zopakování zkoušky před autorizovanou osobou neplánuje, i když ji mrzí, že na závěr ukončení kurzu profesní kvalifikace obdržela pouze projektový certifikát, ačkoliv u závěrečné zkoušky splnila všechny hodnotícím standardem předepsané požadavky. Uvědomuje si však, že hodnota získaných vědomostí je daleko vyšší, než hodnota jakéhokoliv obdrženého certifikátu. Z uvedeného důvodu tento kurz doporučila své sestře a některým známým.
Jak už bylo výše uvedeno, v současné době paní Šárka pracuje, dne 1. 1. 2014 nastoupila do zaměstnání u zaměstnavatele Vězeňská služba ČR, na ekonomický odbor Vazební věznice Ostrava, pracovní pozici finanční účetní. K tomuto místu jí pomohla získaná profesní kvalifikace Ekonom práce, ale i to, že byla v pravou dobu na pravém místě. Největší zásluhu však na tom má ona sama, její životní postoj a ochota na sobě pracovat.