Splněný sen překračující hranice

8. 6. 2015

Společnost Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o. p. s. byla založena v roce 2008 středními školami Pardubického kraje za účelem poskytování dalšího vzdělávání, vytváření analýz a studií v oblasti vzdělávání a z důvodu propagace dalšího vzdělávání. Cílem společnosti je poskytování kvalitního, místně dostupného vzdělávání dospělým v Pardubickém kraji. 

V současnosti pro ně pracuje řada odborníků specializovaných na oblast ekonomiky, financí, cestovního ruchu, účetnictví, podnikání a stavebnictví. V průběhu šestileté historie se aktivně účastnili řady vzdělávacích aktivit a projektů. Z mnohých jmenujme například projekt UNIV 3, kde pilotně ověřili vzdělávací programy Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců, Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců, Vedoucí zájezdu či Místní zástupce cestovní kanceláře. 

Pilotování programu Vedoucí zájezdu bylo již třetím kurzem, který společnost Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o. p. s. pořádala. Tohoto kurzu se mimo jiné zúčastnila i paní Jana z Ostravy (53 let), vystudovaná doktorka pedagogiky. Jana pracuje jako lektorka PC kurzů v Ostravě. Se svou prací je spokojená. Celý život ji však lákala představa průvodcování, organizace poznávacího zájezdu a jeho realizace. V době rozhodování se o budoucím povolání jí však bylo rodiči sděleno, že se nejedná o perspektivní oblast, tak se vydala jinou, bezpečnější cestou. Cestovní ruch jí však byl i nadále velmi blízký.

V září roku 2013 objevila na internetu nabídku společnosti Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o. p. s., která se týkala plánovaného zahájení kurzu Vedoucí zájezdu. Tento kurz byl realizován v rámci projektu UNIV 3, byl tedy pro účastníky zdarma. Jana ani chvilku neváhala a rozhodla se splnit si svůj sen. A to přesto, že bude muset dojíždět až do Pardubic. Věděla, že to bude náročné – zejména z časového hlediska. Rodina i přátelé její rozhodnutí podpořili.

Pilotní ověřování profesní kvalifikace Vedoucí zájezdu bylo rozvrženo na 16 dnů, celkem 80 hodin. Výuka začala 20. září 2013 a skončila 7. prosince 2013. Celkem se jednalo o 10 pátečních odpolední, kdy se vyučovala angličtina, a 6 sobot, kdy probíhala celodenní výuka odborných předmětů. Vzhledem k tomu, že všech devět přihlášených účastníků byli zaměstnaní lidé, volba výuky v pátek odpoledne a v sobotu byla všemi oceněna. Díky nízkému počtu posluchačů bylo možné věnovat se každému individuálně podle jeho schopností a také podle jeho potřeb a očekávání.

Jako nejpřínosnější hodnotila Jana praktické moduly - Techniku cestovního ruchu, Profesní jednání a komunikaci, Přípravu na zájezd a Vedení skupiny, kde s paní lektorkou rozebírali konkrétní problémy, se kterými se jako vedoucí zájezdu mohou v praxi potkat. Mimo jiné se seznámila se základními charakteristikami služeb cestovního ruchu, náplní práce jednotlivých typů průvodců s důrazem na náplň pracovní pozice vedoucího zájezdu. Díky modulu Příprava na zájezd je nyní schopna zpracovat přípravu na zájezd, připravit nabídku služeb cestovního ruchu, sestavit program zájezdu nebo fakultativního výletu. Nejvíce ocenila možnost připravit si samostatný zájezd, který potom odprezentovala před lektorkou a ostatními účastníky. Vybrala si zájezd z Ostravy do Pardubic, v rámci kterého chtěla účastníkům zájezdu přiblížit historii a památky Pardubic. V rámci prezentace tohoto zájezdu předvedla i průvodcovskou činnost – provedla posluchače Pardubicemi a u nejvýznamnějších památek přiblížila jejich historii.

I ostatní moduly byly podle Jany přínosné a pro výkon profese vedoucí zájezdu potřebné - Dějepis a dějiny kultury v cestovním ruchu, Zeměpis cestovního ruchu a anglický jazyk. 

Kurz Vedoucí zájezdu byl podle názoru Jany na vysoké úrovni, velice dobře zorganizovaný a probíhal v příjemném prostředí. Informace, které získala, hodnotí jako zajímavé, poučné a hlavně přínosné. Posluchačům byly k dispozici dány tištěné studijní materiály. Také výběr lektorů a jejich kompetentnost hodnotí Jana velmi pozitivně. Lektoři měli témata dobře připravená, přednášky byly hodně doplňovány diskuzemi, při cvičeních lektor s posluchači individuálně probral chyby i klady jejich prezentací.

Závěrečná zkouška se konala v sobotu 25. ledna 2014, takže Jana měla dostatek času na přípravu. Přesto byla velmi nervózní. Největší strach měla z angličtiny, kde musela prokázat schopnost konverzovat na témata z oblasti cestovního ruchu (hotel, restaurace, u lékaře, na policii). Přes veškerou trému Jana splnila všechna kritéria zkoušky přímo ukázkově a obdržela certifikát. Protože pro práci vedoucího zájezdu požaduje většina zaměstnavatelů CK kvalifikaci, rozhodla se, že složí i zkoušku profesní kvalifikace před autorizovanou osobou. I tento krok úspěšně zvládla a nyní vlastní také osvědčení o získání profesní kvalifikace Vedoucí zájezdu.

V současnosti Jana i nadále lektoruje PC kurzy, vedle toho však v průběhu letních prázdnin pracuje pro CK Alpina. Janě se díky absolvování pilotního kurzu Vedoucí zájezdu v rámci projektu UNIV 3 splnil sen...