Od února začala realizace projektu UNIV 3

1. 4. 2012

Nový projekt propojil rekvalifikace směřující k přípravě na vykonání zkoušky a proces uznávání

Na úspěšné projekty UNIV a  UNIV 2 KRAJE, jejichž primárním cílem byla proměna středních odborných škol v centra celoživotního učení, navázal projekt Podpora procesů uznávání, zkráceně označovaný jako UNIV 3. Jeho realizace byla zahájena v únoru roku 2012. Na projektu tentokrát participovali nejen pracovníci středních škol, ale také institucí dalšího vzdělávání, především těch, které realizují rekvalifikace. Projektové aktivity probíhaly ve všech krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy.

V rámci projektu UNIV 3 bylo cílem připravit 350 modulových rekvalifikačních programů. Po ukončení projektu jsou k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání a současně jsou využívány i v procesu akreditace rekvalifikací. 

Připravené rekvalifikační programy byly vytvořeny podle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK). Jejich cílem byla příprava na vykonání zkoušky podle uvedených standardů. Na tvorbě rekvalifikačních programů se podílely jak školy, tak instituce dalšího vzdělávání; vytvořené programy musí nejen splňovat požadavky stanovené standardy NSK, ale musí také vyhovovat různým skupinám poskytovatelů rekvalifikací, např. školám a institucím dalšího vzdělávání. Další aktivita projektu se zaměřila na pilotní ověřování procesu uznávání podle standardů NSK: celkově bylo v plánu uskutečnit 600 pilotních ověřování pro různé kvalifikace. Projekt se do určité míry stal „zkušebním provozem“ projektu NSK. Cílem pilotáží bylo v praxi ověřit nastavení požadavků obsažených ve standardech. Do ověřování byly vedle škol a vzdělávacích institucí zapojeni především představitelé zaměstnavatelů, autorizujících orgánů a úřadů práce. 

Důraz byl v projektu kladen na propojení rekvalifikací směřujících k přípravě na vykonání zkoušky a procesu uznávání; jde např. o to charakterizovat postupy, které umožní, aby se zájemce o přípravu na zkoušku nemusel účastnit programu v jeho plném rozsahu. Zapojí se pouze do těch částí, které směřují ke kompetencím, jimiž zatím nedisponuje, anebo disponuje v nedostatečné míře. Součástí činností směřujících do oblasti ověřování procesů uznávání byla také příprava tzv. konkrétních zadání, tedy zcela konkrétních úkolů a úloh pro účastníky zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. Konkrétní zadání jsou po ukončení projektu k dispozici všem autorizovaným osobám. Pracovníci středních škol a institucí dalšího vzdělávání, participovali na realizaci projektu, byli na svou projektovou činnost připraveni na seminářích týkajících se např. tvorby modulových programů podle standardů NSK, role hodnotitele (mimo projekt autorizované osoby) v procesu uznávání atd. Tato příprava byla podstatná nejen pro kvalitní zajištění průběhu projektových aktivit, ale jejím cílem bylo zajistit dostatek odborně připravených pracovníků pro oblast přípravy modulových programů a uznávání i po ukončení projektu. 

Další projektové činnosti byly zaměřeny na inovaci systému akreditací na MŠMT. Jednalo se jak o vytvoření řady metodik pro kontrolní činnost pracovníků ministerstva školství v této oblasti, tak o přípravu elektronického systému pro podávání a vyřizování žádostí o akreditace a inovaci metodik týkajících se žádostí o akreditaci. Nedílnou součástí projektu byla také propagační kampaň zaměřená na oblast uznávání. Směřovala k široké veřejnosti, kterou chtěla seznámit s procesy uznávání, s novou možností získání kvalifikace.

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:

PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu, NÚV Praha, tel: 274 022 312

PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu, NÚV Praha, tel. 274 022 311

Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavního manažera pro PR, NÚV Praha, tel. 274 022 307

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111

www.nuov.cz/univ