Lektorováním za bránou věznice získali učitelé lomnické školy nové zkušenosti

4. 9. 2013

Také vstup do zcela neznámých prostředí přinesl středním školám v ČR jejich zapojení do projektů UNIV. Příkladem takové zkušenosti je práce běžných pedagogů v prostředí věznic, výuka osob ve výkonu trestu.  Hned s několika věznicemi v ČR spolupracovaly české školy v projektech UNIV a UNIV 2 KRAJE. Tyto projekty MŠMT ČR od roku 2005 s využitím evropských a státních prostředků rozvíjely schopnost stovek středních odborných škol vzdělávat i dospělou klientelu a vytvářet pro dospělé vzdělávací programy na míru.  

Projekty UNIV pokračovaly projektem UNIV 3. Příkladem úspěšné spolupráce tradiční střední školy s věznicí byla v něm symbióza školy SOU a SOŠ SČMSD Lomnice u Tišnova s Věznicí v Kuřimi. 

Na bázi vzdělávání se ocitly ve vzájemné spolupráci dvě velmi rozdílné instituce. Na jedné straně střední škola z příjemného a klidného prostředí zámku v městysi Lomnice, mj. držitel Zlatého certifikátu kvality Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Na straně druhé pak věznice s ostrahou, působící na okraji průmyslové zóny Kuřimi, deset kilometrů severně od Brna. Škola vyučuje děti i dospělé v řadě oborů, mezi nimi v maturitním studiu třeba Ekonomiku a podnikání se zaměřením na management golfu nebo Sociální činnost, vedle toho učební obory kadeřník a kuchař číšník, v nástavbovém studiu Vlasovou kosmetiku a v dalším vzdělávání opět kadeřnické obory, dále Péči o osobu blízkou, obor Pomocný pracovník při zajišťování rautů a banketů, Úklidový pracovník administrativních ploch nebo Úklidový pracovník - speciální práce.

Naproti tomu věznice je určena pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů starších 18 let. Mají zde i oddělení pro výkon trestu mladých dospělých (s dozorem) a specializované oddělení pro výkon trestu sexuálních delikventů. Ubytovací kapacita věznice je bezmála 500 odsouzených.  

Vybraná skupina

V projektu UNIV 3 začala SOU a SOŠ SČMSD Lomnice u Tišnova s kuřimskou věznicí spolupracovat právě výukou vybrané skupiny mužů ve výkonu trestu, a to v programu Úklidový pracovník - speciální práce. Škola přitom využila vzdělávací program, který v projektu vytvořilo Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov ve spolupráci s odbornou břeclavskou úklidovou firmou MR servis. V průběhu srpna 2013 jej lomnická škola pilotně ověřila právě se skupinou odsouzených mužů z věznice. Podle informace Lenky Řehákové, koordinátorky projektu UNIV 3 v Jihomoravském kraji, je většina účastníků pilotáže krátce před propuštěním. 

„Skupinu účastníků pilotáže tvoří osm odsouzených ve věku od 20 do 50 roků, se základním i středním vzděláním,“ upřesňuje ředitelka lomnické školy Ing. Libuše Procházková. Jak dodává ředitelka věznice plk. PhDr. Zuzana Kalivodová, vyhledala věznice na svém výstupním oddělení nejvhodnější klienty vzdělávání mezi odsouzenými, kteří v zařízení pobývali delší dobu (nad tři roky) a jsou cca půl roku před propuštěním. „Šlo nám o to, aby odcházeli z výkonu trestu s novými znalostmi a motivací uplatnit je v práci i po propuštění. Uvítali jsme, že mají ve výuce intenzivní aktivitu, navíc při ní udělali i kus práce,“ argumentuje Kalivodová.  

Od samého začátku kurzu (po prvotním diagnostickém modulu) se podle L. Procházkové všichni účastníci aktivně zapojili: „V teoretické části měli dotazy k problematice, při praktické části pak byli velmi pracovití a projevili o problematiku velký zájem.“ 

A co  se vlastně učili? Úklidový pracovník - speciální práce je podle vysvětlení ředitelky Procházkové vzdělávacím programem s širokou  problematikou. Jeho časová dotace je 100 hodin, zatímco související obor Úklidový pracovník administrativních ploch má jen 60 hodin. „Vzdělávání v programu Úklidový pracovník – speciální práce směřuje k tomu, aby účastníci získali, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, odborné kompetence pro kvalitní a samostatnou činnost úklidového pracovníka,“ vysvětluje ředitelka školy. Naučí se přitom speciální dovednosti pro práce při údržbě povrchů, jako jsou mramor, žula, kůže, kámen nebo PVC, pracovní postupy při uzavírání ošetřených ploch, ale i řešení problémů nebo plánování a organizaci práce. 

Po srpnové výuce čekala osmičku účastníků kurzu ve věznici 31. srpna zkouška „nanečisto“. „Neodnáší si z ní přímo platný certifikát, ale získali znalosti a dovednosti. Po propuštění je mohou uplatnit a získat certifikát složením zkoušky v této dílčí kvalifikaci,“ vysvětluje ředitelka věznice. Jeli o prázdninách Spolupráce lomnické školy SČMSD s věznicí Kuřim nevznikla náhodně. „Byla jednou z možností, jak získat aktivního účastníka kurzu v období „prázdninového klidu“ a dovolených,“ vysvětluje ředitelka školy Procházková. Vzhledem ke spolupráci školy a vedení věznice při jiných mimoškolních aktivitách byla podle ní nabídka pilotáže nového programu vzdělávání jen dalším krokem již úspěšné spolupráce.Organizace pilotáže náročného programu byla v období školních prázdnin pro pedagogy usnadněna tím, že program mohl být realizován v dopoledních hodinách, což by během běžné výuky ve školním roce nebylo možné. „Náročné bylo zajištění materiálního vybavení, přizpůsobení výuky režimu věznice, zajištění požadovaných materiálů a ploch. Vše se ale podařilo zvládnout díky vstřícnému přístupu paní ředitelky PhDr. Zuzany Kalivodové a zaměstnanců věznice,“ oceňuje Procházková. Porovnávat zájem žáků středního vzdělávání s přístupem a pozorností odsouzených ve věznici je ovšem podle slov ředitelky školy velmi obtížné: „Žáci ve škole mají tisíc dalších různých aktivit a zájmů, odsouzený má zcela jiný přístup…“

Jak připouští ředitelka Procházková, byly pocity učitelů při prvním vstupu do prostor věznice velmi stísněné. Nastupovaly i pochyby,  zda vůbec dokáží v tomto prostředí pracovat. „Vstřícný přístup, organizační zajištění, ochota, trpělivost a pomoc personálu a vedení věznice ale postupně zklidnily naše negativní pocity a obavy z neúspěchu. Problémy se vždy vyřešily „za pochodu“ a bez narušení výuky,“ shrnuje Procházková. Realizaci pilotního ověřování tak náročného programu komentuje zpětně ředitelka Procházková v rámci spolupráce školy s věznicí jako „krok do neznáma“. Už v polovině srpna, kdy byla realizována více než polovina programu, ale hodnotila zkušenost jako pozitivní: „Velké poděkování patří především paní ředitelce věznice, která svým pozitivním postojem k dalšímu vzdělávání a motivací zaměstnanců věznice připravila pro celý pilotní tým a účastníky vzdělávání velmi dobré podmínky pro úspěšné zvládnutí pilotáže.“ 

Programy pro veřejnost

Práce ve věznici ale nebyla jedinou aktivitou školy v Lomnici v rámci projektů UNIV. Škola byla zapojena už v předcházejícím projektu UNIV 2 KRAJE a je střediskem celoživotního vzdělávání v tišnovském regionu. Zatímco v UNIV 2 KRAJE připravila pro veřejnost kurzy Asistent Kadeřníka I a II, Pomocný pracovník pro přípravu rautů a banketů a Péče o osobu blízkou v domácím prostředí, do UNIV 3 vstoupila s novými ambicemi. 

Cílem tohoto projektu bylo zkvalitnit systémy rekvalifikací, modernizovat proces akreditací rekvalifikačních programů a plynule pokračovat v předcházející práci na vzdělávacích programech. To vše mělo zvýšit zapojení aktivní české populace do celoživotního vzdělávání a přispět tak k lepší konkurenceschopnosti ČR na evropském trhu práce. Školám navíc zapojování do vzdělávání dospělých pomáhá efektivně využívat své materiální i personální kapacity při již započatém poklesu počtu žáků vlivem demografického vývoje.  

Škola se tedy i v UNIV 3 zapojila do tvorby tří programů dalšího vzdělávání směrem k široké veřejnosti. Je to rovněž  program  Úklidový pracovník  - speciální práce a od 1.9. byla  zahájena pilotáž v programu Úklidový pracovník administrativních ploch. Pro další období tu byla připravována pilotáž programu Výpomoc při přípravě pokrmů a Výroba příloh.„Škole účast v projektu přináší nejen uplatnění pedagogických pracovníků a možnost rozšíření jejich vzdělání, ale i jisté „zviditelnění“ a reklamu,“ dodává Procházková. I výhledově proto podle ní bude škola spolupracovat se školami a institucemi, s nimiž navázala kontakty v průběhu příprav a realizace programů UNIV. Jako Centrum celoživotního vzdělávání bude nabízet další vzdělávání pro zájemce z řad veřejnosti i pro úřady práce.Také ve věznici v Kuřimi čekali na schválení provozu vlastního školicího střediska, které bude v dalším vzdělávání pokračovat. Věznice se tak měla stát jednou z poboček Středního odborného učiliště provozovaného Vězeňskou službou ČR. 

„Začneme tím, co vězeňská služba potřebuje, a to jsou dobří kuchaři. Proto se u nás budou vyučovat např. učňovské obory kuchař nebo příprava studené kuchyně,“ avizuje Z. Kalivodová. „Pokud budeme ke spolupráci s tímto střediskem vyzváni, rádi se zapojíme,“ reaguje ředitelka lomnické školy Procházková.   

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu, NÚV Praha, tel: 274 022 312
PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu, NÚV Praha, tel. 274 022 311
Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavního manažera pro PR, NÚV Praha, tel. 274 022 307
Mgr. Lenka Řeháková, koordinátorka projektu UNIV 3 v Jihomoravském kraji, tel.: 725 887 989
Plk. PhDr. Zuzana Kalivodová, ředitelka Věznice Kuřim, sekretariát – tel.: 541 555 203   
Ing. Libuše Procházková, ředitelka SOU a SOŠ SČMSD Lomnice u Tišnova, tel.: 549 450 115
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuv.cz