Profese kominíka už dávno není jen o štětce a knoflíku pro štěstí, zní z projektu vzdělávání dospělých

3. 6. 2013

Nová legislativa na poli vzdělávání dospělých v ČR umožnila středním odborným školám zaměřit se na segment profesního (dříve dílčího) vzdělávání. Podle Jiřího Košťála ze Střední školy stavebních řemesel v Brně v Bosonohách to může vracet na trh práce řemesla, která chybí, ale někdy jim i navracet prestiž. V proběhlém projektu ministerstva školství UNIV 3 může být příkladem obojího kominická profese. Stovky středních odborných škol se v ČR zapojily do série tří navazujících projektů nazvaných UNIV. V poslední etapě šlo už o třetí projekt v řadě od roku 2005. Nese název UNIV 3 a šlo v něm zejména o to podpořit procesy uznávání výsledků tzv. předchozího učení. Lidé tak mohli využít při získávání profesních kvalifikací a u příslušných zkoušek dovednosti, které se během života naučili i mimo školu (to nově umožnil Zákon č. 179/2006 Sb.).

Projekt řešil Národní ústav pro vzdělávání v Praze (NÚV). Navazoval na předchozí tříleté období, v němž 325 středních odborných škol v ČR vytvářelo vzdělávací programy pro dospělé a jejich kantoři se vzdělávali v lektorování dospělých i v marketingu. Oba projekty tak pomohly proměnit školy nejen v centra vzdělávání dospělých, ale také v podnikatelské instituce, které si tak zajistí využití kapacit při poklesu počtu dětí. Vzdělávací programy pro dospělé byly přitom vytvářeny v oborech, v nichž lidé v daném regionu mohou nejspíše najít zaměstnání.  

V rámci celého projektu UNIV 3 bylo připraveno celkem 350 takových modulových vzdělávacích programů, které jsou k dispozici ve společné databázi všem subjektům poskytujícím vzdělávací programy pro dospělé k získání požadované profesní kvalifikace. Programy důsledně vycházejí ze standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK), tedy ze závazného „katalogu“ dovedností potřebných pro výkon konkrétních profesních kvalifikací. 

V projektu UNIV 3, který běžel do podzimu 2015, ze začátku školy vytvořily první vlnu vzdělávacích programů. Mnohé z nich byly ověřeny s konkrétními uchazeči v pilotních vzdělávacích kurzech. Účast v nich byla pro účastníky pilotáží bezplatná. Celým procesem provedli uchazeče tzv. průvodci a hodnotitelé, tedy pracovníci škol, kteří se pro tyto pozice už řadu týdnů připravovali na vzdělávacích seminářích. Průvodci klientům nastavili průběh vzdělávání, který pro ně byl optimální. Celý tento princip měl být po skončení projektu uveden do praxe a stát se trvale udržitelným. I proto se k „pilotážím“ vyjadřovali i zaměstnavatelé, autorizující orgány (ministerstva, v jejichž gescích je udělovat příslušná oprávnění k provádění zkoušek u profesních kvalifikací) a úřady práce. 

Kaskadérský kousek 

V první fázi se do UNIV 3 ve všech 13 krajích zapojilo přes 190 škol. Ty v 1. vlně vytvořily 184 vzdělávacích programů, v nichž se postupně rozbíhali pilotáže. Jednou z velmi specifických profesních kvalifikací, které byly v rámci projektu řešeny v Jihomoravském kraji, byl Revizní technik spalinových cest. Ve všech hodnoticích standardech je této profesní kvalifikaci přiřazena nejvyšší úroveň. „Je to pro nás tak trochu kaskadérský kousek, protože náročnost vzdělávání je v této kvalifikaci opravdu vysoká,“ usmíval se Jiří Košťál, který má v gesci vzdělávání dospělých na Střední škole stavebních řemesel v Brně – Bosonohách. Právě tato škola se v UNIV 3 do sestavení a ověření tohoto vzdělávacího programu pustila. 

Kominická profese už totiž podle Košťála dnes dávno není jen o kominické štětce a knoflíku pro štěstí: „Dnes tohle řemeslo obnáší široké znalosti z fyziky, teorie spalování, stavebních základů, různých způsobů měření a ovládání poměrně složitých výpočtových programů sloužících k návrhům spalinových cest přes počítač. Revizní technik spalinových cest musí dnes umět komunikovat a odborně diskutovat s projektanty, investory, dodavateli spalovacích zařízení, stavebními úřady, hasiči atd. Nároky na kvalifikovanost jsou obrovské a kominík musí jít s dobou!“ Kominické řemeslo přitom zažívá určitý boom a jeho absolventi na trhu práce nacházejí uplatnění. „Obecně totiž tenhle obor vymizel - řada škol ho opustila a teď je to mrzí. Obecně je kominíků na trhu málo,“ uvažuje Košťál. Jak připustil, vznikla tím půda i pro to, aby se objevili různí „podnikatelé“, kteří často vůbec nejsou v oboru vyučeni, ale živnostenský list získají na ručitele - garanta, kterým je např. kominík v důchodu. „Řemeslo neovládají, vyinkasují peníze, ale neodvedou dobrou práci,“ popisuje Košťál.  

Udržení vysoké odborné úrovně zkoušek profesních kvalifikací není možné bez spolupráce s profesními sdruženími v oboru kominictví. Proto škola v Brně – Bosonohách navázala úzkou spolupráci s Moravským kominickým společenstvem, které sdružuje pracovníky a firmy zabývající se kominickou profesí. Cílem tohoto společenstva je podle Košťála sdružovat v něm pracovníky v kominictví, vzdělávat je v oboru, seznamovat s novinkami a technologiemi, zvát na přednášky hasiče apod.: „Ve spolupráci se společenstvem máme v úmyslu připomínkovat živnostenský zákon s cílem dosáhnout toho, aby kominickou profesi prováděly jen odborně způsobilé osoby s patřičným."

V tomto směru spolupracuje škola i s jinými profesními sdruženími. „Moravské kominické společenstvo je pro nás tzv. sociální partner, který dohlíží na odbornou úroveň zkoušek profesních kvalifikací. Pro školu je to také určitý druh zpětné vazby z hlediska úrovně profesních kvalifikací. Pro společenstvo má zase tento druh spolupráce velký význam v tom, že má možnost poznat detailněji případné zájemce o členství v tomto profesním sdružení,“ dodává  Košťál. Výchova kvalitních řemeslníků v různých stavebních oborech je vedle toho druhým nezbytným směrem činnosti školy. A oblast vzdělávání dospělých podle Košťála do této snahy dobře zapadá: „Vzdělávat dospělé je velmi smysluplné z hlediska jejich osobního přístupu ke vzdělání,“ říká: „když si totiž lidé vzdělávání zaplatí, mají svoji vizi a chtějí své peníze dostat zpátky. Pak takový klient trvá na kvalitním vzdělávání, spolupracuje se vzdělávací institucí a jde do toho naplno. Na rozdíl od některých náctiletých studentů, anebo od mnoha klientů rekvalifikací z úřadu práce, kteří jdou do vzdělávání, jen aby nepřišli o podporu.“ I proto si prý J. Košťál lektory do celoživotního vzdělávání velmi pečlivě vybírá: „Spolupracujeme i s mnoha externími pracovníky mimo školu a měl jsem štěstí, že jsem narazil na partu nadšenců, kteří úroveň celoživotního učení u nás posunují stále výš.“  

Vysoké nároky 

Pokud jde o kominíky, ty na škole vychovávají už řadu let. Vyučují všechny profesní kvalifikace, které vedou k výučnímu listu v tomto oboru. Teprve až po jeho získání může zájemce usilovat o pomyslný vrchol – tedy zisk osvědčení Revizního technika spalinových cest. Navíc je tu podmínkou pětiletá praxe v oboru. Zákon č. 179/2006 Sb. umožnil, aby kvalifikaci v jednotlivých profesních kvalifikacích mohli získat i lidé, kteří mají praktické znalosti z neformálního učení. Revizní technik spalinových cest se ale svým způsobem z tohoto pravidla vymyká - je ukázkou specifické náročné profesní kvalifikace. Podle minulé legislativy, dokonce platilo osvědčení Revizního technika spalinových cest jen pět let, poté následovalo nutné přezkoušení. Bylo v jednání, jestli toto osvědčení zůstane nadále s neomezenou platností, anebo bude pětileté omezení platit. „Na Národní soustavě kvalifikací, v hodnotícím standardu, je uvedena pětiletá platnost, ale tato je zpochybňována zástupci autorizujícího orgánu MPO, kteří tvrdí, že osvědčení o Profesní kvalifikaci má platnost neomezenou,“ vysvětluje Košťál.  

Sám J. Košťál je toho názoru, že tak vysoce kvalifikovaná osoba, jakou je revizní technik spalinových cest, by se měla neustále vzdělávat a držet krok s novými technologiemi: „U této profese totiž může při pochybení dojít k fatálním následkům. Jsme jediná škola v republice, která toto přezkoušení provádí – i mimo projekt UNIV 3. Osvědčení revizního technika opravdu není snadné získat, a proto i příprava vzdělávání je náročná technicky i na personální obsazení.“ Pilotáže vzdělávacích programů v rámci UNIV 3 ostatně mívají 10 až 12 účastníků, což tady neplatí. „S ohledem na náročnost a bezpečnost jich může reálně být čtyři až pět. Uchazeč např. musí při profesní zkoušce prokázat poměrně vysokou úroveň znalostí z čtení stavební dokumentace a norem souvisejících s kominickou profesí, absolvovat znalostní test, ovládat složitější měřicí zařízení atd. Potřebných znalostí a dovedností, které musí prokázat, by byl dlouhý výčet,“ zdůrazňuje Košťál. V dubnu pracovníci školy v Bosonohách úspěšně absolvovali seminář průvodců a hodnotitelů a vytvořili vzdělávací program, který byl poté ve finální fázi schvalovacího procesu. Pro pilotáž programu získala škola několik kominíků z praxe, kterým právě končila osvědčení revizního technika, anebo měli za sebou povinnou pětiletou praxi a vyučení v oboru. 

Zapojení do projektů UNIV vnímala škola jako velmi smysluplné a důležité. „Byli jsme už v UNIV 2 KRAJE, kde jsme vytvářeli vzdělávací programy pro dospělé v oborech obkladač a čalouník, velmi úspěšně jsme tehdy odpilotovali obor Montér plynárenských zařízení,“ ohlíží se Jiří Košťál, který sám aktuálně dokončuje studium na vysoké škole.  Určitou výhodou SŠ stavebních řemesel Brno – Bosonohy podle něho je, že realizuje i řadu dalších projektů. „Máme tím pádem zkušenosti, které můžeme i v rámci tohoto projektu předávat dalším školám. Před lety jsme i my zažili v tomto směru porodní bolesti, ale dnes stavíme řadu školení firmám přímo na míru. Zároveň ale v projektu UNIV 3 můžeme stále nabírat zkušenosti a využívat je ke zkvalitňování vzdělávání,“ hodnotí Košťál. Velmi užitečné a využitelné jsou podle něho např. projektové formuláře pro diagnostiku klientů. 

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 312
PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 311
Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavní manažerky pro PR projektu UNIV 3, tel.: 274 022 307
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuv.cz