V Nesuchyni a Brně oficiálně zahájili projekt, který opět posune možnosti rekvalifikací

3. 3. 2013

Více než čtyři stovky ředitelů středních odborných škol z republiky se spolu s dalšími partnery sešly koncem února ve středočeské Nesuchyni a v Brně. Oficiálně tak začala další etapa v oblasti rekvalifikačního vzdělávání v ČR.  

Brněnský hotel Voroněž hostil 25. a 26. února úvodní konferenci individuálního projektu Ministerstva školství nazvaného UNIV 3 – podpora procesů uznávání. Cílem projektu bylo výrazně zkvalitnit systém rekvalifikací u nás a modernizovat akreditační proces. Přestože měl UNIV 3 za sebou již první vlnu práce, oficiálně byl zahájen až dvěma konferencemi pořádanými koncem února v Nesuchyni ve Středočeském kraji (pro českou část projektu) a právě v Brně pro moravskou část. Do té spadají kraje Moravskoslezský, Vysočina, Zlínský, Olomoucký, Jihomoravský a Jihočeský. 

Projekty UNIV (konkrétně UNIV a UNIV 2 KRAJE) řešil od roku 2005 Národní ústav pro vzdělávání v Praze. V předchozím projektu se 325 středních škol v třinácti krajích učilo lektorovat dospělé, tvořit  pro ně vzdělávací programy podle potřeb v regionu a umět je také uplatnit se sociálními partnery.  

Navazující UNIV 3 začal v únoru 2012. Zatímco se předchozí dva projekty zaměřily na postupnou přeměnu škol v centra celoživotního učení, tentokrát rekvalifikace, kterými se lidé připravovali k vykonání zkoušky, propojili s tzv. „procesem uznávání“. Uznávány byly dovednosti a znalosti, které se zájemci o doplnění vzdělání naučili během života i mimo školu. Zákon č. 179/2006 Sb. umožnil začít vytvářet standardy k tomu, aby takovéto kompetence mohly být oficiálně zhodnoceny. Lidé si tedy mohli doplňovat jen chybějící znalosti či dovednosti, anebo dokonce přistoupit přímo ke zkoušce, což jim vzdělávání zkrátilo a zlevnilo. K tomu ovšem UNIV 3 musel vytvořit síť hodnotitelů, kteří byli schopni v daných profesních kvalifikacích znalosti uchazečů ověřit a navrhnout jejich potřebná doplnění. V této fázi projektu se vzdělavatelé ze škol postupně scházeli každý týden na seminářích v Pardubicích, kde se sami vzdělávali pro roli hodnotitelů a průvodců. 

Vedle toho začaly v projektu tvořit první vlnu modulových rekvalifikačních programů, kterých mělo být celkem připraveno 350 a po ukončení projektu jsou k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání. Současně jsou využívány i v procesu akreditace rekvalifikací. Všechny vycházejí ze standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK), tedy z oficiální databáze dovedností potřebných pro výkon dané konkrétní profesní kvalifikace. 

Školy také některé programy pilotně ověřili s prvními účastníky. Celkem se mělo uskutečnit 600 takových ověření pro různé kvalifikace. K  „pilotážím“ se také vyjadřovali především zaměstnavatelé, o spolupráci byli žádáni i autorizující orgány a úřady práce.

Projekt se rovněž zaměřil na inovaci samotného systému akreditací na MŠMT. Vytvořil metodiky pro kontrolní činnost pracovníků ministerstva v této oblasti a elektronický systém pro podávání a vyřizování žádostí o akreditace.

Setkání v Brně 

Do projektu UNIV 3 se v první fázi v šesti krajích „jižní“ skupiny zapojilo 109 škol, z nichž 103 má již velké zkušenosti už z účasti v předchozím projektu. V 1. vlně UNIV 3 vytvořily zapojené školy 94 vzdělávacích programů. Od března roku 2013 se v krajích očekávalo připojení dalších desítek škol, které začaly vytvářet a konzultovat další vzdělávací programy ve 2. vlně. Očekávalo se brzké zapojení dalších institucí realizujících další vzdělávání. V Brně se spolu s řediteli zapojených škol sešli k dvoudennímu jednání zástupci MŠMT, řešitelského ústavu, spolupracujících organizací a sociálních partnerů. Ze strany ministerstva školství tu zazněla úvaha Ing. Petra Špirhanzla, ředitele odboru financování a rozvojových nástrojů MŠMT ČR, nad tím, proč si školy projekty UNIV a jejich princip oblíbily: Nejde zde podle něho jen o to překonat demografický pokles počtu žáků, anebo o rozvoj pracovníků využitelný i v počátečním vzdělávání. 

„Pro každou školu je důležité, aby byla na realizaci dalšího vzdělávání připravena, aby si jako poskytovatel dalšího vzdělávání věřila, byla v úzkém kontaktu s úřadem práce a intenzivně spolupracovala se zaměstnavateli,“ zaznělo z textu P. Špirhanzla. Proces uznávání výsledků předchozího učení, který byl ústředním tématem projektu UNIV 3, podle něho rozvíjel a obohacoval vizi školy jako centra celoživotního učení. 

Zdůraznil také nutnost podporovat celoživotní kariérové poradce. Podpora rekvalifikačního vzdělávání na školách v návaznosti na standardy NSK zazněla na konferenci také ze strany Úřadu práce ČR, ovšem s důrazem na skutečnost, že vytvářené vzdělávací programy musí jít v praxi ke skutečnému lepšímu uplatnění uchazeče o práci. 

„Na základě zkušeností lze konstatovat, že přílišná úzká specializace vybraných profesí v řadě případů nevede k lepšímu uplatnění uchazeče na trhu práce,“ upozornil Ing. Josef Bürger z krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně. Menší firmy totiž podle něho od potencionálního zaměstnance požadují, aby vykonával více činností v určitém povolání: 

Jestliže tedy máme např. kuchaře, který je rozdělen na profesní (dříve dílčí) kvalifikace příprava studených pokrmů, příprava teplých pokrmů a přípravu minutek, nebyl by to podle něho u různých stravovacích zařízení problém, ale pro zaměstnavatele v restauraci to problém může být. 

„Členění vzdělávacích programů tedy musí opravdu odpovídat nabídce volných pracovních míst na trhu práce,“ zdůraznil  Bürger. 

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu, NÚV Praha,tel: 274 022 312
PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu, NÚV Praha, tel. 274 022 311
Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavního manažera pro PR, NÚV Praha, tel. 274 022 307
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuov.cz/univ