Boj za kvalifikované zaměstnance

18. 8. 2014
obrazek

personalista.com - V rámci projektu UNIV 3 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání, jehož hlavním cílem byla podpora rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky, a propojení s tzv. „procesem uznávání“, zajišťoval Svaz průmyslu a dopravy ČR se společností TREXIMA, spol. s r.o. právě zapojení zástupců zaměstnavatelů - tedy odborníků z praxe, do procesu posuzování a připomínkování programů dalšího vzdělávání a pilotního ověřování standardů NSK, tj. zkoušek z profesních kvalifikací.

Reakce na požadavky trhu práce

Prvním úkolem reprezentantů zaměstnavatelů bylo prostudovat, posoudit a připomínkovat celkem 350 modulových rekvalifikačních programů vytvořených podle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK), které jsou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání a jsou využívány v procesu akreditace rekvalifikací. Na této aktivitě se podílelo celkem 157 zaměstnavatelů z praxe a výsledkem jejich práce jsou odborné posudky, na jejichž základě se programy dalšího vzdělávání upravovaly tak, aby odpovídaly požadavkům trhu práce.

Po celou dobu realizace projektu také probíhala tzv. pilotní ověřování standardů NSK, tzn. pilotní zkoušky z profesních kvalifikací v nejrůznějších oborech. K danému dni se těchto zkoušek zúčastnilo více než 170 zaměstnavatelů, kteří zpracovali a odevzdali 294 posudků. Jejich úlohou bylo nejdříve posoudit konkrétní zadání k pilotnímu ověření a poté na samotné zkoušce ověřit, zda vše probíhá podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace a zda absolventi zkoušky tak splňovali kvalifikační požadavky pro výkon svého stávajícího či budoucího zaměstnání.

Zkoušky jako skvělá zpětná vazba

Tato aktivita byla z hlediska hodnocení zaměstnavatelů velmi úspěšná. Zúčastnění zástupci podniků a firem si chválili možnost se zkoušek zúčastnit a dokonce měli v plánu zapojit se do procesu kontroly kvality skutečných zkoušek z profesních kvalifikací u Autorizovaných osob.

Hlavní přínos totiž spatřili v tom, že mohli osobně posoudit, zda zkouška probíhala tak, jak je uvedeno v dané profesní kvalifikaci, kterou zpracovávali právě zaměstnavatelé sdružení v sektorových radách. Tak zajistili kvalitu nejen zkoušejících Autorizovaných osob, ale především držitelů profesních kvalifikací. Zároveň získávali cennou zpětnou vazbu pro tvorbu nových profesních kvalifikací. Další výhodu pro zaměstnavatele představoval fakt, že si případně mohli přímo na zkouškách vyhlédnout své budoucí zaměstnance, protože zde jasně viděli, jak jsou teoreticky a hlavně prakticky připraveni vykonávat činnosti, které od nich budou následně vyžadovat při výkonu konkrétního povolání.

Před časem bylo schváleno prodloužení doby realizace projektu UNIV 3 a to do 31.10. 2015. Svaz průmyslu a dopravy ČR a TREXIMA, spol. s r.o. se rozhodl využít nabídky Národního ústavu pro vzdělávání a i nadále se podílet na zapojování odborníků z praxe do pilotního ověřování standardů NSK a zajišťovat tak zpětnou vazbu, jak profesní kvalifikace fungují ve skutečnosti a jak jsou použitelné a žádané na trhu práce.

Společnou snahou realizačních týmů projektu a veřejné zakázky UNIV 3 bylo, aby lidem byly uznávány i dovednosti a znalosti, které se zájemci o doplnění vzdělání naučili během života i mimo školu, a zaměstnavatelé měli jistotu, že v držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci získávají kvalitního a plně kvalifikovaného zaměstnance.