Zaměstnavatelé posuzují a připomínkují programy vzdělávání

4. 3. 2014

Praha - Zaměstnavatelé posuzovali a připomínkovali programy dalšího vzdělávání a účastnili se zkoušek z profesních kvalifikací

Zaměstnavatelé si už dlouhou dobu stěžovali na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Díky projektu UNIV 3 se podíleli na posuzování a připomínkování programů dalšího vzdělávání a zkoušek z profesních kvalifikací a zajišťovali tak, že absolventi zkoušky měli skutečně takové znalosti a dovednosti, které firmy požadují.

Od listopadu realizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci se společností TREXIMA, spol. s r. o., veřejnou zakázku v rámci projektu UNIV 3, jejímž cílem bylo zajistit zapojení zástupců zaměstnanců, tedy kompetentních odborníků, do procesu objektivního a kvalitního posouzení vytvořených programů dalšího vzdělávání a pilotního ověřování standardů NSK, tj. zkoušek z profesních kvalifikací.

Úkolem projektu UNIV 3 bylo zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. V průběhu projektu se modernizoval proces akreditací rekvalifikačních programů, a to jednak vytvořením elektronického systému pro přijímání žádostí o akreditaci, jednak inovací potřebných metodik a vytvořením nových. Ke zkvalitnění a zpřehlednění rekvalifikací přispíval projekt vytvořením 350 modulových rekvalifikačních programů podle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK), které jsou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání a jsou využívány v procesu akreditace rekvalifikací. V průběhu projektu bylo realizováno 600 pilotních ověřování standardů NSK, tedy procesů uznávání výsledků předchozího učení, přičemž pilotní ověřování bylo zpětnou vazbou pro tvůrce těchto standardů.

Výsledkem projektu a veřejné zakázky UNIV 3 bylo to, že lidem byly uznávány i dovednosti a znalosti, které se zájemci o doplnění vzdělání naučili během života i mimo školu, a zaměstnavatelé tak mohli mít jistotu, že v držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci získávají kvalitního a plně kvalifikovaného zaměstnance.

K posouzení programů dalšího vzdělávání, které v souladu s Národní soustavou kvalifikací zpracovaly střední školy, oslovil Svaz průmyslu a dopravy ČR více než 250 zástupců zaměstnavatelů z řad sektorových rad, pracovních skupin nebo stvrzovatelů, tedy odborníků, jež byli přímými tvůrci profesních kvalifikací. K danému dni bylo odevzdáno již 170 posudků programů dalšího vzdělávání. Zaměstnavatelé byli s kvalitou programů většinou spokojeni, ale do posudků také zaznamenávali své připomínky a praktické návrhy na úpravy, které školy následně postupně zapracovávaly.

K účasti na pilotních zkouškách z profesních kvalifikací bylo přizváno celkem přes 70 zástupců zaměstnavatelů a k danému dni bylo odevzdáno 35 posudků zadání zkoušek a jejich samotného průběhu. Pro zaměstnavatele představovala jejich účast na posouzení zadání a průběhu zkoušek možnost zjistit, jak vidí jimi vytvořené profesní kvalifikace i ostatní účastníci trhu - tedy uchazeči o osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace a také zkoušející, současné nebo do budoucna potenciální Autorizované osoby. Díky tomu zjišťovali, jak profesní kvalifikace z jejich oborů fungují ve skutečnosti a jak jsou použitelné.

"Přínos pro zaměstnavatele je jednoznačně v poznání, jak doopravdy zvládají absolventi přípravného kurzu a zkoušky podle příslušné profesní kvalifikace danou odbornost, tzn. jak jsou teoreticky a hlavně prakticky připraveni vykonávat činnosti, které se od nich budou následně vyžadovat při výkonu konkrétního povolání. Konkrétně v Ledči nad Sázavou jsem viděl výbornou práci při náboru a následném výcviku dobrovolníků k pilotnímu ověření profesní kvalifikace dělník ve strojírenské výrobě. Kurz a zkoušku dokončila většina zájemců a mezi nimi i dvě ženy, které se naučily svařovat a další dovednosti v poměrně krátké době, jež byla pilotu vyměřena. Je to určitě cesta, jak pomocí rekvalifikací řešit nedostatek šikovných lidí potřebných k obsazení volných pracovních míst v průmyslu,“ řekl Tomáš Brancuzský, personální ředitel společnosti CZ LOKO, a.s.

Vlastimil Grygar z holdingu VÍTKOVICE, a.s., doplnil: "Účast na zkouškách z profesních kvalifikací vnímám jako zpětnou vazbu naší práce v Sektorové radě pro strojírenství. Nejdříve jsou zpracovány kvalifikační a hodnoticí standardy a následně jsou tyto standardy ověřovány v praxi tím, že se zájemci ve vlastním zájmu přihlásí na zkoušku z profesní kvalifikace. Je pozitivní, že existuje možnost rychle změnit kvalifikaci u velké skupiny současných nebo budoucích zaměstnanců. Tímto zaměstnanci získají na trhu práce kvalifikaci s celostátní platností. Díky účasti zástupců zaměstnavatelů na zkouškách si uvědomujeme, co bude nutno v budoucnosti a následných revizích ještě zdokonalit nebo vylepšit. Naštěstí takových nedostatků není moc, protože za zpracovanými návrhy standardů jsou desítky hodin práce odborníků z podnikové praxe. Je to hřejivý pocit, když vidíte, že za sektorovou radou je vidět dobře odvedená práce, která je prověřena tisíci úspěšně vykonanými zkouškami.“

Libor Falhar zpracovával posudky k programům dalšího vzdělávání ke kvalifikacím optik pro brýlovou techniku a mechanik optických přístrojů. S kvalitou zpracování obou programů středními školami byl velmi spokojen. "Programy byly skvěle vypracované. Osobně znám lidi, z jejichž literatury bylo při tvorbě programů vycházeno, a také jsem na tématech pro optické školy spolupracoval. Nemohl jsem vytknout vlastně nic mimo obor uplatnění,“ uzavřel.