Ze simulovaného skladu dalovické školy si chtějí dospělí účastníci vzdělávání dojít až pro výuční list

9. 3. 2014

Region - Pojem profesní (dříve dílčí) kvalifikace nabyl v posledních letech velkého významu v oblasti celoživotního vzdělávání. Právě postupným skládáním zkoušek v profesních kvalifikacích totiž mohou dospělí zájemci o doplnění vzdělání dojít schůdnou a rychlou cestou třeba až k výučnímu listu a naprosto změnit svůj profesní život.

Na Karlovarsku nastoupila skupina lidí z praxe takovouto cestu např. na SOŠ logistické a SOU Dalovice. Tato škola se už před několika lety přidala ke stovkám škol zapojených v projektech ministerstva školství UNIV. Tyto projekty od roku 2005 podporovaly právě rozvoj celoživotního vzdělávání na běžných středních odborných školách.

Střední odborné školy totiž mají při současném demografickém vývoji dostatečnou prostorovou i personální kapacitu pro výuku dospělých. Navíc mají natolik blízko k potřebám pracovního trhu v regionech, že dokázaly tvořit takové vzdělávací programy, které zde byly skutečně zapotřebí. Na tvorbě programů se navíc úzce podíleli sociální partneři škol – zejména firmy, což zaručovalo velkou erudovanost a využitelnost programů.

Školy v projektu postupovaly podle jednotné metodiky; to byl předpoklad pro následné efektivní využití připravených modulů při tvorbě dalších vzdělávacích programů. Moduly se totiž staly ve vytvořené databázi „zásobníkem“, ze kterého členové celé projektové sítě mohou čerpat informace a inspiraci, anebo mohou jednotlivý modul zahrnout do vlastního nového vzdělávacího programu. 

Školy tedy v řešeném projektu UNIV 3 vzdělávaly své pedagogy v činnostech spojených s tvorbou vzdělávacích programů, s lektorováním dospělých a marketingem. Vycházely přitom ze standardů Národní soustavy kvalifikací, jakéhosi katalogu znalostí a dovedností, které musí absolvent vzdělávání u zkoušky v té které profesní kvalifikaci prokázat.

Jednotlivé profesní kvalifikace (PK) po absolvování společně tvoří úplnou profesní kvalifikaci (ÚPK) v daném oboru, což pro absolventa znamená významný efekt – totiž výuční list, potvrzení vzdělání a mnohem lepší pozici na trhu práce.

Zkoušky budou v červnu

SOŠ logistická a SOU Dalovice se zapojila už dříve do projektu UNIV 2 KRAJE, který byl řešen před několika lety. Vytvořila v něm trojici kurzů v profesních kvalifikacích (PK) Počítačové kurzy pro veřejnost, Skladník a Pokladní.„Tyto kurzy jsou stále živé, zájem je především o autorizované zkoušky v PK Skladník a Pokladní. Lidé se mohou vzdělávat i jinde, ale u nás se nechávají autorizovaně přezkoušet,“ řekla ředitelka dalovické školy PaedDr. Vladimíra Štrynclová. 

Po celý rok 2013 škola pokračovala zapojením do projektu UNIV 3, který byl na středních odborných školách třinácti krajů ČR řešen ještě i během roku 2014 a pokračoval až do roku 2015. V něm se skupina účastníků kurzů vydala v Dalovicích na cestu, na jejímž konci stála úplná profesní kvalifikace, a tedy výuční list v oboru Operátor skladování. 

Od jara do června 2013 nejprve ověřovali na škole s první skupinou devíti účastníků nově postavený vzdělávací program v profesní (dílčí) kvalifikaci Evidence zásob zboží a materiálu. Účastníci se rekrutovali z řad uchazečů v evidenci Úřadu práce, kde škola „rozhodila sítě“, ale také z partnerských firem. „Přihlásili se jejich zaměstnanci, kteří se rozhodli zvýšit si kvalifikaci. Naše škola spolupracuje zejména s firmou WITTE, která se zabývá výrobou zámkových a zebezpečovacích systémů do aut,“ dodala Štrynclová. 

Skupina byla po absolvování první profesní kvalifikace doplněna dalšími sedmi zájemci a vstoupila do navazujícího podzimního pilotního ověřování PK Manipulace se zbožím a materiálem. Ve skupině přitom nechybělo devět absolventů první „pilotáže“. Právě tito lidé absolvováním obou PK získali právo jít ke zkoušce v ÚPK Operátor skladování podle NSK. Zkoušku bylo třeba složit ještě do konce školního roku. V tehdejší nejbližší době se podávaly přihlášky, závěrečné zkoušky byly naplánovány na červen 2014. 

Celkem mají účastníci vzdělávání za sebou kolem 150 hodin výuky. Učili se fakturaci, inventarizaci i praktické činnosti spojené s režimem zásobování a skladování zboží. „Studium probíhalo v kombinaci prezenční i distanční formy, velký byl podíl praktické výuky,“ popisovala ředitelka školy.

Noví odborníci na skladování se učili ve vlastním simulovaném logistickém centru, které bylo za pomoci partnerských firem Lincoln, SFL a WITTE vybudováno na ploše asi 100 m2 přímo v areálu školy. Část centra pro teoretickou výuku je vybavena počítači a slouží k výuce skladové agendy. Druhou část tvoří simulovaný sklad s příjmem a výdejem, regálem a dvěma balicími stoly. 

Zkušenost z dalovické školy je příkladem naplnění základního principu projektu UNIV 3. Tedy toho, že lze dojít přes dílčí kvalifikace až k výučnímu listu. „Někteří z těch, kteří se na zkoušky chystají, už mají dokonce i přislíbenu práci,“ uzavřela ředitelka školy Štrynclová.

Odborníci scházejí

Jak na jedné z konferencí projektu UNIV 3 uvedl Martin Sycha z MŠMT ČR, je v ČR stále patrný nedostatek kvalifikované pracovní síly, zejména v technických oborech. „Je to především oblast elektrotechniky a energetiky, ale do budoucna to bude stále narůstat – tady můžeme vidět šanci pro školy, pokud zatím poskytovaly pouze počáteční vzdělávání, naučit se pracovat s dospělou populací,“ argumentoval.

Ještě nedávno se přitom ČR ohledně zapojení aktivní populace do dalšího vzdělávání pohybovala v rámci Evropy v červených číslech. Tyto statistiky ale v poslední době přešly do pozitivní roviny.

V Evropské unii podle Sychy v letech 2002 až 2005 tato průměrná účast rostla, potom však došlo k permanentnímu poklesu až na podíl 9 procent. Naproti tomu u nás se do roku 2007 účast lidí stále pohybovala kolem pouhých 5,6 procenta. V roce 2008 pak výrazně vzrostla a hlavní zlom přišel po roce 2010, kdy se zvedla ze 7,5 až na 11,4 procenta. Po malém propadu v roce 2012 se v roce 2013 držela na úrovni 10,8 procenta.