Prodloužení projektu UNIV 3 otevírá cestu k ověření dalších vzdělávacích programů

1. 6. 2015

Projekt ministerstva školství nazvaný UNIV 3 postupně směřoval ke svému ukončení. Výstupní data naznačují, že projekt naplnil, a v mnoha ohledech překročil stanovené cíle, a že jej lze hodnotit jako úspěšný. Informace o jeho prodloužení vyvolala mezi vzdělávacími institucemi nebývalý zájem o další pilotní ověřování, a otevřela se tak cesta k ověření dalších vzdělávacích programů.

Projekt UNIV 3 navazoval na úspěšné projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE, které se od roku 2005 zaměřily na postupnou přeměnu středních odborných škol v centra celoživotního učení. Využívaly k tomu princip uznávání výsledků neformálního učení. Zákon č. 179/2006 Sb. umožnil začít vytvářet standardy k tomu, aby kompetence účastníků vzdělávání, které získali i mimo oficiální vzdělávací systém, mohly být oficiálně zhodnoceny. 

Princip vzdělávání v profesních (dílčích) kvalifikacích může urychlit a zlevnit vzdělávání dospělých v produktivním věku. To je nezbytné v situaci, kdy se ČR snaží dohánět špičkové státy v oblasti dalšího vzdělávání a kdy přes rostoucí nezaměstnanost firmy mnohdy složitě hledají kvalifikované pracovní síly pro konkrétní práce. 

V rámci UNIV 3 již bylo připraveno přes čtyři stovky konkrétních modulových rekvalifikačních programů, které jsou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání. Současně jsou využívány i v procesu akreditace rekvalifikací. Bylo snahou řešitelů projektu, aby každý program zpracovávaly dvě instituce, a to proto, aby byl opravdu široce použitelný. 

Zásadním a výchozím prvkem projektu UNIV 3 bylo od počátku navázání vytvářených vzdělávacích programů na standardy Národní soustavy kvalifikací (NSK), tedy na oficiální databázi dovedností a znalostí potřebných pro úspěšné složení zkoušky v konkrétních profesních kvalifikacích. 

Celkem se v projektu uskutečnilo bezmála 700 takových pilotních ověření pro různé kvalifikace. Přitom na začátku projektu bylo v NSK schváleno jen asi 300 standardů profesních kvalifikací. 

Projekt UNIV 3 se tak, v nadsázce řečeno, stal „zkušebním provozem“ projektu NSK. Pilotáže v praxi ověřily nejen kvalitu vytvořených vzdělávacích programů, ale právě i nastavení požadavků obsažených ve standardech NSK. K pilotním ověřováním se vyjadřovali především zaměstnavatelé v krajích, autorizující orgány i úřady práce. 

Udržitelnost projektu

Během řešení projektu UNIV 3 i dalších projektů UNIV, které mu předcházely, se střední odborné školy staly platnými hráči na trhu poskytování dalšího vzdělávání. Jedním ze základních aspektů úspěšnosti projektu je ovšem trvalá udržitelnost jeho principů. Další činnost projektu se proto zaměřila též na inovaci systému akreditací na MŠMT. Mimo jiné se v tomto ohledu připravil elektronický systém pro podávání a vyřizování žádostí o akreditace. Podle Mgr. Marie Kaňkové, která se na oddělení DV MŠMT ČR zabývá agendou udělování akreditací pro realizaci rekvalifikačních programů, bylo cílem především maximální zjednodušení celého procesu akreditací. Zároveň systém umožnil nahlížet do udělených akreditací, takže si kdokoli bude moci ověřit, zda konkrétní žadatel disponuje aktuálně potřebnou akreditací. 

Jakmile bude jednou podána žádost přes tento elektronický informační systém, budou v něm všechny údaje uloženy. Než byl systém spuštěn, byly zpracovány metodiky, které byly vyvěšeny na stránkách MŠMT. Systém byl spuštěn v průběhu roku 2015.

Projekt UNIV 3 vstoupil do své závěrečné fáze. Na kontě měl přes 660 realizovaných pilotních ověřování vytvořených vzdělávacích programů DV, tedy mnohem více, než bylo původně plánováno. 

Podle komentáře Renáty Drábové, hlavní manažerky projektu UNIV 3, dokládá nejen toto samotné číslo, že se projektu podařilo splnit vytčený cíl. Školy jako tvůrci a poskytovatelé DV nabyly jistotu. Po určitých počátečních rozpacích, jak pilotní ověřování zvládnou, naopak management projektu ve finální fázi musel odmítat školy a vzdělávací instituce, které se nabízely, že by pilotovaly další a další profesní kvalifikace. 

Za účelem zvýšení povědomí o nabídce projektu UNIV 3 probíhala rok do května 2015 široká celorepubliková propagační kampaň. Upozorňovala na možnost nechat si ověřit a uznat dosavadní znalosti a dovednosti. Snahou bylo oslovit potenciální účastníky napříč generacemi. Trochu překvapující byl pro řešitele projektu sociodemografický profil, který poukázal na to, že kampaň oslovila především ženy, a to ve věkovém rozmezí 25 - 34 let.

Prodloužení projektu

Vzhledem k tomu, že se očekávalo schválení standardů dalších sad profesních kvalifikací, MŠMT schválilo prodloužení projektu ještě o další 4 měsíce. Tím byl projekt definitivně ukončen až na podzim, tedy 31.10.2015. Prodloužení projektu vedlo ke zvýšení počtu programů, ke zvýšení počtu pilotních ověřování, a tím ve finále ke zvýšení počtu ověřených standardů i počtu osob, kteří se na ověřování podílely. Jak již bylo řečeno výše, mezi vzdělávacími institucemi, které se podílely na pilotním ověřování, byl o ověřování stále vysoký zájem, proto informaci o prodloužení projektu všichni s radostí přivítali. 

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:
Mgr. Renáta Drábová, hlavní manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 361
Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavní manažerky pro PR projektu UNIV 3, tel.: 274 022 307

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuv.cz