Projekty UNIV končí, školy zůstávají

13. 10. 2015

Projekty UNIV končí, školy zůstávají; je teď na nich, aby získané  know-how využily při vzdělávání dospělých

 

Po deseti letech skončily v České republice projekty UNIV, které pomohly středním školám naučit se vzdělávat dospělé a vytvořit si v tomto směru potřebné know-how. Je teď především na samotných školách, aby získaný kredit na trhu vzdělávání dospělých dlouhodobě využily.

 

Se závěrem října 2015 se završil projekt ministerstva školství nazvaný Podpora procesů uznávání - UNIV 3. Navázal na úspěšné projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE, které se od roku 2005 zaměřily na postupnou přeměnu stovek zapojených českých středních odborných škol v centra celoživotního učení.

Principem projektů UNIV bylo naučit školy (tedy pedagogy v nich) prostřednictvím rozsáhlého projektového vzdělávání řadu dovedností: mapovat potřeby trhu práce ve svém regionu, vytvářet vzdělávací programy na míru, umět analyzovat již nabyté znalosti dospělých lidí vstupujících do těchto kurzů, kvalitně je lektorovat a dovést až ke zkouškám v profesních (dílčích) kvalifikacích.

V procesu byl využit nový prvek v českém školství – princip zhodnocení a uznání výsledků neformálního učení lidí během jejich života. Zákon č. 179/2006 Sb. (v platnost vstoupil k 1. srpnu 2007) umožnil začít vytvářet standardy k tomu, aby takovéto kompetence mohly být při vstupu do kurzů vzdělávání oficiálně zhodnoceny a využity.

„Pedagogové škol během projektu UNIV 3 pilotně ověřovali diagnostické procesy zájemců o další vzdělávání, kdy se ukázalo, zda účastník umí vše, co hodnoticí standard profesní kvalifikace požaduje, anebo zda se potřebuje ve zvoleném oboru vzdělat,“ shrnula využití tohoto principu hlavní manažerka projektů UNIV PhDr. Jana Bydžovská, „v tom případě mu byl nabídnut modulový program dalšího vzdělávání a teprve potom mohl účastník vykonat projektovou zkoušku profesní kvalifikace.“

Tento proces podle Bydžovské školám výrazně pomohl - mnohé se staly autorizovanými právnickými osobami a poskytují tyto služby dospělým nyní již nezávisle na řešení projektu. „A přesně to bylo účelem a cílem projektu UNIV 3,“ konstatovala Bydžovská. 

Projekt UNIV 3 byl řešen ve všech krajích ČR s výjimkou Prahy. V jeho rámci bylo připraveno 414 konkrétních modulových rekvalifikačních vzdělávacích programů. Ty zásadně vycházely ze standardů Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz), tedy z postupně doplňované oficiální databáze dovedností potřebných pro výkon konkrétní pracovní pozice. Vytvořené programy připomínkovali odborní sociální partneři škol - zástupci zaměstnavatelů, cechů a dalších profesních sdružení, sektorové rady či hospodářské komory.

Školy pro pilotní ověření vytvořených programů (pilotáží proběhlo bezmála 717) nacházely první účastníky prostřednictvím vlastní poptávkové sítě i spoluprací s Úřadem práce a firmami v regionech.  Úspěšní absolventi bezplatných kurzů mnohdy našli nové pracovní uplatnění, ti nejschopnější touto cestou chtějí postupně dojít až k získání úplné kvalifikace a výučního listu.

Vzdělávací programy přitom vytvářely školy (a v projektu UNIV 3 též soukromé vzdělávací instituce) v širokém oborovém spektru, doslova od gastronomických oborů, přes služby po zemědělství a strojírenství. Na školách tedy v kurzech hledali a nacházeli nový start  kuchaři a číšníci, mechanici, kominíci, skláři, kadeřnice, ale i vinaři, květináři, rybníkáři, hrobníci nebo třeba pracovníci horské služby. 

Zjednodušit systém

Vzdělávací programy vzniklé v projektu jsou ve vytvořené databázi k dispozici vzdělavatelům v celé ČR. Je nyní na samotných školách, aby v období demografického poklesu počtu žáků pokračovaly i po ukončení projektu UNIV 3 v trendu vícegeneračního vzdělávání. 

Až donedávna se u nás daly oficiálně uznávané kvalifikace získat výhradně v klasickém školském systému. Je ale již potvrzeno, že systémově řešené celoživotní učení je prvek nezbytný pro udržení konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním měřítku.

Nový princip dílčích vzdělávacích programů může v této souvislosti urychlit a zlevnit vzdělávání pro dospělé. Rekvalifikacím se podle posledních odhadů nevyhnou tři čtvrtiny lidí v produktivním věku, neboť i přes rostoucí nezaměstnanost firmy paradoxně mnohdy marně hledají kvalifikované síly pro konkrétní práce.

Podle odborníků z Národního ústavu pro vzdělávání, který byl řešitelem projektů UNIV, je tedy úkolem pro školy nadále udržet a vytvářet dostatek odborníků pro přípravu modulových programů a uznávání i po ukončení projektu.

Podstatná pro udržitelnost těchto principů je též inovace systému akreditací rekvalifikačních programů na MŠMT tak, aby odpovídal zvyšujícímu se zájmu o akreditace, aby umožňoval rychlé a přehledné zpracování žádostí a současně vytvořil potřebné kontrolní mechanismy.

Školy vzdělávat dospělé umí

Mezi samotnými školami se ovšem vyprofilovaly během řešení projektu mnohé, které segment vzdělávání dospělé populace přijaly plně za svůj. Po celých deset let šla s projektem např. SŠ obchodu a služeb Jihlava, která vzdělává kadeřníky, kosmetičky, kuchaře-číšníky či hodináře (dnes je škola součástí širšího centra vzdělávání v oblasti služeb).

Podle hodnocení samotné školy získali zaměstnanci v projektu mnoho cenných zkušeností, dozvěděli se např. o existenci podobného modelu dalšího vzdělávání v zahraničí. „Největším přínosem byly konkrétní poznatky, které se týkaly pilotního ověřování. Účastníci se poznali se školami, které již měly s pilotním ověřováním zkušenosti, a při neformálních pohovorech od nich získali nové informace, které později uplatnili při realizaci kurzu a závěrečné zkoušky,“ oceňuje vedení jihlavské školy. 

Účast v tomto projektu přinesla pro školu i zajímavou propagaci u široké veřejnosti. Odezva na kurzy byla nečekaně vysoká… Kvůli omezené kapacitě prostor bylo nutné některé zájemce i odmítnout.

Programy pro vzdělávání dospělých, které jsou založeny na komerční bázi, hodlá škola nabízet i nadále. Perspektivu vidí právě v systému profesních kvalifikací, podle zkušeností totiž tento systém vnímají jako přínosný i její sociální partneři školy. 

Možné potíže vidí škola v konkurenci soukromých vzdělávacích agentur. I když v současnosti díky spolupráci s nimi realizuje velkou část kurzů pro dospělé, jsou to právě vzdělávací agentury, které vyhrávají velké státní zakázky v této oblasti.

Podle zkušeností od partnerů školy v jiných regionech je spolupráce s tamními úřady práce na dobré úrovni, zvláště v oblasti pomoci při zařazování uchazečů z řad nezaměstnaných do kurzů pořádaných školami. V této oblasti by škola ráda vztahy s touto státní institucí zlepšila.

Za důležité považuje jihlavská škola rozšířit spolupráci se sociálními partnery, se kterými již spolupracuje ve fázi počátečního vzdělávání, i do oblasti vzdělávání dospělých. A podobně vidí svoji budoucnost i na dalších školách. Na VOŠ potravinářské a SPŠ mlékárenské v Kroměříži např. využili účast v projektu UNIV 3 k rozšíření klasické vzdělávací nabídky, podpoře stávající doplňkové činnosti a dalšímu využití školního poloprovozu.

„Významným aspektem celého projektu je také propagace školy, šíření dobrého jména a posílení pozice školy jako Trvalé vzdělávací základny Ministerstva zemědělství,“ konstatoval i s pohledem do budoucna Mgr. Ing. Michal Pospíšil, zástupce ředitele školy.

Podle jeho slov na škole rekvalifikační vzdělávání dospělých považují za vysoce aktuální. Hodnotí jej jako posilující trend v celoživotním vzdělávání, s významnou přidanou hodnotou jak pro školu, tak pro samotné účastníky.

Po skončení projektu realizovali na škole akreditaci vzdělávacích programů Sýrař (29-37-H) a Mlékař (29-36-H), které pilotně ověřovali právě v rámci projektu UNIV 3. Aktuálně se také stali autorizovanou právnickou osobou a evidují první zájemce z ČR i ze Slovenska o účast ve zmiňovaných programech nebo na „ostré“ zkoušce vedoucí k získání platné rekvalifikace.

Podle M. Pospíšila někteří účastníci těchto projektových kurzů UNIV 3 ihned získali zaměstnání v oboru (dokonce na základě vazeb vytvořených během pilotáže), jiní zahájili nebo chystají nové pracovní aktivity ve studovaném oboru. A v tom spočívá naplnění cílů, které si kladl celý tým projektu UNIV 3.

Ve prospěch škol i občanů

Skutečnost, že procesy uznávání a poskytování dalšího vzdělávání jsou zakotveny v zákonných normách (Zákon č. 179/2006, Sb., o ověřování a znávání výsledků dalšího vzdělávání a Vyhláška č. 176/2009 Sb.), umožňuje podle PhDr. Jany Bydžovské školám a dalším zájemcům stát se autorizovanými právnickými nebo fyzickými osobami a poskytovat tyto služby i nadále, a to i tehdy, když jejich podpora projektem UNIV 3 skončila.

„Po ukončení projektu bude již na samotných školách, jak výsledky a výstupy projektu UNIV 3 nadále využijí, a to nejen ve prospěch škol, ale i ve prospěch dospělých občanů,“ dodala Bydžovská.  

 

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:

Mgr. Renáta Drábová, hlavní manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 

Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavní manažerky pro PR projektu UNIV 3, tel.: 274 022 307

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10

Tel.: 274 022 111

www.nuv.cz